Съдебна администрация
 
тел.
Съдебен администратор фоайе 2ет. 0601/62188
Административен секретар
фоайе 2ет.
0601/62129
Регистратор
стая 202
0601/67761
Деловодство  търговско и гражданско отделение
стая 205
0601/67761
Деловодство наказателно отделение
стая 203
0601/67648
Деловодство фирмено отделение
стая 203
0601/67648
Съдебен Архивар
стая 205
0601/67761
Съдебни секретари
стая 206 до 208
0601/67761
Призовкари
0601/67761
Главен счетоводител
стая 211
0601/65607
Системен администратор
стая 201
0876722372