Окръжен съд - Търговище
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 1.1.2018г. до 31.1.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 202/2017 Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 С.П.С. ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ, ПРЕДСТ. ОТ КМЕТА Д-Р ДАРИН ДИМИТРОВ,
АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА ГР.СОФИЯ
Докладчик:
СИЛВИЯ П. ПЕТРОВА
Решение от 3.1.2018г.
ОСЪЖДА Агенция „Пътна инфраструктура“ София, бул. „Македония“ №3, с ЕИК 000695089 ДА ЗАПЛАТИ на С.П.С. ***, с ЕГН **********, на основание чл.49 във връзка с чл.45 от ЗЗД, сумата от 30 000 лв. /тридесет хиляди лева/, представляваща обезщетение за претърпените от С. неимуществени вреди причинени от падане на 04.06.2013г., вследствие на неравност на ул. Васил Левски с.Певец част от републикански път ІІІ-5102 Мировец-Буховци-Острец-Надарево-Дългач-Певец /Преслав-о.п.Търговище/ в границите на населеното място, дължаща се на започнат, но незавършен ремонт ведно със законната лихва, считано от деня на увреждането – 04.06.2013 г. до окончателното изплащане на задължението; сумата от 9151,08 лв., представляваща мораторна лихва за забава за периода от 21.08.2014г. до 21.08.2017г., на основание чл.86 ЗЗД, като в останалата част иска до пълния му размер от 12742 лв. ОТХВЪРЛЯ като НЕОСНОВАТЕЛЕН и сумата 1923,39 лв., на основание чл.78, ал.1 ГПК направени разноски по делото, съразмерно с уважената част от иска. ОСЪЖДА Агенция „Пътна инфраструктура“ София, бул. „Македония“ №3, с ЕИК 000695089 ДА ЗАПЛАТИ в полза на бюджета на съдебната власт, по сметка на Окръжен съд Търговище държавна такса в размер на 1566,04 лв. ОТХВЪРЛЯ така предявените искове общо за сумата 42 742 лв. с правно основание чл.49 и чл.86 ЗЗД от С.П.С. ***, с ЕГН ********** *** като НЕОСНОВАТЕЛЕН. РЕШЕНИЕТО подлежи на въззивно обжалване пред Апелативен съд гр.Варна, в двуседмичен срок от връчването му на страните.
2 Гражданско дело (В) No 239/2017 Иск за нищожност на делба О.Д.К. Д.А.К.,
П.С.Ц.,
К.В.Й.,
С.Х.В.,
В.С.Р.
Председател и докладчик:
СИЛВИЯ П. ПЕТРОВА
Решение от 4.1.2018г.
ПОТВЪРЖДАВА решение № 434 от 11.09.2017г., постановено по гр.д. № 1707 по описа на Районен съд –Търговище за 2016г, като ПРАВИЛНО. ОСЪЖДА О.Д.К. ***, ЕГН ********** да заплати на В.С.Р. ***, ЕГН **********, сумата от 446 лв., направени по делото разноски. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване, от страните по делото, пред Върховен касационен съд, в месечен срок от връчването му.
3 Гражданско дело No 249/2017 Запрещение ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ГР. ТЪРГОВИЩЕ С.И.Т. Докладчик:
МИЛЕН И. СТОЙЧЕВ
Определение от 8.1.2018г.
Прекратява делото, поради смърт на ответника.
В законна сила на 16.1.2018г.
4 Гражданско дело (В) No 250/2017 Владелчески искове, иск за изваждане от жилище в ЖСК ЕТ "Б.М." Г..Т. ЕООД "КОНСТАНТИНОС АНАСТАСИУ - 98" С.МЛЕКАРЕВО Председател:
ТИХОМИР П. ПЕТКОВ
Докладчик:
МИЛЕН И. СТОЙЧЕВ
Решение от 4.1.2018г.
ПОТВЪРЖДАВА решение №65/04.08.2017г., постановено по гр.д.№361/2016г. по описа на Районен съд-Омуртаг, на осн.чл.271, ал.1 от ГПК. ОСЪЖДА ЕТ“Б.М.“-гр.Търговище, ЕИК 202341130 да заплати на „К.А.-98“ЕООД-с.М.., общ. Нова Загора, ЕИК 113048373 направените във въззивната инстанция раз-носки в размер на 580 лв. РЕШЕНИЕТО не подлежи на касационно обжалване.
В законна сила на 4.1.2018г.
5 Гражданско дело No 251/2017 Искове по ЗОДОВ Р.Ш.А. ПРОКУРАТУРАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ГР.СОФИЯ Докладчик:
МИЛЕН И. СТОЙЧЕВ
Решение от 15.1.2018г.
ОСЪЖДА Прокуратурата на Република България-гр.София да заплати на Р.Ш.А. ***, офис 26, ЕГН:********** сумата 4 000 лв. (четири хиляди лева), представляваща обезщетение за причинените му неимуще-ствени вреди от образуваното и водено досъдебно производство №588/ 2012г. на РУП-Попово, пр.вх.№436/2012г. на Районна прокуратура-Попово за престъпление по чл.209, ал.1 от НК, на осн.чл.2, ал.1, т.3 във вр.с чл.4 от ЗОДОВ, ведно със законната лихва по чл.86, ал.1 във вр.с чл.84, ал.3 от ЗЗД върху главницата, считано от 06.12.2013г. до оконча-телното й изплащане, като ОТХВЪРЛЯ предявения иск по чл.2, ал.1, т.3 от ЗОДОВ за обезвреда на неимуществени вреди в останалата част до пълния му размер от 200 000 лв., ведно с претенциите по чл.86, ал.1 във вр.с чл.84, ал.3 от ЗЗД и чл.10, ал.3 от ЗОДОВ в останалата част до пълния им размер, като НЕОСНОВАТЕЛНИ. ОСЪЖДА Прокуратурата на Република България-гр.София да заплати на Р.Ш.А. *** направените по делото разноски в размер на 100 лв., определени съразмерно на уваже-ната и отхвърлената част от претенцията, на осн.чл.10, ал.3 от ЗОДОВ. РЕШЕНИЕТО подлежи на въззивно обжалване пред Апелативен съд-Варна в двуседмичен срок от връчването му на страните
6 Гражданско дело (В) No 257/2017 Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 Ф.А.С. Б.М.М.,
М.Б.М.
Председател:
ТИХОМИР П. ПЕТКОВ
Докладчик:
ТАТЯНА Д. ДАСКАЛОВА
Решение от 5.1.2018г.
ПОТВЪРЖДАВА Решение № 491 от 03.10. 2017 г., по гр.д. № 584/ 2017 г. на ТРС, като правилно и законосъобразно. ОСЪЖДА Ф.А.С.,***, ЕГН **********, да заплати на Б.М.М. и М.Б. ***, сумата от 1000 лв., направени по делото разноски пред втората инстанция. Решението може да се обжалва, в едномесечен срок от съобщаването му на страните, пред ВКС, при наличието на основанията по чл. 280 от ГПК.

Резултат от касационна инстанция: Връща по други причини
Разпореждане от 8.5.2018
Преписка № 4623/2018
ВРАЩА преписката за изпълнение на дадените указания - не е приложено адвокатско пълномощно съгласно чл.248, ал.2 във вр. с чл.284, ал.3, т.3 от ГПК за представителство пред ВКС
7 Гражданско дело (В) No 260/2017 Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” Б.И.Й. ОБЩИНА АНТОНОВО, ГР.АНТОНОВО Председател и докладчик:
ТИХОМИР П. ПЕТКОВ
Решение от 5.1.2018г.
ПОТВЪРЖДАВА решение №98/18.10.2017г., постановено по гр.д.№342/2017г. на Районен съд-Омуртаг, с което като неоснователни са отхвърлени предявените от ищеща Б.И.Й. *** срещу ответника Община Антоново, с адрес на управление:***, представлявана от Хайредин Мустафов Мехмедов – кмет искове по чл.344, ал.1, т.1 от КТ – за отмяна на Заповед №8/24.01.2017г., издадена от кмета на Община А..и за признаване за незаконно на наложеното с нея на Й. дисциплинарно наказание „Дисциплинарно уволнение“, по чл.344, ал.1, т.2 от КТ – за възстановяване на заеманата от него, преди налагането със Заповед №8/24.01.2017г., издадена от кмета на Община А..дисциплинарно наказание „Дисциплинарно уволнение“, длъжност „Личен асистент“ и по чл.344, ал.1, т.3 от КТ, във връзка с чл.225, ал.1 от КТ – за присъждане на обезщетение за времето през което Й. е останал без работа, след като му е наложено дисциплинарно наказание „Дисциплинарно уволнение“ със Заповед №8/24.01.2017г., издадена от кмета на Община Антоново, като неоснователни, погасени по давност, на осн.чл.271, ал.1 от ГПК. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред ВКС в 30 дневен крок от съобщаването му на страните при условията на чл.280 от ГПК.
8 Гражданско дело (В) No 261/2017 Искове, основани на неоснователно обогатяване А.Д.П. Ц.Б.И. Председател и докладчик:
МАРИАНА Н. ИВАНОВА
Решение от 17.1.2018г.
ПОТВЪРЖДАВА решение № 157/07.04.2017 г., постановено по гр.д.№ 1022/2016 г. на ТРС, В ЧАСТТА му, с която е ОТХВЪРЛЕН предявения от А.Д.П., с ЕГН **********,***, със съдебен адресат адв.С.И.-***, против Ц.Б.И., с ЕГН **********,***, със съдебен адресат адв. С.Б.-***, кантора 23, ИСК с правно основание чл. 59, ал.1 във вр. с чл. 127, ал.2 от ЗЗД във вр. чл. 36, ал.2 от СК за заплащане на сумата от 994,21 лв., претендирана като обезщетение за неоснователно обогатяване от страна на ответницата за припадащата й се 1/2 ид.ч. от погасителни, извършени в периода 01.01.2016 г. -01.08.2016 г. по задължение по банков кредит от 26.03.2013 г., - като НЕОСНОВАТЕЛЕН. ОТМЕНЯ решение № 157/07.04.2017 г. по гр.д.№ 1022/2016 г. на ТРС, в ЧАСТТА му за разноските И ОТМЕНЯ изцяло определение № 1037/18.08.2017 г., с което по реда на чл. 248 ал. 1 от ГПК е допълнено и изменено горецитираното решение в частта за разноските, и вместо тях ПОСТАНОВЯВА: ОСЪЖДА А.Д.П., с ЕГН **********,***, със съдебен адресат адв.С.И.-***, ДА ЗАПЛАТИ на Ц.Б.И., с ЕГН **********,***, със съдебен адресат адв. С.Б.-***, кантора 23, сумата от 640.00 лв. (шестотин и четиридесет лева) – съдебни разноски- адв.възнаграждение, направени в първоинстанционното производство по гр.д.№ 102282016г. на ТРС – на осн.чл. 78 ал. 3 от ГПК. ОСЪЖДА А.Д.П., с ЕГН **********,***, със съдебен адресат адв.С.И.-***, ДА ЗАПЛАТИ на Ц.Б.И., с ЕГН **********,***, със съдебен адресат адв. С.Б.-***, кантора 23, сумата от 400.00лв. (четиристотин лева) – съдебни разноски за адв.възнаграждение за въззивното производство – на осн.чл. 78 ал. 3 вр. с ал. 5 и чл. 273 от ГПК. РЕШЕНИЕТО не подлежи на касационно обжалване, съгласно чл. 280 ал.3 т. 1 от ГПК.
В законна сила на 17.1.2018г.
9 Гражданско дело (В) No 268/2017 Производства по Закона за защита от домашното насилие И.Б.Ш. Т.Г.Г. Председател:
ТИХОМИР П. ПЕТКОВ
Докладчик:
ТАТЯНА Д. ДАСКАЛОВА
Решение от 2.1.2018г.
ПОТВЪРЖДАВА решение № 507, по гр.д. №1616/ 2017 г. на ТРС, КАТО ПРАВИЛНО И ЗАКОНОСЪОБРАЗНО. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 2.1.2018г.
10 Гражданско дело (В) No 269/2017 Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 Е.В.Д. В.Р.Х. Председател:
ТИХОМИР П. ПЕТКОВ
Докладчик:
МИЛЕН И. СТОЙЧЕВ
Решение от 25.1.2018г.
ОТМЕНЯ решение №532/08.11.2017г., постановено по гр.д. №1333/2017г. на Районен съд-Търговище в частта му, с която Е.В.Д. ***, ЕГН:**** 278294 е осъдена да заплати на В.Р.Х. ***, ЕГН:********** обезщетение по чл.45 от ЗЗД за причинени неимуществени вреди от злоупотреба с право на жалба от 23.06.2017г. в размер на 1 500 лв., ведно със законната лихва от 23.06. 2017г. до окончателното плащане, както и направените по делото раз-носки в размер на 60 лв., на осн.чл.271, ал.1 от ГПК, като ОТХВЪРЛЯ предявения от В.Р.Х. ***, ЕГН:********** против Е.В.Д. ***, ЕГН:********** иск по чл.45 от ЗЗД за присъждане на обезщетение за причинени неимуще-ствени вреди от злоупотреба с право на жалба от 23.06.2017г. до кмета на Община Търговище и в частта му до размер на 1 500 лв., като НЕОСНО-ВАТЕЛЕН. В необжалваната му отхвърлителна част решението е влязло в сила. ОСЪЖДА В.Р.Х. *** да заплати на Е.В.Д. *** направените по делото раз-носки в размер на 670 лв., на осн.чл.78, ал.3 от ГПК. РЕШЕНИЕТО не подлежи на касационно обжалване-чл.280, ал.3, т.1 от ГПК.
В законна сила на 25.1.2018г.
11 Гражданско дело (В) No 278/2017 ВЪЗЗИВНИ ДЕЛА - Обжалване действията на съдебните изпълнители ОБЛАСТЕН КООПЕРАТИВЕН СЪЮЗ ГР.ТЪРГОВИЩЕ, ПР. ОТ ЙОРДАН ЛЮБЕНОВ БОТУНСКИ В.М.И.,
Т.Й.Й.,
АД "ТЪРГОВСКА БАНКА Д", ГР.СОФИЯ-ЧРЕЗ Ю.К. ИСКРА АНДРЕЕВА,
АД "КООП - ТЪРГОВИЯ И ТУРИЗЪМ", ГР.СОФИЯ-ЧРЕЗ Ю.К.МАРИЯНА ГРОЗДАНОВА СТОЕВА
Председател и докладчик:
ТИХОМИР П. ПЕТКОВ
Решение от 3.1.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на длъжника „ОБЛАСТЕН КООПЕРАТИВЕН СЪЮЗ, ЕИК 000875945, гр.Търговище, ул. „Васил Левски” № 5, представляван от Йордан Ботунски, против обективирания в съобщение от 27.10.2017г., по изп.д. № 20157690400603, ОТКАЗ на ЧСИ Загорова, per. № 769, район на действие ОС- Търговище да назначи нова оценка на недвижимите имоти, предмет на публична продан по делото, като неоснователна. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 3.1.2018г.
12 Гражданско дело (В) No 2/2018 Искове, основани на неоснователно обогатяване А.А.М. И.Ф.М. Председател:
МИЛЕН И. СТОЙЧЕВ
Докладчик:
БИСЕРА МАКСИМОВА
Решение от 30.1.2018г.
ОТМЕНЯ Решение № 609 от 14.12.2017 година, постановено по гр. д. 378/2017 година по описа на ТРС, с което съдът е отхвърлил предявения от А.А.М., ЕГН **********,***, действащ чрез пълномощник адв.А.М. от ТАК, със съдебен адрес:***, кантора 6, против И.Ф.М. ***, иск за сумата от 1259.89 лв., представляваща трикратния размер на средното годишно рентно плащане за района на с.Моравка, общ.Антоново, с правно основание чл.59 от ЗЗД, като неоснователен, САМО за сумата от 419.70 лева, като вместо това в тази отменена част постановява: ОСЪЖДА И.Ф.М. ***, да заплати на А.А.М., ЕГН **********,***, действащ чрез пълномощник адв.А.М. от ТАК, със съдебен адрес:***, кантора 6, сумата от 419.70 /четиристотин и деветнадесет лева и седемдесет стотинки/ лева, представляваща обезщетение за неползване на имот № 036004 в землището на с.Моравка, община Антоново през стопанската 2015/2016 година, ведно със законната лихва върху сумата от датата на предявяване на иска - 08.03.2017 година до окончателно изплащане на задължението, на основание чл. 59 от ЗЗД. ОТМЕНЯ Решение № 609 от 14.12.2017 година, постановено по гр. д. 378/2017 година по описа на ТРС, в частта му, в която А.А.М., ЕГН ********** ***, действащ чрез пълномощник адв.А.М. от ТАК, със съдебен адрес:***, кантора 6, е осъден да заплати на И.Ф.М. ***, направените по делото разноски в размер на 310 лв., САМО за разликата над 65.15 лева. В необжалваната част за разликата над 419.70 лева решението е влязло в сила. Решението не подлежи на касационно обжалване.
В законна сила на 30.1.2018г.
13 Гражданско дело (В) No 3/2018 ВЪЗЗИВНИ ДЕЛА - Обжалване действията на съдебните изпълнители Г.Д.И.,
Р.С.С.,
ЕАД "РАЙФАЙЗЕНБАНК / БЪЛГАРИЯ/", ГР.СОФИЯ
  Председател:
МАРИАНА Н. ИВАНОВА
Докладчик:
ЙОАНА Н. ВАНГЕЛОВА
Решение от 22.1.2018г.
ОТМЕНЯ запора върху вземанията на длъжника Г.Д.И. от Държавен фонд „Земеделие“, наложен по изп. дело № 20169120400621 на ЧСИ Г. *** действие – ОС-Разград. ОТМЕНЯ запора върху разплащателна сметка с № *** на длъжника Г.Д.И. в „Банка ДСК“ ЕАД, както и върху сметка на същия с IBAN *** „Централна кооперативна банка“ АД, наложени по горепосоченото изпълнително дело – само по отношение на сумите, постъпили от Държавен фонд „Земеделие“. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на длъжника Г.Д.И. в частта срещу запорите върху горепосочените сметки в „Банка ДСК“ ЕАД и „Централна кооперативна банка“ АД – за суми, различни от постъпилите от Държавен фонд „Земеделие“. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 22.1.2018г.
14 Търговско дело No 76/2015 Производство по несъстоятелност АД "КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА" /Н/ ПРЕДСТ. ОТ СИНДИЦИТЕ КРИСТИ ХРИСТОВА МАРИНОВА И АНГ,
ФИНАНС ИНЖЕНЕРИНГ АД ГР.ТЪРГОВИЩЕ,
Р.М.К.,
ЕАД "ФИНАНС ИНЖЕНЕРИНГ ЕНЕРДЖИ", ГР.СОФИЯ,ПРЕДСТ ОТ РУМЕН ТАБАКОВ,
ЛЕВЪРИДЖД ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ЛП - САЩ,
В.С.С.,
Г.Р.Т.,
НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ПО ПРИХОДИТЕ ГР.СОФИЯ,
ЕАД "ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ", ПЛОВДИВ, ЧРЕЗ Ю.К.КОСТАДИН АЙВАЗОВ
АД "ТЕЦ ХАСКОВО"/Н/, ГР.ТЪРГОВИЩЕ Докладчик:
МАРИАНА Н. ИВАНОВА
Определение от 25.1.2018г.
ОДОБРЯВА на осн.чл.692 ал.4 от ТЗ Списъка на предявените и приети вземания на кредиторите на „Т-Х. ” АД ЕИК ххххх гр.Т. /в несъстоятелност/ по т.д.№ 76/2015 г. по описа на ОС-Т., съставен от синдика Т.С. на 29.11.2017г., приложен към молба вх. № 4468/30.11.2017г., обявен в Търговския регистър на 05.12.2017 г., като ПРАВИ СЛЕДНИТЕ ПРОМЕНИ в него: 1.ВКЛЮЧВА в Списъка на приетите вземания неприетото от синдика вземане на НАП гр.София, предявено с молба вх. № 4209/13.11.2017 г. в размер на 2 796.76 лв., с поредност по чл. 722 ТЗ, както следва: 2000 лв.- главница, 416,06 лв.- лихви до 22.12.2015г. – по чл. 722 ал. 1 т.6 ТЗ, 380.70 лв. – лихви за периода 23.12.2015 г. до 06.11.2017 г., както и законната лихва върху главниците след 06.11.2017 г. до окончателното погасяване на задължението – по чл. 722 ал. 1 т. 9 (чл.616 ал.2 т.1) от ТЗ. 2. ОПРЕДЕЛЯ поредност по чл. 722 от ТЗ на Вземането на НАП гр.София , прието от синдика под № 12-5 от Списъка на приетите вземания в частта му относно: сумата от 12 085,00 лв. (главница) по АУПДВ № УДВ- 28 от 26.10.2016 г. на КЕВР София, представляваща годишна лицензионна такси за 2015 г. -- по чл. 722 ал. 1 т. 6 от ТЗ; сумата от 380.70 лв. – лихви за периода 23.12.2015 г.- 06.11.2017 г. – чл. 722 ал. 1 т.6 от ТЗ. Определението не подлежи на обжалване – на осн.692 ал.6 от ТЗ. На осн. чл.692 ал.5 от ТЗ и чл.14 от Закона за търговския регистър препис от ОПРЕДЕЛЕНИЕТО да се изпрати незабавно в Търговския регистър за обявяването му. Определението подлежи на вписване в книгата по чл.634в от ТЗ. Препис от определението да се връчи на синдика.
15 Търговско дело No 47/2017 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АД "ТЪРГОВСКА БАНКА Д", ГР.СОФИЯ-ЧРЕЗ Ю.К. ИСКРА АНДРЕЕВА АД "КООПТРЕЙД", ГР.ТЪРГОВИЩЕ, ПР. ОТ ЙОРДАН ЛЮБЕНОВ БОТУНСКИ,
КООПЕРАЦИЯ"ОБЛАСТЕН КООПЕРАТИВЕН СЪЮЗ"ГР.Т-ЩЕ,ПРЕДСТ. ОТ ЙОРДАН ЛЮБЕНОВ БОТУНСКИ,
ЕООД "СП-ПЪРВИ МАЙ" ГР.ТЪРГОВИЩЕ,ПРЕДСТ. ОТ ЙОРДАН ЛЮБЕНОВ БОТУНСКИ,
Й.Л.Б.
Докладчик:
БОРЯНА С. ПЕТРОВА
Решение от 12.1.2018г.
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО, че вземането на “ТЪРГОВСКА БАНКА Д” АД, ЕИК 121884560, със седалище и адрес на управление:***, представлявана от изпълнителните директори АННА ИВАНОВА АСПАРУХОВА и ГЪЛЪБИН НИКОЛОВ ГЪЛЪБОВ, чрез пълномощника им Катерина Христова Христова - юрисконсулт, към „КООПТРЕЙД” АД, със седалище и адрес на управление:***, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 125548920, представлявано от Й.Л.Б. – Управител; КООПЕРАЦИЯ „ОБЛАСТЕН КООПЕРАТИВЕН СЪЮЗ ”, със седалище и адрес на управление:***, вписана в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 000875945, представлявана от Й.Л.Б. – Председател „СП - ПЪРВИ МАЙ” ЕООД, със седалище и адрес на управление:***, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 000860562, представлявано от Й.Л.Б. - Управител и Й.Л.Б., ЕГН ********** ***, в размер на 87 720,00 евро (осемдесет и седем хиляди седемстотин и двадесет евро) - неизплатена главница; Възнаградителна договорна лихва съгласно чл. 3.1.3. от Договора за кредит, считано от 25.01.2015 г. до 25.01.2016 г. вкл., в размер на 9 511.22 евро (девет хиляди петстотин и единадесет евро и двадесет и два евроцента) и наказателни лихви за просрочени главници по чл. 3.1.7. от Договора за кредит, считано от 25.01.2015г. до 28.02.2017г. вкл. в размер на 29 603.94 евро (двадесет и девет хиляди шестстотин и три евро и деветдесет и четири евроцента), от които наказателна лихва по чл. 3.1.7. от Договора за кредит за периода от 25.01.2015 г. до датата на настъпване на краен падеж 25.01.2016 г. в размер на 12 016,08 евро (дванадесет хиляди и шестнадесет евро и осем евроцента) и наказателна лихва по чл. 3.1.7. от Договора за кредит за периода след датата на настъпване на краен падеж 25.01.2016 до 28.02.2017 г. включително в размер на 17 587.86 евро (седемнадесет хиляди петстотин осемдесет и седем евро и осемдесет и шест евроцента), просрочена такса за обслужване на кредита, съгласно чл.3.3 от Договора за кредит, дължима на 25.01.2015г. в размер на 877,20 ЕВРО (осемстотин седемдесет и седем евро и двадесет евроцента), ведно със законната лихва върху главницата, считано от 01.03.2017 г. до окончателното изплащане на вземането, по Договор за кредит № 0565.0111 от 22.02.2011 г., Анекс № 1 от 28.02.2011 г., Анекс № 2 от 20.05.2011 г. и Анекс № 3 от 30.06.2014 г. към него, за което е издадена Заповед за незабавно изпълнение № 225 от 21.03.2017 г. по ч.гр.д.№ 326/17 по описа на Районен съд Търговище, СЪЩЕСТВУВА при условията на солидарност, на основание чл. 422 във вр. с чл. 415, ал. 1 от ГПК. ОСЪЖДА „КООПТРЕЙД” АД, със седалище и адрес на управление:***, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 125548920, представлявано от Й.Л.Б. – Управител; КООПЕРАЦИЯ „ОБЛАСТЕН КООПЕРАТИВЕН СЪЮЗ ”, със седалище и адрес на управление:***, вписана в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 000875945, представлявана от Й.Л.Б. – Председател „СП - ПЪРВИ МАЙ” ЕООД, със седалище и адрес на управление:***, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 000860562, представлявано от Й.Л.Б. - Управител и Й.Л.Б., ЕГН ********** *** да заплатят на “ТЪРГОВСКА БАНКА Д” АД, ЕИК 121884560, със седалище и адрес на управление:***, представлявана от изпълнителните директори АННА ИВАНОВА АСПАРУХОВА и ГЪЛЪБИН НИКОЛОВ ГЪЛЪБОВ, чрез пълномощника им Катерина Христова Христова – юрисконсулт, направените по ч.гр.д.№ 326/17 по описа на Районен съд Търговище разноски в размер на 4 995,67 лева, представляваща внесена държавна такса и сумата от 150 лева, представляваща юрисконсултско възнаграждение. ОСЪЖДА „КООПТРЕЙД” АД, със седалище и адрес на управление:***, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 125548920, представлявано от Й.Л.Б. – Управител; КООПЕРАЦИЯ „ОБЛАСТЕН КООПЕРАТИВЕН СЪЮЗ ”, със седалище и адрес на управление:***, вписана в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 000875945, представлявана от Й.Л.Б. – Председател „СП - ПЪРВИ МАЙ” ЕООД, със седалище и адрес на управление:***, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 000860562, представлявано от Й.Л.Б. - Управител и Й.Л.Б., ЕГН ********** *** да заплатят на “ТЪРГОВСКА БАНКА Д” АД, ЕИК 121884560, със седалище и адрес на управление:***, представлявана от изпълнителните директори АННА ИВАНОВА АСПАРУХОВА и ГЪЛЪБИН НИКОЛОВ ГЪЛЪБОВ, чрез пълномощника им Катерина Христова Христова – юрисконсулт, направените в настоящото производство разноски, в размер на 14 959.00 лв. РЕШЕНИЕТО подлежи на въззивно обжалване в двуседмичен срок от връчването му на страните пред Апелативен съд-Варна.
16 Търговско дело No 54/2017 Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 С.И.П.,
У.Е.П.,
Б.Е.П.
ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ "ЛЕВ ИНС" АД - ГР.СОФИЯ Докладчик:
БИСЕРА МАКСИМОВА
Решение от 26.1.2018г.
ОСЪЖДА З.к. "Л.И.” АД - ***, ЕИК 121130788, представлявана от Мария Стоянова Масларова-Гъркова, Павел Валериев Димитров и Гълъбин Николов Гълъбов с начин на представляване: заедно от двама от тримата изпълнителни директори, да заплати на У.Е.П., ЕГН **********, действащ чрез С.И.П. ***, ЕГН **********, като негова майка и законен представител, сумата от 6000 /шест хиляди/ лева, представляваща обезщетение за причинени неимуществени вреди – болки, страдания, дискомфорт, нарушаване на съня, стрес и уплаха, леки телесни повреди, които са му причинили временно разстройство на здравето, неопасно за живота, вследствие на настъпило на 29.01.2016 година ПТП, причинено от А.И.Ч. ***, ЕГН **********, който на републикански път 1-2 (Русе - Варна), в участъка между разклона за с. Бъзън, обл. Русе и за с. Писанец, обл. Русе, в района на км. 28,000, при управление на МПС - лек автомобил марка Мерцедес Е 320 с рег. № РР 8430 ВА, застрахован по полица с № BG/22/115001485111 от дата 02.06.2015 в "ЛЕВ ИНС” АД - гр. София, е нарушил правилата за движение по пътищата, визирани в ЗДвП, ведно със законната лихва върху присъдената сума, считано от 03.05.2017 година до окончателно изплащане на задължението, на основание 226, ал. 1 от КЗ /отменен/ във връзка с § 22. от КЗ, в сила от 01.01.2016 година, вр.чл. 45 и чл. 52 ЗЗД, и чл. 86 от ЗЗД. ОСЪЖДА З.к. "Л.И.” АД - ***, ЕИК 121130788, представлявана от Мария Стоянова Масларова-Гъркова, Павел Валериев Димитров и Гълъбин Николов Гълъбов с начин на представляване: заедно от двама от тримата изпълнителни директори, да заплати на Б.Е.П., ЕГН**********, действащ със съгласието на майка си С.И.П. ***, ЕГН **********, сумата от 40000 /четиридесет хиляди/ лева, представляваща обезщетение за причинени неимуществени вреди – болки, страдания, дискомфорт, нарушаване на съня, стрес и уплаха, страх от возене в автомобил, получена средна телесна повреди, изразяваща се в многофрагментно счупване на костите на дясна предмишница, което е причинило трайно затрудняване на движенията на десния горен крайник, както и средна телесна повреда, разкъсване на десния бъбрек, причинила разстройство на здравето, временно опасно за живота, вследствие на настъпило на 29.01.2016 година ПТП, причинено от А.И.Ч. ***, ЕГН **********, който на републикански път 1-2 (Русе - Варна), в участъка между разклона за с. Бъзън, обл. Русе и за с. Писанец, обл. Русе, в района на км. 28,000, при управление на МПС - лек автомобил марка Мерцедес Е 320 с рег. № РР 8430 ВА, застрахован по полица с № BG/22/115001485111 от дата 02.06.2015 в "ЛЕВ ИНС” АД - гр. София, който е нарушил правилата за движение по пътищата, визирани в ЗДвП, ведно със законната лихва върху присъдената сума, считано от 03.05.2017 година до окончателно изплащане на задължението, на основание на основание 226, ал. 1 от КЗ /отменен/ във връзка с § 22. от КЗ, в сила от 01.01.2016 година, вр.чл. 45 и чл. 52 ЗЗД, и чл. 86 от ЗЗД. ОСЪЖДА З.к. "Л.И.” АД - ***, ЕИК 121130788, представлявана от Мария Стоянова Масларова-Гъркова, Павел Валериев Димитров и Гълъбин Николов Гълъбов с начин на представляване: заедно от двама от тримата изпълнителни директори, да заплати на У.Е.П., ЕГН **********, действащ чрез С.И.П. ***, ЕГН **********, като негова майка и законен представител, направените по делото разноски в размер на 630 /шестстотин и тридесет/ лева, на основание чл. 78, ал. 1 от ГПК. ОСЪЖДА З.к. "Л.И.” АД - ***, ЕИК 121130788, представлявана от Мария Стоянова Масларова-Гъркова, Павел Валериев Димитров и Гълъбин Николов Гълъбов с начин на представляване: заедно от двама от тримата изпълнителни директори, да заплати на Б.Е.П., ЕГН**********, действащ със съгласието на майка си С.И.П. ***, ЕГН **********, направените по делото разноски в размер на 1730 / хиляда седемстотин и тридесет/ лева, на основание чл. 78, ал. 1 от ГПК. ОСЪЖДА З.к. "Л.И.” АД - ***, ЕИК 121130788, представлявана от Мария Стоянова Масларова-Гъркова, Павел Валериев Димитров и Гълъбин Николов Гълъбов с начин на представляване: заедно от двама от тримата изпълнителни директори, да заплати по сметка на Окръжен съд – Търговище в полза на бюджета на съдебната власт сумата от 1840 лева държавна такса сумата от 211.60 лева разноски за вещо лице, на основание чл. 78, ал. 6 от ГПК. Решението е постановено с участието на трето лице-помагач А.И.Ч. ***, ЕГН **********, и има установително действие в отношенията на третото лице-помагач и страните на основание чл. 223 от ГПК. Решението подлежи на въззивно обжалване в двуседмичен срок от съобщаването му на страните пред Апелативен съд-Варна.

Резултат от въззивна инстанция: Връща по други причини
Определение от 24.4.2018
Търговско дело № 245/2018
ПРЕКРАТЯВА производството по в.т.д.№ 245/2018 год. по описа на ВАпС. ВРЪЩА делото на ОС – гр. Търговище за изпълнение на указаните по-горе действия по администриране на въззивната жалба, след което делото да се изпрати обратно на ВАпС за разглеждане на въззивната жалба.
17 Търговско дело No 68/2017 Производство по несъстоятелност ЕООД "ДФ ТРЕЙДИНГ СЪРВИСЕС" ГР.СОФИЯ, ПР. ОТ ИВАН Т.ТИХИН КООПЕРАЦИЯ"ОБЛАСТЕН КООПЕРАТИВЕН СЪЮЗ"ГР.Т-ЩЕ,ПРЕДСТ. ОТ ЙОРДАН ЛЮБЕНОВ БОТУНСКИ Докладчик:
БОРЯНА С. ПЕТРОВА
Решение от 8.1.2018г.
ОБЯВЯВА НЕПЛАТЕЖОСПОСОБНОСТТА на “О...“ ЕИК 000875945, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от Ю.Л.Б., на осн.чл.630 ал.1 във вр. с чл.608 от ТЗ, с НАЧАЛНА ДАТА на неплатежоспособността-31.01.2010 година. . ОТКРИВА производство по несъстоятелност на “О...“ ЕИК 000875945, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от Ю.Л.Б.. НАЗНАЧАВА за временен синдик А.Н. ***, офис 5, мобилен телефон 0888755578, e-mail: ang@dbv.bg с текущо месечно възнаграждение в размер на 700.00лв. - за сметка на длъжника и масата на несъстоятелността. ОПРЕДЕЛЯ за дата на встъпване на временния синдик 11.01.2018 г. ЗАДЪЛЖАВА временния синдик с встъпването си в длъжност да предприеме действия по чл.652 и сл. от ТЗ, както и необходимите действия по спиране на съдебните и изпълнителни производства на осн.чл.637 и чл.638 ТЗ. ОПРЕДЕЛЯ за дата на Първото събрание на кредиторите 07.02.2018 г. - 10,00 ч. в Окръжен съд Търговище, при дневен ред: 1.изслушване доклада на временния синдик по чл.668 т.3 от ТЗ, 2.избор на постоянен синдик, определяне на възнаграждението му и 3.избор на комитет на кредиторите. На осн.чл.669 ал.2 от ТЗ в Първото събрание на кредиторите участват кредиторите, включени в списъка по чл.668 т.1 и в извлеченията от търговските книги на длъжника, които временният синдик представя на първото събрание. Участието на кредиторите в първото събрание е лично или чрез представител с изрично писмено пълномощно. Когато кредиторът е физическо лице, пълномощното трябва да бъде с нотариална заверка на подписа. Решенията се вземат с обикновено мнозинство от размера на вземанията на кредиторите по списъка по чл.668, т.1 от ТЗ. Представителите на юридическите лица и ЕТ представят удостоверение за актуално състояние. ЗАДЪЛЖАВА на осн.чл.668 от ТЗ временния синдик в 14-дневен срок от постановяване на решението да ИЗГОТВИ: 1.Списък на кредиторите по данни от търговските книги на длъжника, в който посочва размера на техните вземания, 2. Да представи заверено извлечение от търговските книги; 3. Писмен доклад за причините за неплатежоспособността, състоянието на имуществото и взетите мерки за неговото запазване и за възможностите за оздравяване на предприятието, които списъци и доклад да представи в съда на разположение на кредиторите. ЗАДЪЛЖАВА на осн.чл.659 ал.2 от ТЗ временния синдик да представи не по-късно от 26.09.2017 г. ДОКЛАД за резултатите от предприети действия по издирване и запазване на масата на несъстоятелността чрез справки в съответните публични регистри, с прилагане на Списък на издирените налични вещи и имуществени права от масата на несъстоятелността, с посочване на основанието за собственост и описание на фактическото им състояние, както и изрично посочване по отношение на кои от тези активи са наложени обезпечения преди откриване на производството по несъстоятелност или е започнало принудително изпълнение от публичен изпълнител по ДОПК. ЗАДЪЛЖАВА “О...“ ЕИК 000875945, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от Ю.Л.Б., на осн.чл.640 от ТЗ в 14-дневен срок от откриване на производството по несъстоятелност, ДА ПРЕДОСТАВИ на съда и на синдика: 1. необходимата информация във връзка с дейността на предприятието и имуществото му, 2.списък на плащанията в брой или чрез банков превод, които надвишават 1200лв. и са извършени в срок от 6 месеца преди началната дата на неплатежоспособността; 3.списък на извършените от дружеството плащания на свързани с него лица за срок от една година преди началната дата на неплатежоспособността, 4.нотариално заверена декларация, в която да се посочат отделните вещи, имуществени права и вземания, имената и адресите на длъжниците си. В съобщението до управителите да се впише, че при неизпълнение на горното задължение ще му бъде наложена глоба по реда и на осн.чл.640 ал.3 пр.1-во ТЗ. ОСЪЖДА “О...“ ЕИК 000875945, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от Й.л.Б.да заплати на „ДФ Т.С.“ ЕООД ЕИК 202049919, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от управителя Иван Тодоров Тихин, съдебен адрес ***, партер, офис 5 направените по делото разноски в размер на 650 лв. ОСЪЖДА “О...“ ЕИК 000875945, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от Й.л.Б.да заплати на от „Т...Д“ АДЕИК 121884560, седалище и адрес на управление ***, представлявано от Анна Иванова Аспарухова и Мартин Емилов Ганчев- Изпълнителни директори, действащи чрез пълномощника си Катерина Христова-юрисконсулт, направените по делото разноски в размер на 26 628.21 лв. РЕШЕНИЕТО подлежи на незабавно изпълнение, на вписване в съответния съдебен регистър и в търговския регистър на осн.чл.622 ТЗ. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Апелативен съд Варна, в 7-дневен срок от вписването му в търговския регистър. На осн. чл.14 от ЗТР препис от решението да се изпрати незабавно за вписване в търговския регистър на Агенцията по вписванията. Назначеният времен синдик да се уведоми по телефона и посочения електронен адрес. Решението да се впише в книгата по чл.634в ал.1 от ТЗ.

Резултат от въззивна инстанция: Изменя отчасти решението
Решение от 27.3.2018
Търговско дело № 110/2018
ОТМЕНЯ решение №2/08.01.2018г. на Окръжен съд – Търговище по т.д. № 68/2017 г., в частта, с която е определена начална дата на неплатежоспособността на Кооперация „О...“ гр.Търговище – 31.01.2010 г., като вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОПРЕДЕЛЯ за начална дата на неплатежоспособност на Кооперация „О...“ - гр.Търговище датата – 31.12.2015 г. В останалата му необжалвана част решението е влязло в сила. Решението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от вписването му в търговския регистър пред ВКС на РБ при предпоставките на чл.280, ал.1 – ГПК. Същото да се съобщи на страните по реда на ГПК, а заверени преписи от него да се изпратят на Агенция по вписванията и на Окръжен съд Търговище за вписване, съответно - в търговския регистър и в книгата по чл.634в-ТЗ.
18 Търговско дело No 77/2017 Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. ЕООД "ФЗ ПАНАЙОТОВ И ЩЕРЕВ", ГР. ВАРНА ООД "АГРОТРОНИК", ГР. ШУМЕН, ПРЕДСТАВЛ.ОТ РОЗАЛИЯ СТЕФАНОВА МИХАЙЛОВА,
АД "КРИСТЕРА" ГР ПОПОВО, ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ ДЕЯН ОВЧАРОВ И СТАНИМИР БУЖЕВ-ЧРЕЗ Ю.К. ТЕОДОРА ИВАНОВА
Докладчик:
БИСЕРА МАКСИМОВА
Решение от 3.1.2018г.
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на „КРИСТЕРА” АД ЕИК 103273795, със седалище и адрес на управление ***, Промишлена зона, с представляващи Деян Росенов Овчаров и Станимир Русев Бужев, че „ФЗ Панайотов и Щерев” ЕООД, ЕИК 103824768, със седалище и адрес на управление ***, с управители и представляващи Пламен Господинов Панайотов и Владимир Тенев Щерев, е собственик на 100 /сто/ тона ечемик от общо количество 275,4 тона ечемик въз основа на договор за покупка на бъдеща продукция от 16.02.2015 г. и допълнително споразумение към него от 09.06.2015 г., вложено от „Агротоник” ООД ЕИК 203421622, със седалище и адрес на управление ***, с управител и представляващ Розалия Стефанова Михайлова, в складовете на „Кристера” АД по силата на договор за влог от 27.06.2015 г., като ОСЪЖДА КРИСТЕРА” АД ЕИК 103273795, със седалище и адрес на управление ***, Промишлена зона, с представляващи Деян Росенов Овчаров и Станимир Русев Бужев, да предаде на „ФЗ Панайотов и Щерев” ЕООД, ЕИК 103824768, със седалище и адрес на управление ***, с управители и представляващи Пламен Господинов Панайотов и Владимир Тенев Щерев, владението върху 15 /петнадесет/ тона от описания ечемик и ОТХВЪРЛЯ предявения от „ФЗ Панайотов и Щерев” ЕООД, ЕИК 103824768, със седалище и адрес на управление ***, с управители и представляващи Пламен Господинов Панайотов и Владимир Тенев Щерев, срещу „Кристера” АД иск за предаване на владението върху 85 /осемдесет и пет/ тона от описания ечемик като неоснователен, на основание чл. 108 от ЗС. ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на „КРИСТЕРА” АД, ЕИК 103273795, със седалище и адрес на управление ***, Промишлена зона, с представляващи Деян Росенов Овчаров и Станимир Русев Бужев, че „ФЗ Панайотов и Щерев” ЕООД, ЕИК 103824768, със седалище и адрес на управление ***, с управители и представляващи Пламен Господинов Панайотов и Владимир Тенев Щерев, е собственик на 100 /сто/ тона пшеница от общо количество 203,760 тона пшеница въз основа на договор за покупко-продажба на пшеница от 01.09.2015 г., вложено от „Агротоник” ООД ЕИК 203421622, със седалище и адрес на управление ***, с управител и представляващ Розалия Стефанова Михайлова, в складовете на „Кристера” АД по силата на договор за влог от 10.07.2015 г., като ОСЪЖДА КРИСТЕРА” АД ЕИК 103273795, със седалище и адрес на управление ***, Промишлена зона, с представляващи Деян Росенов Овчаров и Станимир Русев Бужев, да предаде на „ФЗ Панайотов и Щерев” ЕООД, ЕИК 103824768, със седалище и адрес на управление ***, с управители и представляващи Пламен Господинов Панайотов и Владимир Тенев Щерев, владението върху 100 /сто/ тона от описаната пшеница, на основание чл. 108 от ЗС. ОСЪЖДА КРИСТЕРА” АД, ЕИК 103273795, със седалище и адрес на управление ***, Промишлена зона, с представляващи Деян Росенов Овчаров и Станимир Русев Бужев, да заплати на „ФЗ Панайотов и Щерев” ЕООД, ЕИК 103824768, със седалище и адрес на управление ***, с управители и представляващи Пламен Господинов Панайотов и Владимир Тенев Щерев, сумата от 2393.54 /две хиляди триста деветдесет и три лева и петдесет и четири стотинки/ лева, представляващи направените в производството разноски съобразно уважената част на исковите претенции. Решението е постановено при участието на трето лице-помагач на страната на „ФЗ Панайотов и Щерев” ЕООД, ЕИК 103824768, а именно - „АРОН” ЕООД, ЕИК 127585227, със седалище и адрес на управление ***, е управител и представляващ Крум Илиев Крумов и има установително действие съгласно чл. 223 от ГПК. Решението подлежи на въззивно обжалване в двуседмичен срок от съобщаването му на страните пред Варненския апелативен съд.
19 Частно търговско дело No 89/2017 Отмяна на решение на събрание на кредиторите ЕООД "ЛЕС ГРУП" ГР.ТЪРГОВИЩЕ,ПРЕДСТ. ОТ ЦВЕТАН ИВАНОВ ЦОНЕВ,
ООД "БГ ГРУП" ГР.ПОПОВО ПР. ОТ МИХАИЛ ГЕОРГИЕВ МАРИНОВ
  Докладчик:
БОРЯНА С. ПЕТРОВА
Определение от 9.1.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молбата на „Б...“ ЕООД ЕИК 125543133, представлявано от Михаил Маринов и „Л..“ ЕООД ЕИК 125514569, представлявано от Цветан Цонев, действащи чрез пълномощника си адв. А.Н. за отмяна на решения, взети на проведеното на 09.11.2017 година Общо събрание на кредиторите на длъжника „Л...“ ООД по т.д.№ 88/16 по описа на ОСТ, в частта за избор на постоянен синдик, комитет на кредиторите и определяне възнаграждението на синдика, като НЕОСНОВАТЕЛНА. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 9.1.2018г.
20 Търговско дело (В) No 99/2017 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение С.Г.С. АД "АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ", ГР. СОФИЯ Председател:
ТИХОМИР П. ПЕТКОВ
Докладчик:
МИЛЕН И. СТОЙЧЕВ
Решение от 25.1.2018г.
ОТМЕНЯ решение №410/04.09.2017г., постановено по гр.д. №457 /2017г. по описа на Районен съд-Търговище само в частта му, с която на осн.чл.422 от ГПК спрямо ответницата С.Г.С. ***, ЕГН:********** е установено вземане на ищеца „Агенция за събиране на вземания“ ЕАД-гр.Со-фия, ЕИК 20367 0940, представлявано от Николина Тодорова Станчева и Мартин Деспов Деспов-изпълнителни директори, действащи чрез пълномощник Викто-рия П.Г.–юрисконсулт над размер 666.85 лв. до сумата 674.45 лв., представляваща неизпълнено задължение по договор за пари-чен заем; изцяло за сумата 75.39 лв.–договорна лихва за периода от 04.10.2015г. до 01.04.2016г.; изцяло за сумата 535.68 лв.–неустойка за периода от 04.10.2015г. до 01.04.2016г. ; изцяло за сумата 30.61 лв.–лихва за забава за периода от 05.10. 2015г. до 01.11.2016г. и изцяло за сумата 92.50 лв.–такса разходи, за което е издадена заповед №698/02.11.2016г. за изпълнение на парично задължение по чл.410 от ГПК по ч.гр.д. № 437/ 2016г. по описа на Районен съд–Търговище; както и в частта, с която на ищеца са присъдени разноски над размер 164.82 лв. до размер на 348.17лв.-за заповедното и в размер над 247.07 лв. до размер на 521.83 лв.-за исковото производство, на осн.чл.271, ал.1 от ГПК, като ОТХВЪРЛЯ предявените от ищеца „Агенция за събиране на взе-мания“ ЕАД-гр.София, ЕИК 203670940 против С.Г.С. ***, ЕГН:********** искове по чл.422 от ГПК в частта им за установяване съществуването на вземане в размер над сумата 666.85 лв. до сумата 674.45 лв., представляваща неиз-пълнено задължение по договор за паричен заем №5199944/24.07.2015г; изцяло за сумата 75.39 лв.–договорна лихва за периода от 04.10.2015г. до 01.04.2016г.; изцяло за сумата 535.68 лв.–неустойка за периода от 04.10. 2015г. до 01.04.2016г.; изцяло за сумата 30.61 лв.–лихва за забава за периода от 05.10.2015г. до 01.11.2016г. и изцяло за сумата 92.50 лв.–такса разходи, за което е издадена заповед №698/02.11.2016г. за изпъл-нение на парично задължение по чл.410 от ГПК по ч.гр.д. № 437/2016г. по описа на Районен съд–Търговище, като НЕОСНОВАТЕЛНИ. ПОТВЪРЖДАВА решението в останалата му обжалвана част, на осн.чл.271, ал.1 от ГПК. ОСЪЖДА С.Г.С. ***, ЕГН:********** да заплати на еца „Агенция за събиране на вземания“ ЕАД-гр.София, ЕИК 203670940 юрисконсултско възнаграж-дение за втората инстанция в размер на 83.62 лв. РЕШЕНИЕТО има установително действие в отношенията на третото лице-помагач на ответницата и ищеца, а установеното в мотиви-те на решението е задължително за третото ответно лице в отношенията му с ответницата, на осн.чл.223, ал.1 и 2 от ГПК. РЕШЕНИЕТО не подлежи на касационно обжалване-чл.280, ал.3, т.1 от ГПК.
21 Частно търговско дело (В) No 2/2018 Възражения - чл. 423 ГПК (II инст. ОС) К.Д.Г. ООД "АГЕНЦИЯ ЗА КОНТРОЛ НА ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ" ГР.СОФИЯ Председател:
МИЛЕН И. СТОЙЧЕВ
Докладчик:
БОРЯНА С. ПЕТРОВА
Определение от 4.1.2018г.
ПРИЕМА ВЪЗРАЖЕНИЕТО НА К.Д.Г., ЕГН **********,***, действаща със съгласието на Иванка Радославова Г. ЕГН **********- попечител против № 280 от 04.04.2017 г., издадена по ч.гр.д.№ 530/17 по описа на Районен съд Търговище. СПИРА изпълнението по изпълнително дело № 20177690400640 по описа на ЧСИ Анелия Загорова с рег.№ 769, с район на действие Окръжен съд Търговище. ВРЪЩА делото, ведно с ч.гр.д.№ 530/17 на Районен съд Търговище, който следва да даде указание на кредитора да предяви иск за установяване на вземането си. Определението не подлежи на касационно обжалване.
В законна сила на 4.1.2018г.
22 Частно търговско дело (В) No 3/2018 Заявления по чл. 410 ГПК К.Д.Г. ООД "АГЕНЦИЯ ЗА КОНТРОЛ НА ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ" ГР.СОФИЯ Председател:
МИЛЕН И. СТОЙЧЕВ
Докладчик:
БОРЯНА С. ПЕТРОВА
Определение от 5.1.2018г.
ОСТАВЯ без разглеждане частната жалба на К.Д.Г., ЕГН **********,***, действаща със съгласието на И.Р.Г. ЕГН **********- попечител против разпореждане № 2608 от 17.05.2017 г., , за издаване на изпълнителен лист въз основа на заповед № 280 от 04.04.2017 г., издадена по ч.гр.д.№ 530/17 по описа на Районен съд Търговище. ПРЕКРАТЯВА производството по в.ч.т.д.№ 3/18 по описа на Окръжен съд Търговище. Определението подлежи на обжалване пред Апелативен съд Варна в едноседмичен срок от съобщаването му.
В законна сила на 23.1.2018г.
23 Частно търговско дело (В) No 8/2018 Заявления по чл. 417 ГПК Г.Г.К.,
Д.Д.К.
АД "ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА" ГР.СОФИЯ-ЧРЕЗ ИВАН Г.СЕРДАРОВУ-Л НА ПИБ АД КЛОН ВАРНА,И МИРЯНА СТ.КИР Председател и докладчик:
СИЛВИЯ П. ПЕТРОВА
Определение от 23.1.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ частна жалба от Г.Г.К. и Д.Д.К.,***, против Разпореждане за незабавно изпълнение, обективирано в Заповед за изпълнение на парично задължение въз основа на документ по чл. 417 ГПК от 25.09.2017 г. по ч. гр. д. № 790 по описа за 2017 г. на РС-Попово. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 23.1.2018г.
24 Частно търговско дело (В) No 9/2018 Спиране - чл. 420 ГПК АД "ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА" ГР.СОФИЯ-ЧРЕЗ ИВАН Г.СЕРДАРОВУ-Л НА ПИБ АД КЛОН ВАРНА,И МИРЯНА СТ.КИР Г.Г.К.,
Д.Д.К.
Председател и докладчик:
СИЛВИЯ П. ПЕТРОВА
Определение от 23.1.2018г.
ОТМЕНЯ Определение от 07.12.2017г., постановено по ч.гр.д.№ 790/2017г. по описа на Районен съд Попово В ЧАСТТА, в която се СПИРА незабавното изпълнение на Заповед № 781/25.09.2017 г. за изпълнение на парично задължение въз основа на документ по чл. 417 от ГПК по ч.гр.д. № 790/2017 г. по описа на ПпРС и издадения въз основа на нея изпълнителен лист в полза на „ПИБ“ АД, във връзка с които е образувано ИЗПЪЛНИТЕЛНО ДЕЛО № 20177690401038 по описа на ЧСИ Анелия Загорова, per. № 769, с район на действие Окръжен съд - Търговище, на основание чл. 420, ал. 1 от ГПК, като НЕПРАВИЛНО. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 23.1.2018г.
25 Частно търговско дело (В) No 11/2018 ДРУГИ ВЪЗЗИВНИ ЧАСТНИ ПРОИЗВОДСТВА Р.И.С. ООД "С.Г.ГРУП" ГР. МОНТАНА, ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ СУЛТАНКА ИВАНОВА ЦАМПАРОВА Председател:
МАРИАНА Н. ИВАНОВА
Докладчик:
ТАТЯНА Д. ДАСКАЛОВА
Определение от 23.1.2018г.
ОТМЕНЯ Определение от 13.11. 2017 г., по гр.д. № 726/2017 г. на ПРС, с което производството по делото е прекратено и изпратено по подсъдност на РС Монтана, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО и ВРЪЩА делото на ПРС за продължаване на действията по него. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 23.1.2018г.
26 Частно търговско дело (В) No 12/2018 ДРУГИ ВЪЗЗИВНИ ЧАСТНИ ПРОИЗВОДСТВА Р.И.С. ООД "С.Г.ГРУП" ГР. МОНТАНА, ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ СУЛТАНКА ИВАНОВА ЦАМПАРОВА Председател и докладчик:
ТИХОМИР П. ПЕТКОВ
Определение от 24.1.2018г.
О П Р Е Д Е Л И : ОТМЕНЯ определение № 998 от 27.11. 2017 г., постановено по гр.д. № 727/2017 г. на ПРС, с което се прекратява производството по делото и същото се изпраща по подсъдност на Районен съд Монтана, като незаконосъобразно и ВРЪЩА делото на ПРС за продължаване на действията по него. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 24.1.2018г.
27 Частно търговско дело (В) No 13/2018 ДРУГИ ВЪЗЗИВНИ ЧАСТНИ ПРОИЗВОДСТВА И.С.Г. ООД "С.Г.ГРУП" ГР. МОНТАНА, ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ СУЛТАНКА ИВАНОВА ЦАМПАРОВА Председател:
МАРИАНА Н. ИВАНОВА
Докладчик:
ТАТЯНА Д. ДАСКАЛОВА
Определение от 23.1.2018г.
ОТМЕНЯ Определение от 13.11. 2017 г., по гр.д. № 728/2017 г. на ПРС, с което производството по делото е прекратено и изпратено по подсъдност на РС Монтана, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО и ВРЪЩА делото на ПРС за продължаване на действията по него. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 23.1.2018г.