Окръжен съд - Търговище
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 1.1.2018г. до 31.1.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 НОХД No 242/2017 Причиняване на смърт по непредпазливост в транспорта ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - ТЪРГОВИЩЕ П.Ц.К. Докладчик:
МИРОСЛАВ Н. МИТЕВ
Присъда от 30.1.2018г.

П.Ц.К.
ПРИЗНАВА подсъдимият П.Ц.К., роден на *** год. в гр. Попово, живущ ***, български гражданин, женен, с висше образование, работи, неосъждан, ЕГН **********, ЗА ВИНОВЕН в ТОВА, че на 12. 03. 2017 год. в на околовръстен път, гр. Търговище, на разклона за кв. Бряг, при управление на лек автомобил БМВ с рег. № Т 93 - 17 КТ, нарушил правилата за движение по чл. 21, ал. 1 от ЗДвП, като превишил максимално разрешената скорост от 60 км/ч, сигнализирана с пътен знак В 26, и правилата по чл. 20, ал. 2 от ЗДвП, като при избиране на скорост на движение не се съобразил с конкретните условия на видимост, за да бъде в състояние да спре пред всяко предвидимо препятствие, по непредпазливост причинил смъртта на Юкия Сюлейман КЪРВЕЛИ - поради което, и на осн. чл. 343, ал 1, б. „В“, вр. чл. 342, ал.1, вр. чл. 36 и чл. 54 от НК му налага наказание от ДВЕ ГОДИНИ лишаване от свобода, като на осн. чл. 58а, ал. 1 НК намалява така определеното наказание с 1/3 и постановява окончателно наказание от ЕДНА ГОДИНА и ЧЕТИРИ МЕСЕЦА лишаване от свобода. НА основание чл. 66 ал.1 НК отлага изтърпяване на така определеното наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ТРИ ГОДИНИ. НА осн. чл. 343г от НК налага на подсъдимия П.Ц.К. наказание „лишавани от право да управлява МПС“ за срок от ЕДНА ГОДИНА и ШЕСТ МЕСЕЦА, считано от датата на отнемане на свидетелството за правоуправление. ОСЪЖДА на осн. чл.189 ал.3 НПК подсъдимия П.Ц.К. със снета самоличност, да заплати по сметка на ОД на МВР - Търговище сумата от 631, 32 лева, представляващи направени разноски по делото. ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА по делото – лек автомобил БМВ с рег. номер Т 93-17 КТ, намиращ се в базата на ОД на МВР – Търговище и контактен ключ с надпис „БМВ“, с дистанционно за заключване, и метален ключодържател с емблема на „БМВ“ да се върнат на П.Ц.К. СЛЕД влизане на присъдата в сила. ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА по делото – два броя гумени галоши в номер 35; един шарен терлик; едно черно пластмасово парченце от странично огледало; едно спукано стъкло от странично огледало на автомобил; две метални жълти слепени кръгчета от закопчалка на колан; едно дясно странично огледало – само пластмасовата част, без стъкло и едно дълго черно яке с метален цип по средата, с черен колан, с две жълти метални закопчаващи се части, СЛЕД влизане на присъдата в сила, да се унищожат като вещи без стойност. ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок от днес пред ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД.
Мотиви от 8.2.2018г.
В законна сила на 13.2.2018г.
2 АНД No 254/2017 Производства по приложението на чл.78а НК ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ГР. ТЪРГОВИЩЕ Л.А.М. Докладчик:
ТАТЯНА Н. ЙОРДАНОВА
Решение от 12.1.2018г.

Л.А.М.
ПРИЗНАВА обвиняемият Л.А.М., ЕГН: **********,*** . ЗА ВИНОВЕН В ТОВА, ЧЕ: На 10.08.2017г. сутринта в МБАЛ – гр. Омуртаг за извършена работа – компютърна томография /скенер/ получил имотна облага – сумата от 60 лв. от Айше Мустафова Мехмедова, която не му се следва – престъпление по чл.225б ал.І от НК. На основание чл. 378 ал.4 т. 1 от НПК във връзка с чл.78 а от НК ГО ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност за извършеното от него престъпление по чл. 225б ал.1 от НК и му налага административно наказание „глоба” в размер на 1500лв. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване и протест в 15 дневен срок от днес пред Апелативен съд гр. Варна.
Мотиви от 17.1.2018г.
Мотиви към Решение № 3/12.01.2018 постановено по АНД № 254/2017г. по описа на Търговищкия окръжен съд: С Постановление по чл.375 от НПК Окръжна прокуратура гр.Търговище е направила предложение за освобождаване на обвиняемият Л.А.М. *** с ЕГН : ********** от наказателна отговорност за извършено от него престъпление по чл.225б ал.1 от НК с налагане на административно наказание. В хода на досъдебното производство обвиняемият не се явява, назначен му е процесуален представител –служебен защитник – адв. С. ***. За окръжна прокуратура в с.з. се явява зам.окръжният прокур Моллов, поддържа предложението и взема становище за определяне наказание „глоба” към минималния размер . След преценка на събраните по ДП № 112/2017г. по описа на ОД на МВР гр. Търговище доказателства извършена по реда на чл.378 ал.2 от НПК и събраните в хода на процеса доказателства, съдът намира за установено следното от фактическа страна: С допълнително споразумение от 10.04.2017г. към трудовия му договор № ЛС-04-07/31.03.2017г. д-р Л.А.М. бил назначен на длъжност лекар-образна диагностика в МБАЛ – гр. Омуртаг. На 10.08.2017г. Айше М. Мехмедова отишла в гр. Омуртаг за да се прегледа на лекар, защото я боляла главата. Първо посетила личния си лекар д-р Бонев, който й дал направление за невролог. Отишла при невроложката д-р Павлова, която не могла да й обясни защо я боли главата. Мехмедова настояла да я прегледат със скенер, но Павлова казала, че трябва да я настанят в болницата за една седмица. Мехмедова не можела да си позволи това, понеже гледала болния си съпруг в с. Зелена Морава. Затова отишла в приземния етаж на болницата, където се намирал кабинетът със скенера. Там една жена извършила изследването, а д-р Л.М. разчел снимката, гледал и на компютъра и й казал, че й няма нищо. След това Л. М. казал на Мехмедова, че дължи 60лв. за прегледа и тя му ги дала, а той ги взел и не ги отчел в касата на болницата. Изтрил от паметта на апарата направените снимки. Истинската цена за прегледа със скенер е 85лв. и се дължи на болницата. На 22.08.2017г. д-р Л. М. прекратил трудовия си договор и заминал за РГермания, където местоживеенето му не е известно. Видно от горното обвиняемият за извършената от него работа получил сумата от 60лв., която не му се следва и осъществил престъпния състав на чл.225б ал.І от НК. Тъй като не е осъждан и не е освобождаван от наказателна отговорност следва да се приложи чл.78а от НК. При съвкупния анализ на събраните доказателства, преценени в това производство по реда на чл.378 ал.2 от НПК, съдът счита, че същите несъмнено и категорично установяват описаните по-горе фактически действия на обвиняемият Л.М., съставомерни от обективна и субективна страна по чл.225б ал.1 он НК. Предвид изложеното, съдът намира, че Л.А.М. , с ЕГ№ **********,*** на 10.08.2017г. сутринта в МБАЛ – гр. Омуртаг за извършена работа – компютърна томография /скенер/ получил имотна облага – сумата от 60 лв. от Айше Мустафова Мехмедова, която не му се следва – престъпление по чл.225б ал.І от НК. От субективна страна деянието е извършено от обвиняемият при условията на пряк умисъл. Предвиденото наказание за престъпление по чл.225б , ал.1 от НК е до 3 години лишаване от свобода и глоба от 1000 до 5000 лева. От приложената справка за съдимост е видно, че обвиняемият не е осъждан и не е освобождаван от наказателна отговорност по реда на Глава осма, раздел четвърти от НК. В случая следва да се приложи чл.78а от НК и тъй като сумата е твърде ниска, се предполага и по-малка степен на вина.Съдът намира, че следва да се имат предвид показанията на обвиняемия Мустахфов пред директора на болницата, че докато му се даватолкова малка заплата, ще прави така и ще взема пари от пациенти.Това налага предположението,у че той е избягал зад граница от наказателната отговорност, съдът намира, че следва да се отчете по-голяма обществена опасност на извършителя , поради което съдът му наложи наказание глоба в размер на 1500 лева, което съдът намира, че ще бъде достатъчно и справедливо за такъв вид назание. Поради това в случая са налице предпоставките по чл.78а от НК за освобождаване на обвиняемият от наказателна отговорност с налагане на административно наказание. Съдът наложи на обвиняемия административно наказание „глоба“ в размер на 1500 лева.За определяне на посочения размер съдът съобрази имотното състояние на обв.МустафовБайламалиева, искреното й съжаление за извършеното. Наложената глоба съдът счита, че в достатъчна степен ще превъзпита и поправи обвиняемия към спазване на законовите норми , а от друга страна ще въздейства предупредително към останалите членове на обществото. Водим от горното съдът постанови решението си.
3 ВНЧХД No 261/2017 Клевета и квалифицирана клевета Х.Д.Х.,
С.Б.Б.
  Председател:
ТАТЯНА Н. ЙОРДАНОВА
Докладчик:
ЙОАНА Н. ВАНГЕЛОВА
Решение от 24.1.2018г.
ПОТВЪРЖДАВА Присъда № 54 от 28.11.2017 г. по НЧХД № 932 по описа за 2017 г. на РС-Търговище, като правилна и законосъобразна. Решението не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила на 24.1.2018г.