Окръжен съд - Търговище
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 1.2.2018г. до 28.2.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 282/2015 ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО, ГР.СОФИЯ-ЧРЕЗ Ю.К.БОРИСЛАВ ЦВЕТАНОВ ОБЩИНА ПОПОВО ПР. ОТ КМЕТА ЛЮДМИЛ ВЕСЕЛИНОВ Докладчик:
МИЛЕН И. СТОЙЧЕВ
Решение от 22.2.2018г.
ОТХВЪРЛЯ предявения от Министерство на регионалното раз-витие и благоустройството-гр.София против Община Попово иск по чл.79, ал.1 от ЗЗД за присъждане на вземане от финансови корекции в размер на 1 200 200.86 лв. по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ-ДПБФП №BG161PO001/2.1.-02/2007/002/04.06.2008г. по ОПРР, по схема “Подкрепа за устойчиво и интегрирано местно раз-витие, чрез рехабилитация и реконструкция на общинска пътна мрежа за по-добра достъпност и мобилност на територията на Община Попово“, ведно със законната лихва върху главницата, считано от 12.08.2015г. до окончателното плащане, като НЕОСНОВАТЕЛЕН. ОСЪЖДА Министерство на регионалното развитие и благо-устройството-гр.София да заплати на Община Попово направените по делото разноски в размер на 44 365 лв., на осн.чл.78, ал.3 от ГПК. РЕШЕНИЕТО подлежи на въззивно обжалване пред Апелати-вен съд-Варна в двуседмичен срок от връчването му на страните.
2 Гражданско дело No 210/2017 Искове по ЗОДОВ Б.М.Х. ОД НА МВР - ТЪРГОВИЩЕ, ПР ОТ СТ.КОМИСАР НИКОЛАЙ ИВАНОВ НЕНКОВ,
ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ -ГР.СОФИЯ
Докладчик:
ТАТЯНА Д. ДАСКАЛОВА
Решение от 9.2.2018г.
ОСЪЖДА Прокуратурата на Република България, представлявана от главния прокурор Сотир Цацаров, седалище ***, а по делото от прокурор Диляна Стоянова от ОП Търговище, да заплати на Б.М.Х. ***, ЕГН **********,***, представляван по делото от адвокат К.К. ***, сумата от 200 лв./двеста лева/, представляващи имуществени вреди – заплатен адвокатски хонорар, настъпили вследствие на незаконно повдигнато обвинение, завършило с оправдателна присъда по НОХД № 82/2012 г. на ОРС, ведно със законната лихва, считано от 07.09. 2017 г. до окончателното изплащане, КАТО В ОСТАНАЛАТА ЧАСТ, за иска за имуществени вреди от 28 лв. за транспортни разходи и изцяло за неимуществените вреди от 25 000 лв., предявен срещу Прокуратурата на Република България, отхвърля същия като неоснователен. ОТХВЪРЛЯ изцяло като неоснователен предявения иск срещу ОД на МВР гр. Търговище във всичките му части – за имуществени вреди от 228 лв. и за неимуществени от 25 000 лв., търсени вследствие на оправдателна присъда по НОХД № 82/ 2012 г. на ОРС. ОСЪЖДА Б.М.Х. ***, ЕГН **********,***, представляван по делото от адвокат К.К. ***, ДА ЗАПЛАТИ НА ОД на МВР гр. Търговище, представлявана от Николай Иванов Ненков, сумата от 100 лв., направени по делото разноски за ю.к. възнаграждение. Решението може да се обжалва, в двуседмичен срок, от съобщаването му на страните, пред Апелативен съд гр. Варна.
В законна сила на 6.3.2018г.
3 Гражданско дело (В) No 263/2017 Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ И.Ц.И.,
Г.Ц.И.
П.Н.В.,
Д.Г.Т.
Председател:
МАРИАНА Н. ИВАНОВА
Докладчик:
ТАТЯНА Д. ДАСКАЛОВА
Решение от 6.2.2018г.
ОТМЕНЯ Решение № 194, от 24.10. 2017 г., постановено по гр.д. № 204/2017 г., ИЗЦЯЛО като НЕПРАВИЛНО И НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО и вместо това постановява: ОСЪЖДА П.Н.В., ЕГН **********,*** и Д.Г.Т., ЕГН **********,***, представлявани от адвокат Р.К. ***, да преустановят действията си, с които пречат на И.Ц.И. ***, ЕГН **********,*** и на Г.Ц.И. ***, ЕГН**********,***, представлявани от адвокат Р. ***, ДА ПОЛЗВАТ Вход и стълбището в него, намиращи се в сграда, етажна собственост, с идентификатор 57649.503.2089.1, разположен на първия етаж и осигуряващ достъп до втория и покрива, и мазите на сградата, в южната част на същата, в съседство с обект с идентификатор 57649.503.2089.1.7, като им предоставят владение и осигурят достъп до този вход. ОСЪЖДА П.Н.В., ЕГН **********,*** и Д.Г.Т., ЕГН **********,***, представлявани от адвокат Р.К. ***, да ЗАПЛАТЯТ на И.Ц.И. ***, ЕГН **********,*** и на Г.Ц.И. ***, ЕГН**********,***, представлявани от адвокат Р. ***, НА ВСЕКИ от тях ПО 545 лв./петстотин четиридесет и пет лева/, направени по делото разноски пред двете инстанции. Решението може да се обжалва, в едномесечен срок, от съобщаването му на страните, пред ВКС, при наличието на предпоставките по чл. 280 от ГПК.
4 Гражданско дело (В) No 263/2017 Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ И.Ц.И.,
Г.Ц.И.
П.Н.В.,
Д.Г.Т.
Председател:
МАРИАНА Н. ИВАНОВА
Докладчик:
ТАТЯНА Д. ДАСКАЛОВА
Решение от 26.2.2018г.
ОБЕЗСИЛВА Решение № 194, от 24.10. 2017 г., постановено по гр.д. № 204/2017 г., на ПРС и ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по гр.д. № 204/ 2017 г. на ПРС. ОБЕЗСИЛВА Решение № 16, от 06.02. 2018 г., постановено по настоящото в.гр.д. № 263/2017 г., на Окръжен съд Търговище и ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО настоящото в.гр.д. № 263/ 2017 г. на ТОС, на основание чл. 249 от ГПК, поради постигната спогодба между страните, след постановяване на съдебното решение във въззивното производство. Решението може да се обжалва, в едномесечен срок, от съобщаването му на страните, пред ВКС, при наличието на предпоставките по чл. 280 от ГПК.
В законна сила на 29.3.2018г.
5 Гражданско дело No 264/2017 Запрещение С.А.Б. В.К.К. Докладчик:
МИЛЕН И. СТОЙЧЕВ
Решение от 13.2.2018г.
ПОСТАВЯ ПОД ПЪЛНО ЗАПРЕЩЕНИЕ В.К.К. ***, ЕГН:**********, страдаща от ”органично налудно разстройство с тежък интелектуално-паметов спад”, на осн.чл.336 от ГПК във вр.с чл.5, ал.1 от ЗЛС. Майката на поставената под пълно запрещение В.К.К.- С.А.Б. ***, ЕГН:******** 30 се счита за неин настойник по право, на осн.чл.173, ал.2, пр.2 от СК. РЕШЕНИЕТО подлежи на въззивно обжалване пред Варненския апелативен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.
В законна сила на 12.3.2018г.
6 Гражданско дело (В) No 265/2017 Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 ОМВ БЪЛГАРИЯ ООД ГР.СОФИЯ В.Р.Б.М. Председател:
СИЛВИЯ П. ПЕТРОВА
Докладчик:
БОРЯНА С. ПЕТРОВА
Решение от 16.2.2018г.
ПОТВЪРЖДАВА Решение № 308 от 24.07.2017 година, постановено по гр.д. № 903/17 година по описа на Районен съд Търговище, в частта в която „ОМВ България” ООД, ЕИК 121759222, представлявано от Петър Величков със съдебен адрес ***, адв. Н.Х. и адв.В.Т., двамата от САК е осъдено да заплати на В.Р.Б.-М. с ЕГН ********** ***, адв.Г. Георгиев-ВАК, сумата от 2 500лв.(две хиляди и петстотин лева), представляваща обезщетение за неимуществени вреди, изразяващи се в болки и страдания в резултат на увреждане-счупване на пета метатарзална кост на десен крайник, настъпило на 29.08.2015г. при попадане на десния крак на ищцата във вдлъбнатина, намираща се на пътното платно на пътна връзка към бензиностанция „ОМВ България” в гр.Търговище, в обслужващата зона на път I - 4, километър 226+389 ляво, причинено от неизпълнено задължение на „ОМВ България” ООД, ЕИК 121759222, като възложител, за осигуряване изправността на процесната пътна връзка, ведно със законната лихва от датата на увреждането-29.08.2015г., до окончателното изплащане на задължението, на осн. чл. 49 във вр. с чл. 45,ал.1 и чл. 52 от ЗЗД, както и в частта, в която „ОМВ България” ООД, ЕИК 121759222, е осъдено да заплати на В.Р.Б.-М. с ЕГН **********, сумата от 286,51 лв., представляваща обезщетение за имуществени вреди, представляваща разликата между получаваното трудово възнаграждение и полученото обезщетение за временна неработоспособност в периода от 31.08.2015г. до 13.10.2015г., ведно със законната лихва от 29.08.2015г. до окончателното изплащане на задължението, като правилно и законосъобразно. ПОТВЪРЖДАВА Решение № 308 от 24.07.2017 година, постановено по гр.д. № 903/17 година по описа на Районен съд Търговище, в частта, в която е отхвърлен предявения от „ОМВ България” ООД, ЕИК 121759222, представлявано от Петър Величков със съдебен адрес ***, адв. Н.Х. и адв.В.Т., двамата от САК против ЗАД“БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ ЕИК 000694286, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от Румен Янчев и Недялко Чандъров, обратен иск за сумата от общо 3 220,91лв., претендирано застрахователно обезщетение, като неоснователен, на осн. чл. 208,ал.1 от КЗ(отм.), като правилно и законосъобразно. ОСЪЖДА „ОМВ България” ООД, ЕИК 121759222, представлявано от Петър Величков със съдебен адрес ***, адв. Н.Х. и адв.В.Т., двамата от САК да заплати на В.Р.Б.-М. с ЕГН ********** ***, адв.Г. Георгиев-ВАК, направените в настоящото производство разноски в размер на 650 лв. В останалата необжалвана част, решението е влязло в законна сила. Решението не подлежи на касационно обжалване. Потвърждава решението
7 Гражданско дело (В) No 274/2017 Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 С.Р.И. С.О.К. Председател и докладчик:
СИЛВИЯ П. ПЕТРОВА
Решение от 19.2.2018г.
ПОТВЪРЖДАВА Решение № 111 от 08.11.2017г. постановено по гр.д.№ 407 по описа на Районен съд Омуртаг за 2017г., В ЧАСТТА, в която С.Р.И. от гр.Омуртаг, с ЕГН ********** е осъден да заплати на С.К. ***, ЕГН ********** сумата от 1000 лв., представляваща обезщетение за причинените му от непозволено увреждане на 12.07.2016г. неимуществени вреди, ведно със законната лихва от същата дата до окончателно изплащане на задължението, на основание чл.45 ЗЗД, като ПРАВИЛНО. ОСЪЖДА С.Р.И. *** Б, ЕГН ********** да заплати на С.О.К. ***, ЕГН **********, съдебен адрес ***, адвокат С.Й.Г. ***, направените по делото разноски, в размер на 200 лв. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
8 Гражданско дело (В) No 277/2017 Искове, свързани с възстановяване на запазена част от наследство Е.И.А. Е.И.А. Председател и докладчик:
СИЛВИЯ П. ПЕТРОВА
Решение от 13.2.2018г.
ПОТВЪРЖДАВА решение № 546 от 17.1.2017г., постановено по гр.д. № 271 по описа на Районен съд –Търговище за 2017г, В ЧАСТТА , в която Е.И.А., ЕГН ********** е осъден да заплати на Е. *** сумата в размер на 18 667 лв., представляваща парично уравнение на възстановената 1/3 запазена ид.ч. от наследството на Емине Алиева, починала на 11.06.2014г. като ПРАВИЛНО. ОСЪЖДА Е.И.А., ЕГН ********** от гр.Търговище, кв.“Запад“, бл.25, вх.В, ет.2, ап.5, действащ чрез процесуален представител адв.К.К. от ВАК, със съдебен адрес *** да заплати на адвокат Л.И.И. от ТАК, с адрес ***, офис 1, адвокатско възнаграждение в размер на 1090 лв., на осн. чл.38, ал.2 от ЗА. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване от страните по делото,пред ВКС, в месечен срок от връчването му по реда на чл.280 ГПК.
В законна сила на 22.3.2018г.
9 Гражданско дело (В) No 279/2017 Делба И.Ш.С. З.А.С.,
Н.Н.К.,
Б.Н.К.,
Г.Ш.М.,
А.Х.А.,
А.А.Х.,
А.А.Х.,
Г.А.С.
Председател:
СИЛВИЯ П. ПЕТРОВА
Докладчик:
БОРЯНА С. ПЕТРОВА
Решение от 12.2.2018г.
ОТМЕНЯ Решение № 95 от 27.10.2017 година, постановено по гр.д. № 1/17 година по описа на Районен съд Омуртаг, като незаконосъобразно. ОТХВЪРЛЯ предявения от З.А.С. с ЕГН - **********, Н.Н.К. с ЕГН – **********, Б.Н.К. с ЕГН – ********** ***, съдебен адрес ***, адв. А.Д. против Г.Ш.М. с ЕГН – ********** ***, И.Ш. Салимов с ЕГН – ********** ***, А.А.Х. с ЕГН - **********, А.А.Х. с ЕГН - ********** *** и Г.А.С. с ЕГН - ********** *** и трите, действащи чрез пълномощника си адв.А.Д.,***, ИСК за ДЕЛБА на следните имоти, находящи се в землището на с. Рътлина, с ЕКАТТЕ 63639, община Омуртаг общ. Омуртаг съгласно план за земеразделяне : 1/ ПАСИЩЕ С ХРАСТИ с площ 8.999 дка/осем декара и деветстотин деветдесет и девет кв.м./, от които 2.609 дка трета категория и 6.390 дка девета категория, в местността "Бостанлък", представляваща имот с № 004006 по плана за земеразделяне, при граници и съседи: имот № 000154-полски път на Община Омуртаг, №000171 - полски път на Община Омуртаг, №004001 – пасище с храсти на Хикмет Мустафа А. и №004007 - пасище с храсти на Алиш Мустафов Ендяков; 2/ НИВА с площ 23.204 дка/двадесет и три декара 204 кв.м./, трета категория в местност "Джевиз" представляваща имот с № 013008 по плана за земеразделяне, при граници и съседи: имот № 013011-нива на Кадир Адемов Хасанов, имот №013009-Нива на Алиш Мустафов Ендяков и имот № 000189-Полски път на Община Омуртаг, и землищна граница; 3/ НИВА с площ 9.293 дка/девет декара и 293 кв.м./, трета категория в местност "Кара пелит", представляваща имот с № 014008 по плана за земеразделяне при граници и съседи: имот № 014007-пасище, мера на Ш. Караджа, имот №14009 - Нива на Ибрахим Шерифов Исмаилов, имот № 000218 - Полски път на Община Омуртаг и имот №014006-Нива на Мустафа Мусов Палов; 4/ НИВА с площ 15.002 дка/петнадесет декара и 2 кв.м./, втора категория в местност "Козлук", представляваща имот с № 015001 по плана за земеразделяне при граници и съседи: имот № 000209 - Полски път на Община Омуртаг, имот № 000218 - Полски път на Община Омуртаг, имот №015005 - Нива на Юсуф Дюлгер, имот №000208- Полски път на Община Омуртаг и имот №015002-Нива на Али Хасан М. и Мустафа А.Манови, със следното основание за ограничение при ползването на имота : електропровод 20 кV, на 10м от двете страни до крайните проводници или на 11 м от оста на електропровода, не могат да се строят сгради и да се засажда високостеблена растителност; 5/ НИВА с площ 7.003 дка/седем декара и 3 кв.м./, трета категория в местност "Текерлетарла", представляваща имот с № 016003 по плана за земеразделяне при граници и съседи: имот № 016001 - пасище, мера на Ибрям Салиев Юруков, имот №016004 - Нива на Мустафа Мусов Палов, имот №016005 - Нива на насл.на Ибрахим Шерифов Исмаилов, имот №002009-Нива на Община Омуртаг, имот № 000072 – жил.територия на с. Долна Рътлина, със следното основание за ограничение при ползването на имота : електропровод 20 кV, на 10м от двете страни до крайните проводници или на 11 м от оста на електропровода, не могат да се строят сгради и да се засажда високостеблена растителност; 6/ НИВА с площ 0.555 дка/нула декара и 555 кв.м./, трета категория в местност "Долна Рътлина", представляваща имот с № 002038 по картата на землището при граници и съседи: имот № 000067-др.жил.терен на Община Омуртаг и имот №000112 – местен път на Община Омуртаг, КАТО НЕОСНОВАТЕЛЕН. ОСЪЖДА З.А.С. с ЕГН - **********, Н.Н.К. с ЕГН – **********, Б.Н.К. с ЕГН – ********** ***, съдебен адрес ***, адв. А.Д., Г.Ш.М. с ЕГН – ********** ***, А.А.Х. с ЕГН - **********, А.А.Х. с ЕГН - ********** *** и Г.А.С. с ЕГН - ********** *** трите, действащи чрез пълномощника си адв.А.Д.,*** да заплатят по сметка на Окръжен съд Търговище държавна такса по предявеният иск за делба в размер на 100 лв., или всеки от тях в размер на по 12.50 лв. ОСЪЖДА З.А.С. с ЕГН - **********, Н.Н.К. с ЕГН – **********, Б.Н.К. с ЕГН – ********** ***, съдебен адрес ***, № 1, адв. А.Д., Г.Ш.М. с ЕГН – ********** ***, А.А.Х. с ЕГН - **********, А.А.Х. с ЕГН - ********** *** и Г.А.С. с ЕГН - ********** *** и трите, действащи чрез пълномощника си адв.А.Д.,*** да заплатят на И.Ш. Салимов с ЕГН – ********** ***, разноски пред двете инстанции в размер на 1 600 лв. Решението подлежи на касационно обжалване в едномесечен срок от връчването му на страните пред Върховен касационен съд, при условията на чл.280 и чл.281 от ГПК. Отменя изцяло решението

Резултат от касационна инстанция: Връща по други причини
Разпореждане от 18.5.2018
Преписка № 4970/2018
6/ не е внесена държавна такса съгласно чл. 284, ал. 3, т. 4 ГПК, във вр. с чл. 18, ал. 2, т. 1 ТДТССГПК в пълен размер - всени са 30.00 лв., а дължимата такса е в размер на 180.00 лв.; Предвид изложеното, постъпилата касационна жалба е нередовна и следва да бъде върната на администриращия съд за събиране на допълнителна държавна такса в размер на 150.00 лв. по сметка на ВКС. Касаторите са задължителни другари с оглед допустимостта на производството, но защитават самостоятелни права и, независимо че са подали обща жалба, дължат отделни държавни такси. По изложените съображения, председателят на Първо гражданско отделение на Гражданска колегия на Върховния касационен съд, РАЗПОРЕДИ : ВРЪЩА преписката за събиране на допълнителна държавна такса по сметка на ВКС в размер на 150.00 лева.
10 Гражданско дело (В) No 283/2017 Иск за нищожност на делба Ц.В.Т. М.И.М.,
К.П.К.,
П.С.С.,
Б.С.М.
Председател:
МАРИАНА Н. ИВАНОВА
Докладчик:
МИЛЕН И. СТОЙЧЕВ
Решение от 15.2.2018г.
ПОТВЪРЖДАВА решение №№420/05.09. 2017г., постановено по гр.д.№1355/2016г. по описа на Районен съд-Търговище в частта му, с която на осн.чл.75, ал.2 от ЗН е прогласена нищожността на съдебната делба по гр.д.№729/2013г. на РС-Търговище, както и в частта му за при-съдените на осн.чл.78, ал.1 от ГПК от ответника Ц.В.Т. разноски за първата инстанция до размер на 270.10 лв., на осн.чл.271, ал.1 от ГПК. ОТМЕНЯ решението в частта му по чл.78, ал.1 от ГПК, с която ответникът Ц.В.Т. ***, ЕГН:********** е осъден да заплати на ищцата М.И.М. ***, ЕГН:********** и при условията на солидарност, направените по делото в първата инстанция разноски над сумата 270.10 лв., като ОТХВЪРЛЯ претенцията на ищцата М.И.М. *** по чл.78, ал.1 от ГПК против ответника Ц.В.Т. *** за първата инстанция в частта ? над сумата 270.10 лв. до сумата 1 980.38 лв., като НЕОСНОВАТЕЛНА. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ посочената претенция в частта й над сумата 1 980.38 лв. до сумата 2 280.38 лв., като подлежаща на раз-глеждане в неприключилото производство по чл.537, ал.2 от ГПК. ОСЪЖДА Ц.В.Т. ***, ЕГН:***** 39124 да заплати на М.И.М. ***, ЕГН:**** 308255 направените по делото във въззивната инстанция разноски в раз-мер на 1 000 лв., като ОТХВЪРЛЯ претенцията по чл.78, ал.1 от ГПК в останалата част до пълния й размер от 1 500 лв. разноски за въззивната инстанция, като НЕОСНОВАТЕЛНА. В частта му по чл.537, ал.2 от ГПК производството по гр.д.№13 55/2016г. по описа на Районен съд-Търговище не е приключило. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва с касационна жалба пред Върховния касационен съд в едномесечен срок от връчването му на страните.
В законна сила на 13.4.2018г.
11 Гражданско дело (В) No 284/2017 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение П.Д.С. А.М.Й. Председател и докладчик:
СИЛВИЯ П. ПЕТРОВА
Решение от 22.2.2018г.
ПОТВЪРЖДАВА Решение № 483 от 25.09.2017г., постановено по гр.д.№ 551 по описа на Районен съд Търговище за 2017г., като ПРАВИЛНО. ОСЪЖДА П.Д.С. с ЕГН ********** ***, да заплати на А.М.Й. с ЕГН ********** ***, разноските по делото в размер на 830лв., на основание чл. 78,ал.1 от ГПК. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване от страните по делото, пред Върховен касационен съд, в месечен срок от върчването му .
В законна сила на 8.5.2018г.
12 Гражданско дело (В) No 285/2017 Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ, ПР. ОТ Д-Р ДАРИН ИВАНОВ ДИМИТРОВ А.М.И. Председател:
СИЛВИЯ П. ПЕТРОВА
Докладчик:
БОРЯНА С. ПЕТРОВА
Решение от 13.2.2018г.
ПОТВЪРЖДАВА Решение № 533 от 08.11.2017 година, постановено по гр.д. № 381/17 година по описа на Районен съд Търговище, в частта в която Община Търговище, пл.“Свобода“ № 1, представлявана от Кмета Дарин Димитров е осъдена да заплати на А.М.И., ЕГН ********** *** сумата от 2 500 лв., представляваща обезщетение за претърпени неимуществени вреди, изразяващи се в болки и страдания, ведно със законната лихва, считано от 22.02.2017 год. до окончателното изплащане на задължението, на осн. чл.49 от ЗЗД във вр. с чл.45 от ЗЗД, като правилно и законосъобразно. ОСЪЖДА Община Търговище, пл.“Свобода“ № 1, представлявана от Кмета Дарин Димитров да заплати на А.М.И., ЕГН ********** ***, направените за въззивната инстанция разноски в размер на 100 лв. Решението не подлежи на касационно обжалване Потвърждава решението
13 Гражданско дело (В) No 286/2017 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕАД "ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ" - ГР.СОФИЯ Б.Н.С. Председател:
МАРИАНА Н. ИВАНОВА
Докладчик:
МИЛЕН И. СТОЙЧЕВ
Решение от 9.2.2018г.
ПОТВЪРЖДАВА решение №159/29.09.2017г., постановено по гр.д.№491/2017г. по описа на Районен съд-Попово, на осн.чл.271, ал.1 от ГПК. РЕШЕНИЕТО не подлежи на касационно обжалване-чл.280, ал.3, т.1 от ГПК.
В законна сила на 9.2.2018г.
14 Гражданско дело (В) No 5/2018 Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ, ПР. ОТ Д-Р ДАРИН ИВАНОВ ДИМИТРОВ Р.Ч. Председател:
ТИХОМИР П. ПЕТКОВ
Докладчик:
БИСЕРА МАКСИМОВА
Решение от 13.2.2018г.
ОБЕЗСИЛВА Решение № 550 от 20.11.2017 година, постановено по гр. д. 1305/2017 година по описа на ТРС поради неговата недопустимост, като ВРЪЩА делото на първоинстанционния съд за произнасяне по предявеното искане с правно основание в разпоредбата на чл. 547 от ГПК съобразно изложените по-горе съображения. Решението не подлежи на касационно обжалване. Препис от същото да се изпрати на страните за сведение.
В законна сила на 13.2.2018г.
15 Гражданско дело (В) No 7/2018 ВЪЗЗИВНИ ДЕЛА - Обжалване действията на съдебните изпълнители Р.С.С. ЕАД "РАЙФАЙЗЕНБАНК / БЪЛГАРИЯ/", ГР.СОФИЯ,
Г.Д.И.
Председател:
МАРИАНА Н. ИВАНОВА
Докладчик:
ЙОАНА Н. ВАНГЕЛОВА
Решение от 16.2.2018г.
ОТМЕНЯ постановление от 13.11.2017 г. по изп. дело № 20169120400621 на ЧСИ Г. *** действие – ОС-Разград, с което е отказано прекратяване на изпълнителното дело по отношение на длъжника Р.С.С.. ВРЪЩА делото на съдебния изпълнител за предприемане на действия по отношение на длъжника Р.С.С. съобразно задължителните указания, дадени в мотивната част на настоящото решение. ОСЪЖДА „Райфайзенбанк (България)“ ЕАД, ЕИК 831558413, със седалище и адрес на управление ***, да заплати на Р.С.С., ЕГН **********,***, сумата от 515 лв., представляваща извършени по делото разноски за адвокатско възнаграждение и държавна такса. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 16.2.2018г.
16 Гражданско дело (В) No 8/2018 ВЪЗЗИВНИ ДЕЛА - Обжалване действията на съдебните изпълнители ЕАД "РАЙФАЙЗЕНБАНК / БЪЛГАРИЯ/", ГР.СОФИЯ Р.С.С.,
Г.Д.И.
Председател:
МАРИАНА Н. ИВАНОВА
Докладчик:
ЙОАНА Н. ВАНГЕЛОВА
Решение от 16.2.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалба от „Райфайзенбанк България“ ЕАД, взискател по изп. дело № 20169120400621 на ЧСИ Г. *** действие – ОС-Разград, с вх. № 19527/29.11.2017 г., против постановление на ЧСИ от 23.11.2017 г., с което е отказано извършването на опис и изнасяне на публична продан на недвижими имоти. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 16.2.2018г.
17 Гражданско дело (В) No 10/2018 Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” КООПЕРАЦИЯ"НАПРЕД-РАЙОННА ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ" Т.Д.Д. Председател:
ТИХОМИР П. ПЕТКОВ
Докладчик:
БИСЕРА МАКСИМОВА
Решение от 14.2.2018г.
ПОТВЪРЖДАВА Решение № 597 от 11.12.2017 година, постановено по гр. д. 1617/2017 година по описа на ТРС, в частта му, в която съдът е признал за незаконосъобразно уволнението на Т.Д.Д. с ЕГН ********** ***, извършено със Заповед № 22/07.08.2017 г. на работодателя Кооперация „НАПРЕД - РАЙОННА ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ”, ЕИК 000862378, гр.Търговище, ул.”Кюстенджа”, № 1, представлявана от Емил Попов, на осн. чл. 328, ал. 1, т. 12 КТ, и го е отменил на осн. чл. 344, ал. 1, т. 1 от КТ, в частта му, в която съдът е възстановил Т.Д.Д. на предишната й длъжност „заместник-председател“, заемана в предприятието на ответника К. „Н.П.К.”, ЕИК 000862378, на осн. чл. 344, ал. 1,т. 2 от КТ; в частта му, в която съдът е осъдил К. „Н.П.К.”, ЕИК 000862378, да заплати на Т.Д.Д. сумата от 2667.55 лв., представляваща обезщетение за оставане без работа поради незаконното уволнение за периода от 07.08.2017 г. до 23.11.2017 г., ведно със законната лихва до изплащане на задължението, на осн. чл. 344, ал. 1, т. 3 във вр. с чл. 225, ал.1 от КТ, като ПРАВИЛНО И ЗАКОНОСЪОБРАЗНО. ОСЪЖДА Кооперация „НАПРЕД - РАЙОННА ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ”, ЕИК 000862378, гр.Търговище, ул. ”Кюстенджа”, № 1, представлявана от Емил Попов, да заплати на адвокат Л.И.И. с ЕГН ********** ***, адвокатско възнаграждение в размер на 460 лв. на основание чл. 38, ал.2 от Закона за адвокатурата за представителство пред въззивната инстанция. В необжалваната част решението е влязло в сила. Решението подлежи на касационно обжалване в месечен срок от съобщаването му на страните пред Върховния касационен съд – София само при условията на чл. 280 и сл. от ГПК.
В законна сила на 20.3.2018г.
18 Гражданско дело (В) No 17/2018 ВЪЗЗИВНИ ДЕЛА - Обжалване действията на съдебните изпълнители М.И.М. М.К.Х. Председател:
МИЛЕН И. СТОЙЧЕВ
Докладчик:
БИСЕРА МАКСИМОВА
Определение от 1.2.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ подадената от адв. Г.Ц. ***, съдебен адрес:***, кантора № 3, пълномощник на М.И.М. по и.д. №114/2016 r. по описа на ДСИ Омуртаг срещу Постановление на ДСИ при Районен съд-Омуртаг от 04.12.2017 година по и.д. №20173510400058 и и.д. №20163510400114, като НЕДОПУСТИМА и ПРЕКРАТЯВА производството по настоящото в.гр.д. № 17/2018 по описа на ТОС. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в седмичен срок от съобщаването му пред Варненския апелативен съд.
В законна сила на 9.2.2018г.
19 Търговско дело No 61/2016 УСТАНОВИТЕЛНИ ИСКОВЕ АСТРО ТРЕЙД" ООД, ГР.ТЪРГОВИЩЕ / Н/ АД "ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ", ГР.СОФИЯ Докладчик:
МИЛЕН И. СТОЙЧЕВ
Решение от 14.2.2018г.
ОТХВЪРЛЯ предявените от длъжника “А...“ ООД/н/-гр.Търговище, ЕИК 130613095, представлявано от управителя Николай Стефанов Даскалов и със синдик Т.И.С. против креди-тора по несъстоятелността по т.д.н. №53/2015г. на Окръжен съд-Търго-вище-“Ю...“АД-гр.София, ЕИК 000694749, представляван от Петя Николова Димитрова, Д. Борисов Шумаров и М. Ивайлова Ванева искове по чл.694, ал.1 от ТЗ за установяване несъще-ствуването на вземанията на банката, приети от синдика и одобрени от съда с определение №99/03.05.2016г. в производството по несъстоятел-ност по т.д.н.№53/2015г. на ОС-Търговище за сумата 471 487.03 евро (3 071 487.03 евро-2 600 000 евро) или левовата й равностойност, пред-ставляваща главница по договор за цесия от 5.11. 2008г., с анекс №1/31. 07.2009г., анекс №2/30.09.2009г., анекс №3/30.03.2010г., анекс №4/28.05. 2010г., анекс №5/29.05.2010г., анекс №6/30.03.2011г., анекс №7/30.05. 2011г.и анекс №8/24.10.2012г.; за сумата 176 788.17 евро или левовата й равностойност, представляваща договорна лихва за периода 26.11. 2012-31.07.2013г. по чл. 2.1. от договора за цесия и анекса от 24.10.2012г.; за сумата 427 848.63 евро или левовата й равностойност, представляваща лихва върху просрочена главница за периода 26.11.2012 -16.10.2015г. по т.2.2 от договора; за сумата 121 498.13 лева, представляващи разноски по изпълнително дело №1059/2013г. на ЧСИ Анелия Загорова; за сумата 23 176.63 евро или левовата й равностойност, представляваща лихва вър-ху просрочена главница по чл. 2.2 от договора; за сумата 169 013.89 лв., представляваща разноски в производството по несъстоятелност; за сума-та 83.00 лв.-разноски по несъстоятелността и за сумата 8000 лв.- раз-носки по чл.629б от ТЗ, като НЕОСНОВАТЕЛНИ. ПРИЗНАВА ЗА НЕДОКАЗАНО направеното от подпомагащата ищеца страна “И...“АД-гр.Варна оспорване на авторството на договор за цесия от 05.11.2008г., анекс № 1/31.07.2008г., анекс № 2/30.09.2009г., анекс № 3/30.03.2010г., анекс №4/28.05.2010г., анекс №5/29.052010г., анекс №6/30.03.2011г., анекс №7/30.05.2011г. и анекс №8/24.10.2011г. относно положените подписи за “Брукнер Къмпа-ни Лимитед“-Гибралтар, „А...“ ООД/н/-гр.Търговище и предста-вителите на „Ю...“АД-гр.София; 2 бр. уведомителни пис-ма, уведомление изх.№100-0311/14.11.2008г. до “Т...-Русе“ АД-гр.Русе и уведомление изх.№100-312/13.11.2008г. до “Т...“ ЕАД-с.Езерово, общ.Белослав относно подписите на техните автори-представителите на банката, на осн.чл.194, ал.3 от ГПК. ОСЪЖДА “А...“ ООД/н/-гр.Търговище, ЕИК 130613095 да заплати на “Ю...“АД-гр.София, ЕИК 000694749 напра-вените по делото разноски в размер на 1 500 лв. ОСЪЖДА “А...“ ООД/н/-гр.Търговище, ЕИК 130613095 да заплати по сметка на Окръжен съд-Търговище направените по делото разноски в размер на 250 лв. за възнаграждение на вещо лице и държавна такса в размер на 97 945.60 лв. върху размера на отхвърлените искове. ОСЪЖДА“И...“АД-гр.Варна, ЕИК1246122 13, представлявано от Светослав Д.И. да заплати на “Юро-банк България“АД-гр.София, ЕИК 000694749 направените по делото раз-носки в размер на 500 лв. РЕШЕНИЕТО има установително действие в отношенията на длъжника, синдика и всички кредитори в производството по несъстоя-телност, на осн.чл.694, ал.8 от ТЗ. РЕШЕНИЕТО има установително действие в отношенията меж-ду подпомагащите ищеца страни “И...“АД-гр.Вар-на, “Т...-Русе“АД-гр.Русе, “Т...“ЕАД-с.Езерово, общ. Белослав и ответника “Ю...“АД-гр.София, на осн.чл.223, ал.1 от ГПК. УСТАНОВЕНОТО в мотивите на решението е задължително за подпомагащите ищеца страни “И...“АД-гр.Варна, “Т...-Русе“АД-гр.Русе, “Т...“ЕАД-с.Езерово, общ.Бе-лослав и ищеца“А...“ ООД/н/-гр.Търговище, на осн.чл.223, ал.2 от ГПК. РЕШЕНИЕТО подлежи на въззивно обжалване пред Апелативен съд-Варна в двуседмичен срок от връчването му на страните.
20 Търговско дело No 141/2016 Молба за откриване на производство по несъстоятелност ЕТ "Н.- Р.М." Г..Т., П.. О.Р.М.,
ДА "ДЪРЖАВЕН РЕЗЕРВ И ВОЕННОВРЕМЕННИ ЗАПАСИ", ГР.СОФИЯ,
НАП-СОФИЯ-ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ,
НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ НА ПРИХОДИТЕ, ГР.СОФИЯ
  Докладчик:
БИСЕРА МАКСИМОВА
Решение (второ) от 28.2.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по несъстоятелност на ЕТ “Никомат- Росица Матева”, ЕИК 125013638, със седалище и адрес на управление ***, представляван от собственика Росица Георгиева Матева ЕГН **********, по дело по несъстоятелност № 141/2016 год. по описа на ТОС. ПОСТАНОВЯВА заличаване от Търговския регистър на ЕТ “Никомат- Росица Матева”, ЕИК 125013638, със седалище и адрес на управление ***, представляван от собственика Росица Георгиева Матева ЕГН **********. Препис от решението да се изпрати за вписването му в Търговския регистър на основание чл. 624 от ТЗ. Решението подлежи на обжалване пред Апелативен съд Варна в 7-дневен срок от вписването му в Търговския регистър на основание чл. 633, ал. 1 от ТЗ. Решението подлежи на незабавно изпълнение, на осн. чл. 634 ТЗ. ДА СЕ ВПИШЕ настоящият съдебен акт в книгата по чл. 634в ТЗ.
В законна сила на 8.3.2018г.
21 Търговско дело No 80/2017 Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. Е.Т.К.,
П.М.П.,
Е.С.Л.,
С.Т.Л.
ЗАД "ОЗК - ЗАСТРАХОВАНЕ" ГР.СОФИЯ,ПРЕДСТ. ОТ АЛЕКСАНДЪР ЛИЧЕВ И РУМЕН ДИМИТРОВ Докладчик:
БИСЕРА МАКСИМОВА
Решение от 26.2.2018г.
ОСЪЖДА ЗАД ”ОЗК - Застраховане”АД, вписано в Търговския регистър с ЕИК 121265177, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от изпълнителните директори Александър Личев и Румен Димитров, да заплати на Е.Т.К., ЕГН **********,***, сумата от 60 000 лв. /шестдесет хиляди лева/, представляваща обезщетение за причинени неимуществени вреди - душевни болки и страдания, в резултат на настъпилата смърт на дъщеря й Ц.Д. К. вследствие на ПТП, настъпило на 02.07.2015 г., ведно със законната лихва върху главницата от датата на подаване на исковата молба - 12.10.2017 г. до окончателното изплащане на задължението, като отхвърля иска за разликата над сумата от 60000 лева до пълния му предявен размер от 80000 като неоснователен, на осн. чл.226 от КЗ /отм./ във връзка с § 22. от КЗ, в сила от 01.01.2016 година във вр. чл. 45 и чл. 52 ЗЗД. ОСЪЖДА ЗАД ”ОЗК - Застраховане”АД, вписано в Търговския регистър с ЕИК 121265177, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от изпълнителните директори Александър Личев и Румен Димитров, да заплати на Е.Т.К., ЕГН **********,***, сумата от 13927.80 / тринадесет хиляди деветстотин и двадесет и седем лева и осемдесет стотинки/ лева, представляваща лихва за забава, равняваща се на законната лихва върху главницата от 60 000 лв. /шестдесет хиляди лева/, считано от датата на увреждането - 02.07.2015 г. до датата на завеждане на исковата молба - 12.10.2017 г., на осн. чл.86, ал.1 от ЗЗД, като отхвърля иска за разликата над 13927.80 лева до пълния му предявен размер от 18 570.40 лева като неоснователен. ОСЪЖДА ЗАД ”ОЗК - Застраховане”АД, вписано в Търговския регистър с ЕИК 121265177, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от изпълнителните директори Александър Личев и Румен Димитров, да заплати на П.М.П., с ЕГН **********,***, aп. 1, сумата от 70 000 /седемдесет хиляди/ лева, представляваща обезщетение за причинените му неимуществени вреди - душевни болки и страдания, в резултат на настъпилата смърт на неговата майка Ц.Д. К. вследствие на ПТП, настъпило на 02.07.2015 г., ведно със законната лихва върху главницата от датата на подаване на исковата молба - 12.10.2017 г. до окончателното изплащане на задължението, като отхвърля иска за разликата над сумата от 70000 лева до пълния му предявен размер от 100000 /сто хиляди/ като неоснователен, на осн. чл.226 от КЗ /отм./ във връзка с § 22. от КЗ, в сила от 01.01.2016 година, във връзка с чл. 45 и чл. 52 ЗЗД. ОСЪЖДА ЗАД ”ОЗК - Застраховане”АД, вписано в Търговския регистър с ЕИК 121265177, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от изпълнителните директори Александър Личев и Румен Димитров, да заплати на П.М.П., с ЕГН **********,***, aп. 1, сумата от 16249.10 /шестнадесет хиляди двеста четиридесет и девет лева и десет стотинки/ лева, представляваща лихва за забава, равняваща се на законната лихва върху главницата от 70 000 лв. /седемдесет хиляди лева/, считано от датата на увреждането - 02.07.2015 г. до датата на завеждане на исковата молба - 12.10.2017 г., на осн. чл.86, ал.1 от ЗЗД, като отхвърля иска за разликата над 16249.10 лева до пълния му предявен размер от 23213 лева като неоснователен. ОСЪЖДА ЗАД ”ОЗК - Застраховане”АД, вписано в Търговския регистър с ЕИК 121265177, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от изпълнителните директори Александър Личев и Румен Димитров, да заплати на Е.С.Л., ЕГН ********** ***, сумата от 70 000 /седемдесет хиляди/ лева, представляваща обезщетение за причинените й неимуществени вреди - душевни болки и страдания, в резултат на настъпилата смърт на нейната майка Ц.Д. К. вследствие на ПТП, настъпило на 02.07.2015 г., ведно със законната лихва върху главницата от датата на подаване на исковата молба - 12.10.2017 г. до окончателното изплащане на задължението, като отхвърля иска за разликата над сумата от 70000 лева до пълния му предявен размер от 100000 /сто хиляди/ като неоснователен, на осн. чл.226 от КЗ /отм./ във връзка с § 22. от КЗ, в сила от 01.01.2016 година, във връзка с чл. 45 и чл. 52 ЗЗД. ОСЪЖДА ЗАД ”ОЗК - Застраховане”АД, вписано в Търговския регистър с ЕИК 121265177, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от изпълнителните директори Александър Личев и Румен Димитров, да заплати на Е.С.Л., ЕГН ********** ***, сумата от 16249.10 /шестнадесет хиляди двеста четиридесет и девет лева и десет стотинки/ лева, представляваща лихва за забава, равняваща се на законната лихва върху главницата от 70 000 лв. /седемдесет хиляди лева/, считано от датата на увреждането - 02.07.2015 г. до датата на завеждане на исковата молба - 12.10.2017 г., на осн. чл.86, ал.1 от ЗЗД, като отхвърля иска за разликата над 16249.10 лева до пълния му предявен размер от 23213 лева като неоснователен. ОСЪЖДА ЗАД ”ОЗК - Застраховане”АД, вписано в Търговския регистър с ЕИК 121265177, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от изпълнителните директори Александър Личев и Румен Димитров, да заплати на С.Т.Л., с ЕГН ********** ***, сумата от 60 000 лв. /шестдесет хиляди лева/, представляваща обезщетение за причинените му неимуществени вреди - душевни болки и страдания, в резултат на настъпилата смърт на неговата съпруга Ц.Д. К. вследствие на ПТП, настъпило на 02.07.2015 г., ведно със законната лихва върху главницата от датата на подаване на исковата молба - 12.10.2017 г. до окончателното изплащане на задължението, като отхвърля иска за разликата над сумата от 60000 лева до пълния му предявен размер от 100000 /сто хиляди/ като неоснователен, на осн. чл.226 от КЗ /отм./ във връзка с § 22. от КЗ, в сила от 01.01.2016 година във вр. чл. 45 и чл. 52 ЗЗД. ОСЪЖДА ЗАД ”ОЗК - Застраховане”АД, вписано в Търговския регистър с ЕИК 121265177, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от изпълнителните директори Александър Личев и Румен Димитров, да заплати на С.Т.Л., с ЕГН ********** ***, сумата от 13927.80 / тринадесет хиляди деветстотин и двадесет и седем лева и осемдесет стотинки/ лева, представляваща лихва за забава, равняваща се на законната лихва върху главницата от 60 000 лв. /шестдесет хиляди лева/, считано от датата на увреждането - 02.07.2015 г. до датата на завеждане на исковата молба - 12.10.2017 г., на осн. чл.86, ал.1 от ЗЗД, като отхвърля иска за разликата над 13927.80 лева до пълния му предявен размер от до пълния му предявен размер от 23213 лева като неоснователен.ОСЪЖДА ЗАД ”ОЗК - Застраховане”АД, вписано в Търговския регистър с ЕИК 121265177, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от изпълнителните директори Александър Личев и Румен Димитров, да заплати на Е.Т.К., ЕГН **********,***/F5 целия/
22 Търговско дело No 81/2017 Иск за установяване съществуване на неприето или несъществуване на прието вземане, възражения по ЗБН ООД "БГ ГРУП" ГР.ПОПОВО ПР. ОТ МИХАИЛ ГЕОРГИЕВ МАРИНОВ,
М.В.П.
ЕООД "ЛЕССЕРВИЗ" ГР.ПОПОВО,С УПРАВИТЕЛ ГЕОРГИ ГРИГОРОВ ГОГОВ Докладчик:
БИСЕРА МАКСИМОВА
Решение от 2.2.2018г.
ОТХВЪРЛЯ предявения от „БГ - ГРУП” ООД, ЕИК 125543133, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от Михаил Георгиев Маринов, ЕГН **********, срещу „ЛЕССЕРВИЗ“ ЕООД, ЕИК 130101141, със седалище и адрес на управление:***, Южна промишлена зона №135, в несъстоятелност, с управител Георги Григоров Гогов, иск за установяване съществуването на неприето вземане в производството по несъстоятелност по т. дело № 88/2016 година за сумата от 24526.85 /двадесет и четири хиляди петстотин двадесет и шест лева и осемдесет и пет стотинки/ лева, представляваща обезщетение за забавено плащане по фактури: Фактура № 1040/28.02.2012 г., Фактура № 1372/23.11.2013 г., Фактура № 1383/28.12.2012 г., Фактура № 1387/16.01.2013 г., Фактура № 1385/08.01.2013 г., Фактура № 1395/06.02.2013 г., Фактура № 1416/15.03.2013 г., Фактура № 1417/19.03.2013 г., Фактура № 1425/31.03.2013 г., Фактура № 1434/26.04.2013 г., Фактура № 1441/30.04.2013 г., Фактура № 1445/10.05.2013 г., Фактура № 1531/05.08.2013 г., Фактура № 1533/12.08.2013 г., Фактура № 1542/29.08.2013 г., Фактура № 1484/16.09.2013 г., което вземане е било изключено от списъка на приетите вземания с определение на съда по несъстоятелността, на основание чл. 694, ал. 2, т. 2 от ТЗ, като НЕОСНОВАТЕЛЕН. ОСЪЖДА „БГ - ГРУП” ООД, ЕИК 125543133, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от Михаил Георгиев Маринов, ЕГН **********, да заплати по сметка на Окръжен съд-Търговище в полза на бюджета на съдебната власт държавна такса в размер на 245.59 / двеста четиридесет и пет лева и петдесет и девет стотинки/ лева, на основание чл. 694, ал. 7 от ТЗ. ОСЪЖДА „БГ - ГРУП” ООД, ЕИК 125543133, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от Михаил Георгиев Маринов, ЕГН **********, да заплати на „ЛЕССЕРВИЗ“ ЕООД, ЕИК 130101141, със седалище и адрес на управление:***, Южна промишлена зона №135, в несъстоятелност, с управител Георги Григоров Гогов , сумата от 1520.11 /хиляда петстотин и двадесет лева и единадесет стотинки/ лева с ДДС, представляваща заплатено адвокатско възнаграждение, на основание чл. 78, ал. 3 от ГПК.

Резултат от въззивна инстанция: Обезсилва решението и връща делото за ново разглеждане
Решение от 11.6.2018
Търговско дело № 192/2018
ОБЕЗСИЛВА Решение № 7/02.02.2018 год., постановено по т.д.№ 81/2017 год. по описа на ТОС. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на ТОС. ОСЪЖДА „ЛЕССЕРВИЗ“ ЕООД, ЕИК 130101141, със седалище и адрес на управление:***, Южна промишлена зона №135, в несъстоятелност, с управител Георги Григоров Гогов ДА ЗАПЛАТИ чрез масата на несъстоятелността сумата от 122, 63 лева – държавна такса за въззивното производство. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
23 Търговско дело (В) No 97/2017 Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение И.К.З. ЗКПУ "ОРАЧ 2000", С.МАНАСТИРЦИ, ОБЩ. ЛОЗНИЦА Председател:
СИЛВИЯ П. ПЕТРОВА
Докладчик:
БОРЯНА С. ПЕТРОВА
Решение от 13.2.2018г.
ПОТВЪРЖДАВА Решение № 531 от 08.11.2017 година, постановено по гр.д. № 503/17 година по описа на Районен съд Търговище, в частта в която е отхвърлен предявения от И.К.З. ЕГН ********** *** против ЗКПУ ”ОРАЧ 2000”, ЕИК 826008033 с.Манастирци, общ.Лозница, представлявана от председателя Нешо Петров Нешев, съдебен адрес ***, офис 7 адв.С.А. иск за разваляне на неформален договор за покупко-продажба на сеялка модел „СПН 6”, за сумата от 960 лв., за което е съставена фактура № 590/01.04.2016г., поради наличие на скрити недостатъци на вещта, като неоснователен, на осн. чл. 195,ал.1, предл. първо във вр. с чл. 193 от ЗЗД, като правилно и законосъобразно. В останалата необжалвана част решението е влязло в законна сила. ОСЪЖДА И.К.З. ЕГН ********** *** да заплати на ЗКПУ”ОРАЧ 2000”, ЕИК 826008033 с.Манастирци, общ.Лозница, представлявана от председателя Нешо Петров Нешев, съдебен адрес ***, офис 7 адв.С.А., направените за въззивната инстанция разноски в размер на 200 лв. Решението не подлежи на касационно обжалване. Потвърждава решението
24 Търговско дело No 101/2017 Иск за прекратяване на ТД по съдебен ред ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ГР. ТЪРГОВИЩЕ АД "МАЗАЛАТ - 21", ГР.ТЪРГОВИЩЕ Докладчик:
МАРИАНА Н. ИВАНОВА
Решение от 2.2.2018г.
ПРЕКРАТЯВА ДЕЙНОСТТА на „М...“ АД, ЕИК 125509127, със седалище и адрес на управление *** - на осн. чл. 252, ал.1, т.4 и т.6 във вр. с чл. 244 от ТЗ. ОТКРИВА ПРОИЗВОДСТВО ПО ЛИКВИДАЦИЯ на „М...“ АД, ЕИК 125509127 – на осн.чл. 266 ал. 1 от ТЗ. ОСЪЖДА „М...“ АД, ЕИК 125509127, със седалище и адрес на управление ***, ДА ЗАПЛАТИ в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на Търговищки окръжен съд държавна такса в размер на 50.00 лв. /петдесет лева/ - на осн.чл. 78 ал. 11 от ГПК. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва пред ВАРНЕНСКИЯ АПЕЛАТИВЕН СЪД, в двуседмичен срок от съобщаването му, като на ответника – по реда на чл. 50 ал.4 от ГПК. След влизането в сила, препис от решението да се изпрати на Агенцията по вписвания – Търговски регистър за вписването му по партидата на дружеството и предприемане на действията по чл. 266 и сл. от ТЗ – определяне срок на ликвидация, назначаване на ликвидатор и определяне на възнаграждението му.
В законна сила на 21.3.2018г.
25 Частно търговско дело (В) No 7/2018 ДРУГИ ВЪЗЗИВНИ ЧАСТНИ ПРОИЗВОДСТВА М.В.С. ООД "ТЕРМОИНВЕСТ" ГР.ТЪРГОВИЩЕ Председател и докладчик:
МАРИАНА Н. ИВАНОВА
Определение от 5.2.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ като НЕОСНОВАТЕЛНА частна жалба вх. рег.№ 186/15.01.2018 г., депозирана от М.В.С. ***, срещу определение № 1383/17.11.2017г., постановено по гр.д.№ 1098/2016 г. по описа на РС-Т., с което е отказано възстановяване на едноседмичния срок за внасяне на д.такса от 180 лв. по сметка на ОС-Т., по повод подадена от С. въззивна жалба против решение № 213/22.05.2017г. по гр.д. № 1098/2016г. по описа на ТРС. ОСЪЖДА М.В.С., ЕГН **********, с посочен по-горе адрес, ДА ЗАПЛАТИ на „ТЕРМОИНВЕСТ“ ООД, ЕИК 125578301, гр. Т., ул. „О.“ № 18, представлявано от управител Г.В.Г., чрез съдебен адрес ***, кантора 32, адв. Б.Б. от ШАК, сумата от 350.00 лв.- разноски за адвокатско възнаграждение в производство по чл. 66 ал. 2 ГПК пред въззивната инстанция - на осн. чл.78 ал.3 вр. чл. 273 от ГПК. Определението подлежи на касационно обжалване пред Върховен касационен съд, в едноседмичен срок от съобщаването му на страните, при условията на чл.274 ал.3 т.1 вр. с чл.280 ал.1 от ГПК.

Резултат от касационна инстанция: Връща по други причини
Разпореждане от 13.4.2018
Преписка № 3782/2018
ВРЪЩА преписката за изпълнение на дадените указания.
26 Търговско дело No 16/2018 Обжалване отказ на длъжностното лице по ЗТР за вписване/обявяване ЕООД "БОНИК ТРАНС", С.ВАСИЛ ЛЕВСКИ АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА - ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР ГР.СОФИЯ Докладчик:
БОРЯНА С. ПЕТРОВА
Решение от 21.2.2018г.
ПОТВЪРЖДАВА отказ № 20180116140101/17.01.2018 г., постановен от длъжностно лице по регистрацията при Агенцията по вписванията за вписване на преобразуване на "БОНИК ТРАНС" ООД, ЕИК 204220519 чрез вливане във "ТМТ-ТРАНС" ООД ЕИК 203617560. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Апелативен съд Варна в 7-дневен срок от съобщаването му. Препис от решението да се изпрати на АВ след влизането му в сила.
В законна сила на 9.3.2018г.
27 Частно търговско дело (В) No 20/2018 Заявления по чл. 410 ГПК ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД, ГР.ВАРНА ЕТ "Д.- А.С.", Г.. Т. Председател:
ТИХОМИР П. ПЕТКОВ
Докладчик:
БОРЯНА С. ПЕТРОВА
Определение от 13.2.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ частната жалба на „ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ” АД, ЕИК 103533691, със седалище и адрес на управление ***, р-н Вл. Варненчик, бул.”Вл. Варненчик”, № 258, Варна Тауърс-Г, представлявано от Пламен Стефанов, Яна Димитрова и Георги Коршия, действащи чрез юрисконсулт Минко Йорданов Миндов, против определение № 1509/15.12.2017 година, по ч.гр.д.№ 1619/2017 по описа на Районен съд Търговище, с което е обезсилена изцяло Заповед за изпълнение на парично задължение, издадена по реда на чл. 410 от ГПК № 855/21.09.2017г., постановена по ч.гр.д.№ 1619 по описа за 2017г. на Районен съд Търговище, на осн. чл. 415,ал.2 от ГПК и е отхвърлено искането за издаване на изпълнителен лист в полза на кредитора за направените разноски в производството по чл. 410 от ГПК, на осн. чл. 406,ал.1 от ГПК., като НЕОСНОВАТЕЛНА. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на касационно обжалване.
В законна сила на 13.2.2018г.
28 Частно търговско дело (В) No 22/2018 ДРУГИ ВЪЗЗИВНИ ЧАСТНИ ПРОИЗВОДСТВА ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД ГР.СОФИЯ Х.С.Й.,
Г.Й.К.,
С.Х.С.
Председател и докладчик:
ТИХОМИР П. ПЕТКОВ
Определение от 16.2.2018г.
О П Р Е Д Е Л И : ОТМЕНЯ определение № 1277/01.11.2017 г., постановено по т.ч.гр.д.№ 58/2013 г. по описа на РС- Търговище - VI състав на Търго-вищкия районен съд В ЧАСТТА МУ, В КОЯТО е спряно прину-дителното изпълнение на Заповедта за изпълнение на парично задължение въз основа на документ № 22 / 28.01.2013 г., постановена по т.ч.гр.д. .№ 58 / 2013 г. по описа на РС-Търговище, въз основа на която е образувано ИД № 20169120401254 по описа на ЧСИ Георги Стоянов, с рег.№ 912 на КЧСИ, с район на действие ОС-Разград , на осн. чл. 420,ал.2 от ГПК по ОТНОШЕНИЕ на длъжниците Г.Й.К., ЕГН ********** и С.Х.С., ЕГН **********. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.