Окръжен съд - Търговище
Справка за свършените дела
за периода от 1.2.2018г. до 9.2.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 210/2017 Искове по ЗОДОВ Б.М.Х. ОД НА МВР - ТЪРГОВИЩЕ, ПР ОТ СТ.КОМИСАР НИКОЛАЙ ИВАНОВ НЕНКОВ,
ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ -ГР.СОФИЯ
Докладчик:
ТАТЯНА Д. ДАСКАЛОВА
Решение от 9.2.2018г.
ОСЪЖДА Прокуратурата на Република България, представлявана от главния прокурор Сотир Цацаров, седалище ***, а по делото от прокурор Диляна Стоянова от ОП Търговище, да заплати на Б.М.Х. ***, ЕГН **********,***, представляван по делото от адвокат К.К. ***, сумата от 200 лв./двеста лева/, представляващи имуществени вреди – заплатен адвокатски хонорар, настъпили вследствие на незаконно повдигнато обвинение, завършило с оправдателна присъда по НОХД № 82/2012 г. на ОРС, ведно със законната лихва, считано от 07.09. 2017 г. до окончателното изплащане, КАТО В ОСТАНАЛАТА ЧАСТ, за иска за имуществени вреди от 28 лв. за транспортни разходи и изцяло за неимуществените вреди от 25 000 лв., предявен срещу Прокуратурата на Република България, отхвърля същия като неоснователен. ОТХВЪРЛЯ изцяло като неоснователен предявения иск срещу ОД на МВР гр. Търговище във всичките му части – за имуществени вреди от 228 лв. и за неимуществени от 25 000 лв., търсени вследствие на оправдателна присъда по НОХД № 82/ 2012 г. на ОРС. ОСЪЖДА Б.М.Х. ***, ЕГН **********,***, представляван по делото от адвокат К.К. ***, ДА ЗАПЛАТИ НА ОД на МВР гр. Търговище, представлявана от Николай Иванов Ненков, сумата от 100 лв., направени по делото разноски за ю.к. възнаграждение. Решението може да се обжалва, в двуседмичен срок, от съобщаването му на страните, пред Апелативен съд гр. Варна.
2 Гражданско дело (В) No 263/2017 Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ И.Ц.И.,
Г.Ц.И.
П.Н.В.,
Д.Г.Т.
Председател:
МАРИАНА Н. ИВАНОВА
Докладчик:
ТАТЯНА Д. ДАСКАЛОВА
Решение от 6.2.2018г.
ОТМЕНЯ Решение № 194, от 24.10. 2017 г., постановено по гр.д. № 204/2017 г., ИЗЦЯЛО като НЕПРАВИЛНО И НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО и вместо това постановява: ОСЪЖДА П.Н.В., ЕГН **********,*** и Д.Г.Т., ЕГН **********,***, представлявани от адвокат Р.К. ***, да преустановят действията си, с които пречат на И.Ц.И. ***, ЕГН **********,*** и на Г.Ц.И. ***, ЕГН**********,***, представлявани от адвокат Р. ***, ДА ПОЛЗВАТ Вход и стълбището в него, намиращи се в сграда, етажна собственост, с идентификатор 57649.503.2089.1, разположен на първия етаж и осигуряващ достъп до втория и покрива, и мазите на сградата, в южната част на същата, в съседство с обект с идентификатор 57649.503.2089.1.7, като им предоставят владение и осигурят достъп до този вход. ОСЪЖДА П.Н.В., ЕГН **********,*** и Д.Г.Т., ЕГН **********,***, представлявани от адвокат Р.К. ***, да ЗАПЛАТЯТ на И.Ц.И. ***, ЕГН **********,*** и на Г.Ц.И. ***, ЕГН**********,***, представлявани от адвокат Р. ***, НА ВСЕКИ от тях ПО 545 лв./петстотин четиридесет и пет лева/, направени по делото разноски пред двете инстанции. Решението може да се обжалва, в едномесечен срок, от съобщаването му на страните, пред ВКС, при наличието на предпоставките по чл. 280 от ГПК.
3 Гражданско дело (В) No 286/2017 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕАД "ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ" - ГР.СОФИЯ Б.Н.С. Председател:
МАРИАНА Н. ИВАНОВА
Докладчик:
МИЛЕН И. СТОЙЧЕВ
Решение от 9.2.2018г.
ПОТВЪРЖДАВА решение №159/29.09.2017г., постановено по гр.д.№491/2017г. по описа на Районен съд-Попово, на осн.чл.271, ал.1 от ГПК. РЕШЕНИЕТО не подлежи на касационно обжалване-чл.280, ал.3, т.1 от ГПК.
4 Гражданско дело (В) No 17/2018 ВЪЗЗИВНИ ДЕЛА - Обжалване действията на съдебните изпълнители М.И.М. М.К.Х. Председател:
МИЛЕН И. СТОЙЧЕВ
Докладчик:
БИСЕРА МАКСИМОВА
Определение от 1.2.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ подадената от адв. Г.Ц. ***, съдебен адрес:***, кантора № 3, пълномощник на М.И.М. по и.д. №114/2016 r. по описа на ДСИ Омуртаг срещу Постановление на ДСИ при Районен съд-Омуртаг от 04.12.2017 година по и.д. №20173510400058 и и.д. №20163510400114, като НЕДОПУСТИМА и ПРЕКРАТЯВА производството по настоящото в.гр.д. № 17/2018 по описа на ТОС. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в седмичен срок от съобщаването му пред Варненския апелативен съд.
5 Търговско дело No 81/2017 Иск за установяване съществуване на неприето или несъществуване на прието вземане, възражения по ЗБН ООД "БГ ГРУП" ГР.ПОПОВО ПР. ОТ МИХАИЛ ГЕОРГИЕВ МАРИНОВ,
М.В.П.
ЕООД "ЛЕССЕРВИЗ" ГР.ПОПОВО,С УПРАВИТЕЛ ГЕОРГИ ГРИГОРОВ ГОГОВ Докладчик:
БИСЕРА МАКСИМОВА
Решение от 2.2.2018г.
ОТХВЪРЛЯ предявения от „БГ - ГРУП” ООД, ЕИК 125543133, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от Михаил Георгиев Маринов, ЕГН **********, срещу „ЛЕССЕРВИЗ“ ЕООД, ЕИК 130101141, със седалище и адрес на управление:***, Южна промишлена зона №135, в несъстоятелност, с управител Георги Григоров Гогов, иск за установяване съществуването на неприето вземане в производството по несъстоятелност по т. дело № 88/2016 година за сумата от 24526.85 /двадесет и четири хиляди петстотин двадесет и шест лева и осемдесет и пет стотинки/ лева, представляваща обезщетение за забавено плащане по фактури: Фактура № 1040/28.02.2012 г., Фактура № 1372/23.11.2013 г., Фактура № 1383/28.12.2012 г., Фактура № 1387/16.01.2013 г., Фактура № 1385/08.01.2013 г., Фактура № 1395/06.02.2013 г., Фактура № 1416/15.03.2013 г., Фактура № 1417/19.03.2013 г., Фактура № 1425/31.03.2013 г., Фактура № 1434/26.04.2013 г., Фактура № 1441/30.04.2013 г., Фактура № 1445/10.05.2013 г., Фактура № 1531/05.08.2013 г., Фактура № 1533/12.08.2013 г., Фактура № 1542/29.08.2013 г., Фактура № 1484/16.09.2013 г., което вземане е било изключено от списъка на приетите вземания с определение на съда по несъстоятелността, на основание чл. 694, ал. 2, т. 2 от ТЗ, като НЕОСНОВАТЕЛЕН. ОСЪЖДА „БГ - ГРУП” ООД, ЕИК 125543133, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от Михаил Георгиев Маринов, ЕГН **********, да заплати по сметка на Окръжен съд-Търговище в полза на бюджета на съдебната власт държавна такса в размер на 245.59 / двеста четиридесет и пет лева и петдесет и девет стотинки/ лева, на основание чл. 694, ал. 7 от ТЗ. ОСЪЖДА „БГ - ГРУП” ООД, ЕИК 125543133, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от Михаил Георгиев Маринов, ЕГН **********, да заплати на „ЛЕССЕРВИЗ“ ЕООД, ЕИК 130101141, със седалище и адрес на управление:***, Южна промишлена зона №135, в несъстоятелност, с управител Георги Григоров Гогов , сумата от 1520.11 /хиляда петстотин и двадесет лева и единадесет стотинки/ лева с ДДС, представляваща заплатено адвокатско възнаграждение, на основание чл. 78, ал. 3 от ГПК.
6 Търговско дело No 101/2017 Иск за прекратяване на ТД по съдебен ред ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ГР. ТЪРГОВИЩЕ АД "МАЗАЛАТ - 21", ГР.ТЪРГОВИЩЕ Докладчик:
МАРИАНА Н. ИВАНОВА
Решение от 2.2.2018г.
ПРЕКРАТЯВА ДЕЙНОСТТА на „М...“ АД, ЕИК 125509127, със седалище и адрес на управление *** - на осн. чл. 252, ал.1, т.4 и т.6 във вр. с чл. 244 от ТЗ. ОТКРИВА ПРОИЗВОДСТВО ПО ЛИКВИДАЦИЯ на „М...“ АД, ЕИК 125509127 – на осн.чл. 266 ал. 1 от ТЗ. ОСЪЖДА „М...“ АД, ЕИК 125509127, със седалище и адрес на управление ***, ДА ЗАПЛАТИ в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на Търговищки окръжен съд държавна такса в размер на 50.00 лв. /петдесет лева/ - на осн.чл. 78 ал. 11 от ГПК. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва пред ВАРНЕНСКИЯ АПЕЛАТИВЕН СЪД, в двуседмичен срок от съобщаването му, като на ответника – по реда на чл. 50 ал.4 от ГПК. След влизането в сила, препис от решението да се изпрати на Агенцията по вписвания – Търговски регистър за вписването му по партидата на дружеството и предприемане на действията по чл. 266 и сл. от ТЗ – определяне срок на ликвидация, назначаване на ликвидатор и определяне на възнаграждението му.
7 Частно търговско дело (В) No 7/2018 ДРУГИ ВЪЗЗИВНИ ЧАСТНИ ПРОИЗВОДСТВА М.В.С. ООД "ТЕРМОИНВЕСТ" ГР.ТЪРГОВИЩЕ Председател и докладчик:
МАРИАНА Н. ИВАНОВА
Определение от 5.2.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ като НЕОСНОВАТЕЛНА частна жалба вх. рег.№ 186/15.01.2018 г., депозирана от М.В.С. ***, срещу определение № 1383/17.11.2017г., постановено по гр.д.№ 1098/2016 г. по описа на РС-Т., с което е отказано възстановяване на едноседмичния срок за внасяне на д.такса от 180 лв. по сметка на ОС-Т., по повод подадена от С. въззивна жалба против решение № 213/22.05.2017г. по гр.д. № 1098/2016г. по описа на ТРС. ОСЪЖДА М.В.С., ЕГН **********, с посочен по-горе адрес, ДА ЗАПЛАТИ на „ТЕРМОИНВЕСТ“ ООД, ЕИК 125578301, гр. Т., ул. „О.“ № 18, представлявано от управител Г.В.Г., чрез съдебен адрес ***, кантора 32, адв. Б.Б. от ШАК, сумата от 350.00 лв.- разноски за адвокатско възнаграждение в производство по чл. 66 ал. 2 ГПК пред въззивната инстанция - на осн. чл.78 ал.3 вр. чл. 273 от ГПК. Определението подлежи на касационно обжалване пред Върховен касационен съд, в едноседмичен срок от съобщаването му на страните, при условията на чл.274 ал.3 т.1 вр. с чл.280 ал.1 от ГПК.