Окръжен съд - Търговище
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 1.2.2018г. до 28.2.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 ВНОХД No 245/2017 Ползване на неистински или преправен документ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР. РАЗГРАД,
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ГР. ТЪРГОВИЩЕ
С.М.И. Председател:
АНГЕЛ Г. ПАВЛОВ
Докладчик:
МИРОСЛАВ Н. МИТЕВ
Решение от 5.2.2018г.
ПОТВЪРЖДАВА изцяло присъда № 476 от 10. 10. 2017 год. постановена по НОХД № 716 по описа за 2017 год. на Районен съд - Разград, като ПРАВИЛНА и ЗАКОНОСЪОБРАЗНА. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
Особено мнение
Не споделям мнението на мнозинството, че извършеното от подс. И. престъпление по чл.316, пр.1 във вр. с чл.308, ал.2 във вр. с ал.1 от НК се явява малозначително по смисъла на чл.9, ал.2 от НК. В решението си мнозинството от състава на Окръжен съд споделят изразеното от първоинстнационният съд, че не са настъпили каквито и да е общоопасни последици, и че подсъдимата е имала основно образование, което и дава право да получи СУМПС. Както е правилно посочено в допълнението към протеста малозначителността се определя въз основа на цялостната оценка на всички обстоятелства, установени по делото: - обществената опасност на извършеното; характера и степента на отрицателното въздействие; наличието и на други престъпления, свързани с изготвянето или ползване на документа в нарушение на закона; последиците от употребата на документа. От така посоченото, неправилно е въз основа само едно обстоятелство - не настъпилите вредни последици да се приеме, че е налице чл.9, ал.2 от НК. Ирелевантно е обстоятелството, че подсъдимата е имала диплом за завършено основно образование, което е да и послужи за издаване на СУМПС. Безспорно е установено, че същата е представила пред държавен орган неистински официален документ, удостоверяващ завършено средно образование. Именно това е инкриминирания документ, представянето на който пред служител на Пътна полиция, подсъдимата е довършила престъплението в което е обвинена, и следва да носи наказателна отговорност. Видно от състава на чл.316 от НК, за да е съставомерно деянието по този текст се изисква съзнателно да се ползва ( да е представен ) неистински такъв документ, няма изискване да са настъпили последици от това. С оглед горното, считам, че присъдата на РС – Разград, следваше да бъде отменена от ТОС, като подсъдимата И. бъде призната за виновна по повдигнатото и обвинение, и съответното и се наложи съответното наказание.
2 ВАНД No 2/2018 Производства по приложението на чл.78а НК М.Г.К. ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - ТЪРГОВИЩЕ Председател:
МИРОСЛАВ Н. МИТЕВ
Докладчик:
ЙОАНА Н. ВАНГЕЛОВА
Решение от 6.2.2018г.
ОТМЕНЯ изцяло Решение № 225 от 23.11.2017 г. по НАХД № 183 по описа за 2017 г. на РС-Попово. ВРЪЩА делото на Районен съд-Попово за ново разглеждане. Решението е окончателно и не подлежи на касационно обжалване или протест.
В законна сила на 6.2.2018г.
3 ВАНД No 10/2018 Производства по приложението на чл.78а НК А.Б. ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ГР. ТЪРГОВИЩЕ Председател:
МИРОСЛАВ Н. МИТЕВ
Докладчик:
ЙОРДАН П. ИВАНОВ
Решение от 28.2.2018г.
ОТМЕНЯ изцяло решение № 324/ 12.02.2017 год. постановено по НАХД № 624/2017 год. по описа на РС – Търговище, КАТО ПРИЗНАВА обвиняемия А.Б., ЛНЧ **********, роден на *** год. в Р. Турция, с постоянен адрес Р. Турция, гр. Истамбул, и настоящ адрес ***, неженен, грамотен, неосъждан ЗА НЕВИНЕН в това, че на 10.08.2016 год. в гр. Търговище по непредпазливост причинил на Ради Александров Радев от гр. Търговище средна телесна повреда, изразяваща се в трайно затрудняване движението на десен долен крайник, поради което на основание чл.304 от НПК във вр. с чл.12, ал.1 от НК, го ОПРАВДАВА по повдигнатото му обвинение по чл.133, пр.2, във вр. с чл.129, ал.2 във вр. с ал.1 от НК. РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протест пред ВКС.
В законна сила на 28.2.2018г.
4 НОХД No 21/2018 Използване на платежен инструмент с неверни данни или без съгласието на титуляра ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ГР. ТЪРГОВИЩЕ И.Н.С. Докладчик:
МИРОСЛАВ Н. МИТЕВ
Споразумение от 9.2.2018г.
И.Н.С.
ОДОБРЯВА на основание чл.382, ал.7 от НПК споразумение, постигнато по НОХД № 21/2018г. по описа на Търговищкия окръжен съд за това, че подсъдимият И.Н.С. – със снета по делото самоличност, е извършил следните престъпления: 1. Приемат за безспорно установено от фактическа и правна страна, че обвиняемият И.Н.С., ЕГН: ********** – На 26.11.2017 г. в 02.13 ч. в гр. Търговище е използвал платежен инструмент – дебитна карта с издател „Обединена Българска Банка“, без съгласието на титуляра й Анелия Андреева Йорданова от гр. Търговище, като неправомерно получил сумата от 90.00 лв. и деянието несъставлява по-тежко престъпление - престъпление по чл.249, ал.1 от НК. 1.1. Обвиняемият декларира, че се признава за виновен и приема за посоченото престъпление да му бъде наложено наказание при условията на 381 ал.4 от НК и чл.55, ал. 1, т. 1 и ал.3 от НК в размер на 3/три/ месеца „Лишаване от свобода“. 2. Приемат за безспорно установено от фактическа и правна страна, че обвиняемият И.Н.С., ЕГН: ********** за периода 01.09.2017г. до 25.11.2017г. в гр. Търговище при условията на продължавано престъпление, чрез използване на техническо средство извършил кражба на чужди движими вещи /два секретни ключа, дебитна карта, лична карта, портмоне, кожен плик и сумата 409лв/ на обща стойност 447 лв., собственост и от владението на Анелия Андреева Йорданова от гр. Търговище, без нейното съгласие с намерението противозаконно да ги присвои, като до приключване на досъдебното производство причинените материални щети са възстановени на собственика Анелия Андреева Йорданова – престъпление по чл. 197, т.3 във вр. с чл. 195, ал.1 т.4 във вр. с чл. 194, ал.1 във вр. с чл. 26, ал.1 от НК. 2.1 Обвиняемият декларира, че се признава за виновен и приема за посоченото престъпление да му бъде наложено наказание при условията на чл.54 от НК в размер на 4/четири/ месеца „Лишаване от свобода“. За извършените от обвиняемия И.Н.С., ЕГН: **********,*** престъпления по чл.249, ал.1 от НК и по чл. 197, т.3 във вр. с чл. 195, ал.1 т.4 във вр. с чл. 194, ал.1 във вр. с чл. 26, ал.1 от НК , на основание чл. 23 от НК следва да се определи общо наказание в размер на 4/четири месеца/ „Лишаване от свобода“ изтърпяването, на което се отлага на основание чл. 66, ал. 1 от НК за изпитателен срок от 3/три/ години, считано от одобряване на споразумението. ІV.ДРУГИ УСЛОВИЯ: 1. Страните заявяват, че подписват настоящото споразумение при пълно и безусловно съгласие по неговите клаузи. 2. Причинените имуществени вреди в общ размер на 534.00 лева са възстановени, видно от приложената разписка от пострадалата Анелия Андреева Йорданова от гр. Търговище. 3. По делото са направени разноски в размер на 26.45, които следва да се заплатят от обвиняемия след одобряване на настоящото споразумение от съда по сметка на ОД на МВР- Търговище. 4. На осн. чл.381, ал.5, т.4 от НПК страните се споразумяха да не се възлагат възпитателни мерки в срока по чл. 66, ал.1 от НК. 5. Към делото няма приложени веществени доказателства. 6. Страните заявяват, че подписват настоящото споразумение при постигнато пълно и безусловно съгласие по неговите клаузи и че с него се уреждат окончателно всички въпроси, касаещи наказателната отговорност на обвиняемият И.Н.С., ЕГН: ********** и че одобреното от съда споразумение ще има последиците на влязла в сила Присъда. Неразделна част от настоящото споразумение е и дадената от обвиняемият И.Н.С., ЕГН: ********** декларация по реда на чл.381, ал.6 от НПК. Обвиняемият И.Н.С., ЕГН: ********** на основание чл.381 ал.4 от НПК декларира, че се отказва от съдебно разглеждане на делото по общия ред.
В законна сила на 9.2.2018г.