Окръжен съд - Търговище
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 1.3.2018г. до 31.3.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 243/2017 Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 Т.Н.Р. Б.М.Б. Докладчик:
ТИХОМИР П. ПЕТКОВ
Решение от 28.3.2018г.
ОСЪЖДА Б.М.Б., ЕГН **********,*** да заплати на Т.Н.Р., ЕГН ********** *** следните суми в общ размер на 10 000 лв.(десет хиляди лева): - сумата 5 000 лв.( пет хиляди лева), представляваща обезщетение за причинените му неимуществени вреди, изразяващи се в болки и страдания в резултат на полученото счупване на лява ябълчна кост и - сумата 5 000 лв.( пет хиляди лева ), представляваща обезщетение за причинените му неимуществени вреди, изразяващи се в болки и страдания в резултат на полученото счупва¬не на задната стена на левия максиларен синус, причинили средна телесна повреда на ищеца-трайно затрудняване на дъвченето и гово¬ренето, на осн.чл.45, ал.1 от ЗЗД, ведно със законната лихва по чл.86, ал.1 във вр.с чл.84, ал.3 от ЗЗД върху главницата, считано от 21.08.2016г. до окончателното им изплащане, като ОТХВЪРЛЯ предявените искове по чл.45, ал.1 от ЗЗД за присъждане на обезщетения в останалата част до пълния им размер от 28 000 лв. (16 000 лв., съответно 12 000 лв.), както и предявеният иск по чл.45, ал.1 от ЗЗД за сумата 2 000 лв., представляваща обезщетение за причинените му неимуществени вреди, изразяващи се в вследствие на понесе¬ните болки, страдания, морални безпокойства и неудобства, ведно с претенциите по чл.86, ал.1 от ЗЗД, като НЕОСНОВАТЕЛНИ. ОСЪЖДА Б.М.Б., ЕГН **********,*** да заплати по сметка на Търговищкия окръжен съд държавна такса в размер на 400 лв.(четиристотин лева) и направените по делото разноски за възнаграждение на вещо лице в размер на 150.00 лв.(сто и петдесет лева), на осн.чл.78, ал.6 от ГПК. ОСЪЖДА Б.М.Б., ЕГН **********,*** да заплати на Т.Н.Р., ЕГН ********** *** сумата 477 лв./ четиристотин седемдесет и седем лева/ разноски за адвокатска защита на осн. чл.78, ал.1 от ГПК, върху уважената част от предявените искове. РЕШЕНИЕТО подлежи на въззивно обжалване пред Варнен-ския апелативен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.
2 Гражданско дело (В) No 1/2018 Иск за обявяване на предварителен договор за окончателен Ш.А.Х.,
А.А.Х.
О.С.Х. Председател и докладчик:
ТИХОМИР П. ПЕТКОВ
Решение от 1.3.2018г.
ПОТВЪРЖДАВА решение №573/04.12.2017г., постановено по гр.д.№568/2017г. по описа на Търговищкия районен съд, на осн.чл.271, ал.1 от ГПК. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва с касационна жалба пред Върховния касационен съд в едномесечен срок от връчването му на страните.
В законна сила на 11.4.2018г.
3 Гражданско дело (В) No 9/2018 Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение АРХСТРОЙ ЕООД /В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ/ ПР. ОТ СИНДИКА ДИМИТЪР ХРИСТОВ Е.М.М. Председател и докладчик:
СИЛВИЯ П. ПЕТРОВА
Решение от 15.3.2018г.
ПОТВЪРЖДАВА Решение № 590 от 08.12.2017г. постановено по гр.д.№ 293 по описа на Районен съд Търговище за 2017г., като ПРАВИЛНО. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 15.3.2018г.
4 Гражданско дело (В) No 11/2018 Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 В.С.И. ОУ "ХРИСТО БОТЕВ", С.КАМБУРОВО, ОБЩ.ОМУРТАГ, ПРЕДСТ. ОТ ДИРЕКТОРА ЗДРАВКА ДИНЧЕВА Председател:
МИЛЕН И. СТОЙЧЕВ
Докладчик:
ТАТЯНА Д. ДАСКАЛОВА
Решение от 6.3.2018г.
ПОТВЪРЖДАВА Решение № 599, от 12.12. 2017 г. на ТРС, по гр.д. № 881/ 2017 г., като правилно и законосъобразно. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 6.3.2018г.
5 Гражданско дело (В) No 13/2018 Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Х.Х.М.,
Т.А.Т.
Д.М.А.,
Ф.Ш.Б.
Председател:
МАРИАНА Н. ИВАНОВА
Докладчик:
ЙОАНА Н. ВАНГЕЛОВА
Решение от 19.3.2018г.
ПОТВЪРЖДАВА Решение № 581 от 06.12.2017 г. по гр. д.№ 943 по описа за 2017 г. на РС-Търговище В ЧАСТТА, с която е постановено, че Х.Х.М., с ЕГН **********, и Т.А.Т., с ЕГН **********,***, ще имат право да вземат детето Ф. Ф.Б., с ЕГН **********, всяка втора събота и неделя от месеца от 09.00 часа в събота до 18.00 часа в неделя, с преспиване. Решението на РС-Търговище в останалата му част (относно определения режим на лични отношения през лятото, официалните и великденските празници) е влязло в сила като необжалвано. Настоящото решение може да бъде обжалвано пред Върховния касационен съд по правилата на чл. 280 ГПК в едномесечен срок от връчването му на страните. Препис от същото да се изпрати на страните.
В законна сила на 21.4.2018г.
6 Гражданско дело (В) No 14/2018 Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ, ПР. ОТ Д-Р ДАРИН ДИМИТРОВ П.Х.С. Председател:
МАРИАНА Н. ИВАНОВА
Докладчик:
ЙОАНА Н. ВАНГЕЛОВА
Решение от 22.3.2018г.
ПОТВЪРЖДАВА Решение № 598 от 11.12.2017 г. по гр. д. № 1214 по описа за 2017 г. на РС-Търговище. Настоящото решение може да бъде обжалвано пред Върховния касационен съд по правилата на чл. 280 ГПК в едномесечен срок от връчването му на страните. Препис от същото да се изпрати на страните.
В законна сила на 2.5.2018г.
7 Гражданско дело (В) No 21/2018 Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение А.Д. И.Л.Ц.,
Л.Ц.И.,
В.Л.И.
Председател:
ТИХОМИР П. ПЕТКОВ
Докладчик:
БОРЯНА С. ПЕТРОВА
Решение от 15.3.2018г.
ПОТВЪРЖДАВА Решение № 539 от 13.11.2017 година, постановено по гр.д. № 132/17 година по описа на Районен съд Търговище, с което са в отхвърлени, предявените от А.Д., роден на *** год., гражданин на Украйна, действащ чрез пълномощник адв.М.В. от САК, със съдебен адрес ***, офис № 17 против И.Л.Ц., ЕГН ********** ***, действаща чрез пълномощник адв. М.М. от САК, със съдебен адрес ***, Л.Ц.И., ЕГН ********** ***, действащ чрез пълномощник адв. М.М. от САК, със съдебен адрес *** и В.Л.И., ЕГН ********** ***, действащ чрез пълномощници адв. Л.И. от ТАК и адв.И.И. от ТАК искове за сумата от по 16 950.53 лв. /левова равностойност на 8666.66 евро/ - главница , представляваща неизплатено задължение по договор за заем, на осн. чл.240 от ЗЗД против всеки един от ответниците и искове за сумата от по 1 103.97 лв., представляваща лихва за забава върху главницата за периода 20.02.2016 год. – 10.10.2016 год., против всеки един от ответниците, на осн. чл.86 от ЗЗД, като, правилно и законосъобразно. ОСЪЖДА А.Д., роден на *** год., гражданин на Украйна, действащ чрез пълномощник адв.М.В. от САК, със съдебен адрес ***, офис № 17 да заплати на В.Л.И., ЕГН ********** ***, действащ чрез пълномощници адв. Л.И. от ТАК и адв.И.И. от ТАК, направените за въззивната инстанция разноски в размер на 500 лв. Решението подлежи на касационно обжалване, в едномесечен срок от връчването му на страните пред Върховен касационен съд, при условията на чл.280 и чл.281 от ГПК. наличието на основанията по чл.280 от ГПК. Потвърждава решението
8 Гражданско дело (В) No 23/2018 Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение С.И.К. А.И.К. Председател:
СИЛВИЯ П. ПЕТРОВА
Докладчик:
ЙОАНА Н. ВАНГЕЛОВА
Решение от 30.3.2018г.
ПОТВЪРЖДАВА Решение № 124 от 19.12.2017 г. г. по гр. д. № 157 по описа за 2017 г. на РС-Омуртаг. ОСЪЖДА С.И.К. ***, ЕГН **********, да заплати на А.И.К. ***, ЕГН **********, сумата от 250 лв., представляваща разноски за въззивното производство. Настоящото решение може да бъде обжалвано пред Върховния касационен съд по правилата на чл. 280 ГПК в едномесечен срок от връчването му на страните. Препис от същото да се изпрати на страните.
В законна сила на 8.5.2018г.
9 Гражданско дело (В) No 30/2018 Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ООД - ТЪРГОВИЩЕ-ЧРЕЗ Ю.К. РУМЯНА МИЛУШЕВА М.С.М. Председател и докладчик:
СИЛВИЯ П. ПЕТРОВА
Решение от 30.3.2018г.
ПОТВЪРЖДАВА Решение № 126 от 20.12.2017г., постановено по гр. д. № 292/2017 г. на Районен съд Омуртаг, като ПРАВИЛНО. ОСЪЖДА “Водоснабдяване и канализация” ООД със седалище и адрес на управление ***, ЕИК 835014989 да заплати на М.С.М. ***, ЕГН ********** направените разноски пред настоящата инстанция за адвокатско възнаграждение в размер на 200 лв. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване от страните по делото, пред пред Върховния касационен съд, в месечен срок от връчването му при условията на чл.280 ГПК.
10 Гражданско дело (В) No 40/2018 Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” Ж.Н.Ж. ЕАД "ПЪТИНЖЕНЕРИНГСТРОЙ -Т"-ГР.ТЪРГОВИЩЕ, ПР. ОТ БОЖИДАР СТ. ТОДОРОВ Председател:
СИЛВИЯ П. ПЕТРОВА
Докладчик:
БИСЕРА МАКСИМОВА
Решение от 27.3.2018г.
ПОТВЪРЖДАВА Решение № 32 от 30.01.2018 година, постановено по гр. д. 1419/2017 година по описа на ТРС, като правилно и законосъобразно. Решението не подлежи на касационно обжалване.
В законна сила на 27.3.2018г.
11 Търговско дело No 34/2017 Молба за откриване на производство по несъстоятелност АД "УНИКРЕДИТ БУЛБАНК" ГР.СОФИЯ,
НАП- СОФИЯ
ООД "АКСИС" ГР.ТЪРГОВИЩЕ, ПР. ОТ РОСИЦА ГЕОРГИЕВА МАТЕВА Докладчик:
МИЛЕН И. СТОЙЧЕВ
Определение от 22.3.2018г.
ДОПУСКА ПРОМЯНА в списъка по чл.686, ал.1 от ТЗ на приетите от синди-ка на „А..“ ООД-гр.Търговище, ЕИК 125572215 /в открито производство по несъстоятелност/ по т.д.н.№34/2017г. на Окръжен съд-Търговище вземания, предяве-ни в срока по чл.685, ал.1 от ТЗ, обявен в Търговския регистър на 20.11.2017 г. с впис-ване №20171120150807, като ИЗКЛЮЧВА приетите от синдика публични вземания на кредитора Национал-на агенция по приходите-гр.София, ЕИК 131063188 в частта им за сума в общ размер на 39 018.19 лв., установени с ревизионен акт №250900112/06.07.2009г. и погасени поради изтекла 10-годишна абсолютна давност по чл.171, ал.2 от ДОПК, представля-ващи вземания за корпоративен данък за 2006г. в общ размер на 11 343.23 лв + 119.56 лв.+ 3 753.52 лв. лихва =15 216.31 лв.; вноски по ДОО за времето м.02-м.11.2007г. в общ размер на 12 870.49 лв.+6 322.24 лв. лихва=19 192.74 лв.; вноски за ЗО за времето м.02-м.11.2007г. в общ размер на 2 438.36 лв. +784.33 лв. лихва=3 222.69 лв.; вноски за ДЗПО-УФ за времето м.02.-м.11.2007г. в общ размер на 722.54 лв. +386.81 лв. лихва=1 109.35 лв. и вноски за ГВРС за времето м.02-м.11.2007г. в общ размер на 191.57 лв.+85.53 лв.=277.10 лв., както и като ОПРЕДЕЛЯ поредността на удовлетворяване на приетото вземане на креди-тора „У..“АД-гр.София, ЕИК 831919536 по договор за банков кредит №1038/12.04.2006г. в размер на 21 006.38 лв.-главница, лихва в размер на 55 182.22 лв. за периода 21.04.2009г. до 07.09.2017г., разноски в размер на 1 045.14 лв. и законна лихва в размер на 110.80 лв. за периода от 08.09.2017г. до 26.09.2017г. по чл.722, ал.1, т.1 от ТЗ, при които промени: ОДОБРЯВА списъка по чл.686, ал.1 от ТЗ на приетите от синдика на „А..“ ООД-гр.Търговище, ЕИК 125572215 /в открито производство по несъстоятелност/ по т.д.н.№34/2017г. на Окръжен съд-Търговище вземания, предявени в срока по чл.685, ал.1 от ТЗ, обявен в Търговския регистър на 20.11.2017г. с вписване №201711201508 07, на осн.чл.692, ал.4 от ТЗ. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ възражение вх.№4418/27.11.2017г. в останалата му част срещу приети вземания на кредитора НАП-гр.София до пълния им общ размер на 412 007.75 лв. и изцяло възражение вх.№4418а/27.11. 2017г. срещу приети вземания на кредитора „У..“АД-гр.София в общ размер на 324 181.22 лв.; депо-зирани от длъжника „А..“ ООД-гр.Търговище, ЕИК 125572215(в ОПН), като НЕОСНОВАТЕЛНИ. НАСРОЧВА събрание на кредиторите на „А..“ ООД-гр.Търговище, ЕИК 125572215 /в открито производство по несъстоятелност/ на 12.04.2018 година от 10.30 часа, което ще се проведе в зала № 5, ІІ етаж на Съдебната палата гр.Търгови-ще, при следния ДНЕВЕН РЕД: 1.Изслушване доклада на синдика относно състоянието на наличното имущество на длъжника; 2.Определяне реда и начина за осребряване имуществото на длъжника, метода и условията на оценка на имуществото; 3.Избор на оценители и определяне на възнаграждението им. Участието на кредиторите, съгласно чл.676, ал.4 във вр. с чл.670, ал.1 от ТЗ е лично или чрез представител с изрично писмено пълномощно, като представителите на ЮЛ и ЕТ представят удостоверение за актуално състояние, а решенията се вземат, съгласно чл.676, ал.2 и 3 от ТЗ. ВЪЗЛАГА организирането на събранието на синдика Г.П.С., в т.ч. да състави списък на кредиторите, с отбелязване на гласовете, които притежават, съгласно разпоредбите на чл.673, ал.2 и чл.676, ал.2 от ТЗ, предвид настоящото опре-деление, както и предвид одобрения от съда списък на приети вземания, предявени в срока по чл.686, ал.1 от ТЗ, на осн.чл.658, ал.1, т.11 от ТЗ. На осн.чл.658, ал.1, т.5 от ТЗ синдикът следва да уточни имуществото на длъжника- движимо и недвижимо, неговото състояние и наличност, както и да пред-стави писмен отчет за това в срок не по-късно от 5 дни преди датата на събранието на кредиторите. На осн.чл.675, ал.2 от ТЗ и чл.14 от ЗТР препис от определението да се изпрати в ТР за обявяване, с което всички кредитори се смятат за редовно уведомени за събранието. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО да се впише в книгата по чл.634в от ТЗ. Препис от определението да се връчи на синдика за изпълнение. Препис от определението да се връчи на длъжника. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
12 Търговско дело No 83/2017 Обжалване отказ на длъжностното лице по ЗТР за вписване/обявяване ЕООД "ЛЕС ГРУП" ГР.ТЪРГОВИЩЕ,ПРЕДСТ. ОТ ЦВЕТАН ИВАНОВ ЦОНЕВ ЕООД "ЛЕССЕРВИЗ" ГР.ПОПОВО,С УПРАВИТЕЛ ГЕОРГИ ГРИГОРОВ ГОГОВ,
ЕООД "КОРИ ТРАНС", ГР. ПОПОВО, ПРЕДСТ. ОТ ИВАН ЙОРДАНОВ КОСТОВ
Докладчик:
БИСЕРА МАКСИМОВА
Решение от 2.3.2018г.
ОТХВЪРЛЯ предявения от „ЛЕС ГРУП” ЕООД, ЕИК 125514569, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от Цветан Иванов Цонев, ЕГН **********, срещу „Л...“ ЕООД, ЕИК 130101141, със седалище и адрес на управление:***, Южна промишлена зона №135, в несъстоятелност, с управител Георги Григоров Гогов, и „К..” ЕООД, с ЕИК 125555548, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от управителя си Иван Йорданов Костов, иск да бъде признато за установено, че „К..” ЕООД, с ЕИК 125555548, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от управителя си Иван Йорданов Костов, няма вземане от „Л...“ ЕООД, ЕИК 130101141, със седалище и адрес на управление:***, Южна промишлена зона №135, в несъстоятелност, с управител Георги Григоров Гогов в размер на 42 271,28 /четиридесет и две хиляди двеста седемдесет и един лева и двадесет и осем стотинки/ лева, включено в Списъка на приетите от синдика вземания на кредиторите на „Л...“ ЕООД по т. дело № 88/2016 година по описа на ТОС, предявени в срока по чл. 685, ал. 1 от ТЗ, обявен на 18.04.2017 година в Търговския регистър и одобрен с определение на съда по несъстоятелността на 02.10.2017 година , на основание чл. 694, ал. 3, т. 1 от ТЗ, като НЕОСНОВАТЕЛЕН. ОСЪЖДА „ЛЕС ГРУП” ЕООД, ЕИК 125514569, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от Цветан Иванов Цонев, ЕГН **********, да заплати по сметка на Окръжен съд-Търговище в полза на бюджета на съдебната власт държавна такса в размер на 422.71 /четиристотин двадесет и два лева и седемдесет и една стотинки/ лева, на основание чл. 694, ал. 7 от ТЗ. ОСЪЖДА, „ЛЕС ГРУП” ЕООД, ЕИК 125514569, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от Цветан Иванов Цонев, ЕГН **********, да заплати на „Л...“ ЕООД, ЕИК 130101141, със седалище и адрес на управление:***, Южна промишлена зона №135, в несъстоятелност, с управител Георги Григоров Гогов , сумата от 2157.76 /две хиляди сто петдесет и седем лева и седемдесет и шест стотинки/ лева с ДДС, представляваща заплатено адвокатско възнаграждение, на основание чл. 78, ал. 3 от ГПК. Същото е постановено с участие на синдика на несъстоятелното дружество. Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от връчването му на страните пред Варненския апелативен съд.
13 Търговско дело No 105/2017 Искове за реално изпълнение на гражданско-правна сделка; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на гражданско-правна сделка вкл. лихва, неустойка, задатък ООД "РЕ" ГР.ТЪРГОВИЩЕ, ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ РАЙЧО ТАНЕВ ИЛИЕВ ЕООД "ТАН ЛОДЖИСТИК", ГР. ГАБРОВО, ПРЕДСТ. ОТ УПРАВИТЕЛЯ ТАНСЕЛ БАШАРАН Докладчик:
БОРЯНА С. ПЕТРОВА
Определение от 14.3.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по делото, поради постигната между страните спогодба. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в седмодневен срок от днес пред АС-Варна.
14 Търговско дело No 4/2018 Искове за реално изпълнение на гражданско-правна сделка; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на гражданско-правна сделка вкл. лихва, неустойка, задатък ТРАКИЯ ГЛАС БЪЛГАРИЯ ЕАД ГРАД ТЪРГОВИЩЕ ЕООД "ГАРД", ГР. БЕРКОВИЦА,ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ УПРАВИТЕЛЯ ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ Докладчик:
МАРИАНА Н. ИВАНОВА
Решение от 13.3.2018г.
ОСЪЖДА “Г..” ЕООД, с ЕИК 111542964, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от управителя Г.Д.Д.., ДА ЗАПЛАТИ на „Т..” ЕАД, с ЕИК 117606893, със седалище и адрес на управление ***, Индустриална зона, представлявано от прокуристите Б.И.иЗ.Б., действащо чрез пълномощник адв. М., съдебен адрес ***- партер, сумата от 96 529.90 лв. (деветдесет и шест хиляди петстотин двадесет и девет лева и деветдесет стотинки), представляваща незаплатена цена на доставено плоско стъкло по фактури, както следва: по ф-ра № 4000022833/16.06.2015 г.- 15 019,99 лв.; по ф-ра № 4000022937/03.07.2015г. - 16 700.90 лв.; по ф-ра № 4000023071/27.07.2015г. – 16 379,42 лв.; по ф-ра № 4000023161/11.08.2015 г.- 14 903.86 лв.; по ф-ра № 4000026393/21.11.2016г. – 17 111.82 лв. и по ф-ра № 4000026627/29.12.2016г. – 16 413,91 лв. - на осн.чл.327 от ТЗ във вр.с чл.79 и сл. от ЗЗД, ВЕДНО със законната лихва върху главницата от 96 529,90лв., считано от датата на подаване на исковата молба - 05.01.2018г. до окончателното изплащане на задължението; както и сумата от 7 406.20 лв. - представляваща разноски по производството пред настоящата инстанция- на осн.чл.78 ал.1 от ГПК. Решението е постановено при условията на чл. 238, ал. 1 от ГПК във връзка с чл. 239, ал. 1, ал. 2 и ал. 4 от ГПК – неприсъствено решение. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване – чл. 239 ал. 4 от ГПК. Препис от същото да се връчи на страните.
15 Търговско дело (В) No 5/2018 Искове, основани на неоснователно обогатяване Г.Г.К. КООПЕРАТИВНО СДРУЖЕНИЕ "ПОПУЛЯРНА БИЗНЕСАСОЦИАЦИЯ-ПОПОВО" ГР.ПОПОВО, ПР. ОТ ХРИСТО ЦОНЕВ ЦОНЕВ Председател и докладчик:
СИЛВИЯ П. ПЕТРОВА
Решение от 16.3.2018г.
ПОТВЪРЖДАВА решение № 211 от 17.11.2017г., постановено по гр.д. № 437 по описа на Районен съд –Попово за 2017г, като ПРАВИЛНО. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 16.3.2018г.
16 Търговско дело (В) No 10/2018 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Р.Ш.А. ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" ГР.СОФИЯ Председател и докладчик:
МИЛЕН И. СТОЙЧЕВ
Решение от 6.3.2018г.
ОТМЕНЯ решение №558/23.11.2017г., постановено по гр.д. №426/2017г. по описа на Районен съд-Търговище само в частта му по чл.78, ал.8 от ГПК, с която Р.Ш.А. ***, ЕГН:********** е осъден да заплати на ДФ”Земеделие”-гр.София, ЕИК 121100421 юрисконсултско възнаграждение за първата инстанция над сумата 450 лв. до сумата 600 лв., като ОТХВЪРЛЯ претенцията по чл.78, ал.8 от ГПК в частта й над сумата 450 лв. до пълния й размер от 600 лв., като НЕОСНОВАТЕЛНА. ПОТВЪРЖДАВА решение №558/23.11.2017г., постановено по гр.д.№426/2017г. по описа на Районен съд-Търговище в останалата му обжалвана част, на осн.чл.271, ал.1 от ГПК. ОСЪЖДА Р.Ш.А. ***, ЕГН:**** 078382 да заплати на ДФ”Земеделие”-гр.София, ЕИК 121100421 юрис-консултско възнаграждение за въззивната инстанция в размер на 400 лв. РЕШЕНИЕТО не подлежи на касационно обжалване - чл.280, ал.3, т.1 от ГПК.
В законна сила на 6.3.2018г.
17 Търговско дело No 14/2018 Иск за прекратяване на ТД по съдебен ред ЕТ "К.- А.Л." Г..Т. ООД "КОМПАКТ ФРУТ", ПР. ОТ ИВАЙЛО ПАВЛОВ ПЪРВАНОВ Докладчик:
МАРИАНА Н. ИВАНОВА
Определение от 1.3.2018г.
ПРЕКРАТЯВА на осн. чл. 233 от ГПК производството по търговско дело № 14/2018 година по описа на Търговищкия окръжен съд поради ОТКАЗ от страна на ищеца ЕТ“К.-А.Л.“, ЕИК ххххх, гр. Т., чрез пълномощник адв. Д.Ж. от ТАК, от предявения от него срещу „К.Ф. “ ООД ЕИК хххххххх, седалище и адрес на управление ***, представлявано от управителя И.П., иск с правно осн.чл. 517 ал. 3 от ГПК за прекратяване на ответното дружество. Определението може да бъде обжалвано пред Апелативен съд гр.Варна, с частна жалба, в едноседмичен срок от връчването му на страните.
В законна сила на 22.3.2018г.
18 Търговско дело (В) No 18/2018 Искове, основани на неоснователно обогатяване С.И.Б. ООД "ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ" ГР.ТЪРГОВИЩЕ Председател и докладчик:
ТИХОМИР П. ПЕТКОВ
Решение от 16.3.2018г.
ПОТВЪРЖДАВА решение № 547/17.11.2017г., постановено по гр.д. № 619/2017г. на Търговищкия районен съд, на осн. чл.271, ал.1 от ГПК. ОСЪЖДА С.И.Б., ЕГН ********** ***, действащ чрез процесуален представител адв.Д.А. от ВАК, със съдебен адрес *** да заплати на„В...“ ООД, ЕИК 835014989, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от Явор Кирилов Миланов направените по делото разноски в размер на 100 лв.- юрискон-султско възнаграждение, на осн. чл.78, ал.8 от ГПК. РЕШЕНИЕТО не подлежи на касационно обжалване, съгласно чл.280, ал.3, т.1 от ГПК.
В законна сила на 16.3.2018г.
19 Търговско дело No 23/2018 Обжалване отказ на длъжностното лице по ЗТР за вписване/обявяване А.П.А.,
АНКА ПЕТКОВА АЛЕКСИЕВА-ЛИКВИДАТОР НА ЗКПУ- ЗДРАВЕЦ С.ЗДРАВЕЦ,ОБЛ.ТЪРГОВИЩЕ
АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА - ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР Докладчик:
МАРИАНА Н. ИВАНОВА
Решение от 23.3.2018г.
ОТМЕНЯ като незаконосъобразен ОТКАЗ рег. № 20180208133040 от 12.02.2018 г. на длъжностно лице по регистрация при Агенция по вписванията-Търговски регистър за вписване на промени по партидата на ЗКПУ „Здравец“- в ликвидация, с. Здравец, общ. Търговище, обл. Търговище, с ЕИК 835011046 по заявление 20180208133040 от 08.02.2018 г., като УКАЗВА на осн.чл.25 ал.5 от ЗТРРЮЛНЦ на Агенцията по вписванията- Търговски регистър, ДА ИЗВЪРШИ ВПИСВАНЕ по партидата на ЗКПУ „Здравец“- в ликвидация, със седалище и адрес на управление ***, с ЕИК 835011046, по заявление рег.№ 20180208133040 от 08.02.2018 г. – за обявяване на устав на кооперацията, с изменения от 25.11.2017 година. Решението не подлежи на обжалване. Препис от решението да се изпрати на Агенцията по вписванията.
В законна сила на 23.3.2018г.
20 Търговско дело No 26/2018 Обжалване отказ на длъжностното лице по ЗТР за вписване/обявяване ООД "ДЕЛТА КОНТРОЛ", ПРЕДСТ. ОТ ЕЛТИМИР ДИМИТРОВ ТИХОНОВ АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА - ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР ГР.СОФИЯ Докладчик:
БИСЕРА МАКСИМОВА
Решение от 6.3.2018г.
ОТМЕНЯ ОТКАЗ № 20180213143606-2/15.02.2018 г. на длъжностното лице по регистрацията към Агенцията по вписванията – Търговски регистър, по повод на заявление рег.№ 20180213143606 от 13.02.2018 г. КАТО Указва на Агенцията по вписванията – Търговски регистър да извърши вписване по заявление рег.№ 20180213143606 от 13.02.2018 г. – вписване на промяна в обстоятелствата по партидата на „Делта Контрол“ ООД, ЕИК 125549207, със седалище и адрес на управление ***, с управител Елтимир Димитров Тихонов, а именно - прехвърляне на дружествения дял на съдружника Емил Симеонов Петров на Владислав Иванов Иванов и последиците от това - заличаване на съдружника Емил Симеонов Петров поради прехвърляне на дружествения му дял и вписване на новия съдружник Владислав Иванов Иванов, на основание чл. 25, ал. 5 от Търговския регистър. Решението не подлежи на обжалване. Препис от същото да се изпрати на Агенцията по вписванията.
В законна сила на 6.3.2018г.
21 Търговско дело No 27/2018 Обжалване отказ на длъжностното лице по ЗТР за вписване/обявяване ООД "АЙДЖЕ", ГР. ОМУРТАГ, ПРЕДСТ. ОТ ДЖЕВДЕТ ЕЮБОВ АХМЕДОВ АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА - ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР ГР.СОФИЯ Докладчик:
МАРИАНА Н. ИВАНОВА
Решение от 26.3.2018г.
ОТМЕНЯ като незаконосъобразен ОТКАЗ рег. № 20180215151027/19.02.2018 г., на длъжностно лице по регистрация при Агенция по вписванията-Търговски регистър за вписване на промени по заявление вх. № 20180215151027 от 15.02.2018 г. УКАЗВА на осн.чл.25 ал.5 от ЗТРРЮЛНЦ на Агенцията по вписванията- Търговски регистър, ДА ИЗВЪРШИ ВПИСВАНЕ по партидата на „А.“ ООД ЕИК 125572953 гр. О. на заявените обстоятелства по заявление вх.№ № 20180215151027 от 15.02.2018 г. Решението не подлежи на обжалване. Препис от решението да се изпрати на Агенцията по вписванията.
В законна сила на 26.3.2018г.
22 Търговско дело No 36/2018 Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. П.Б.Ц. АД "ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА", ГР. СОФИЯ, КЛОН - ШУМЕН Докладчик:
МАРИАНА Н. ИВАНОВА
Определение от 22.3.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ предявения от П.Б.Ц., ЕГН **********, с настоящ адрес;***, с адрес за призоваване: гр. Т., ул. „Г. Б.“ 1, вх. Б, ет. 4, офис 14, иск за признаване за установено, че не дължи на ответника „Първа инвестиционна банка" АД, ЕИК 831094393, седалище и адрес на управление *** 37, представлявана от изпълнителните директори Н.В.Н.иС.А., сумата от 92 275,99 лв., от която: просрочени главници в размер на 64 097.67лв.( шестдесет и четири хиляди деветдесет и седем лева и шестдесет и седем стотинки)и лихва, натрупана върху тях в размер на 28 178.32 лв.( двадесет и осем хиляди сто седемдесет и осем лева и тридесет и две стотинки) по договор за кредит 94КР-АА-0433/13.08.2007г. – като НЕДОПУСТИМ. Прекратява производството по т.д.№ 36/2018 г. по описа на ОС-Т. , поради недопустимост на предявения иск. Определението може да бъде обжалвано с частна жалба, пред Апелативен съд –Варна, в едноседмичен срок от връчването му на ищеца,.

Резултат от въззивна инстанция: Потвърждава от 26.4.2018
Търговско дело № 246/2018
ПОТВЪРЖДАВА определение No-114/22.03.2018 година, постановено по т.д.36 по описа за 2018 година на Окръжен съд Т., с което е прекратено производството по делото. Определението подлежи на обжалване пред Върховен касационен съд в 1-седмичен срок от получаване на съобщението до страните.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава от 17.5.2018
Търговско дело № 1736/2018
ОСТАВЯ БЕЗ ДВИЖЕНИЕ ЧАСТНАТА КАСАЦИОННА ЖАЛБА. Дава възможност на касатора в едноседмичен срок от получаване на съобщението да представи: 1) приподписана частната касационна жалба от надлежно упълномощен за целта адвокат, освен ако лицето П.Б.Ц. не притежава юридическа правоспособност, в който случай да представи необходимите доказателства за това; 2) изложение на основанията за допускане на касационното обжалване, съобразено с изискванията на чл. 280,ал. 1 от ГПК, като посочи и обоснове кой е материалноправният или процесуалноправен въпрос, който е решен от въззивния съд и, което обуславя извода за допускане на касационно обжалване, като посочи и обоснове на коя от предпоставките по чл. 280, ал. 1 ГПК се позовава, а именно, че този въпрос е решен в противоречие с практиката на ВКС, че е решаван противоречиво от съдилищата или че въпросът е от съществено значение за точното и еднакво прилагане на закона, както и за развитието на правото, подкрепено с доказателства - съответните решения, чрез които страната доказва наличието на противоречива съдебна практика, а ако се касае за решения на ВКС, да се цитират с точния им номер, съобразявайки изискванията на чл. 284, ал. 2 ГПК, 3) доказателства за внесена държавна такса в размер на 15 лв. по сметка на ВКС, съгл. чл. 19 от Тарифата за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК, с посочване в платежното нареждане дата на изпълнение, а като основание за плащане - номера на конкретното дело, и по описа на кой съд е същото, като в случай че плащането бъде извършено чрез интернет банкиране - платежното нареждане да се завери от касатора. При неизпълнение на горните указания в срок, частната касационна жалба ще бъде върната.

Обезличен документ

В законна сила на 26.7.2018г.