Окръжен съд - Търговище
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 1.3.2018г. до 31.3.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 ВНОХД No 149/2017 Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества З.Д.Д. ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ГР. ТЪРГОВИЩЕ Председател и докладчик:
АНГЕЛ Г. ПАВЛОВ
Решение от 23.3.2018г.
ПОТВЪРЖДАВА изцяло присъда № 38/19.07.2017 год. постановена по НОХД № 110/2017 год. по описа на РС - Търговище като ПРАВИЛНА и ЗАКОНОСЪОБРАЗНА. РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 23.3.2018г.
2 ВНОХД No 233/2017 Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества Т.П.Д. ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ГР. ТЪРГОВИЩЕ Председател и докладчик:
АНГЕЛ Г. ПАВЛОВ
Решение от 16.2.2018г.
ПОТВЪРЖДАВА, Присъда №221 от 08.11.2017г. по НОХД №142/2017г. на Поповския районен съд, с която Т.П.Д. ЕГН-********** е признат за виновен в извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 от НК за което му е наложено наказание от ДВЕ ГОДИНИ “лишаване от свобода” , което следва да изтърпи при първоначален „строг“ режим и „ГЛОБА“ в размер на 500лева, както и „лишаване от правоуправление“ за срок от ТРИ години, считано от влизане на присъдата в сила, като на осн. чл.59 ал.4 от НК е приспаднато времето през което подсъдимия е бил лишен от възможността да упражнява това си право считано от 28.04.2017г. На осн. чл.68 ал.1 от НК е приведена в изпълнение за ефективно изтърпяване наказание в размер на една година лишаване от свобода наложена му с присъда по НОХД№15/2014г. на РС-Тутракан, изтърпяването на което е било отложено по реда на чл.66 ал.1 от НК за изпитателен срок от ТРИ години считано от 29.05.2014г, като ПРС е постановил наказанието да бъде изтърпяно при първоначален „строг“ режим, като ЗАКОНОСЪОБРАЗНА. ОТМЕНЯВА като незаконосъобразна присъда №221/08.11.2017г. на ПРС постановена по НОХД№142/2017г. в ЧАСТТА Й в която съдът е определил изтърпяване на наложените на Т.П.Д. наказания „лишаване от свобода“ в „затвор“. РЕШЕНИЕТО не подлежи на касационно обжалване.
В законна сила на 16.2.2018г.
3 НОХД No 260/2017 Укриване и неплащане на данъчни задължения, вноски за ДОО и здравно осигуряване ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ГР. ТЪРГОВИЩЕ С.С.С. Докладчик:
ЙОРДАН П. ИВАНОВ
Определение от 2.3.2018г.
ПРЕКРАТЯВА съдебното производство, на осн. чл. 248 ал.1, т.3 от НПК, поради допуснато съществено процесуално нарушение на досъдебното производство и в обвинителния акт, изразяващо се в посоченото в обстоятелствената част на определението . ВРЪЩА делото на прокурора за отстраняване на допуснатото нарушение. Определението подлежи на обжалване и протест по реда на Глава ХХII от НПК- в 7 дневен срок от днес пред Апелативен съд- Варна.
В законна сила на 9.3.2018г.
4 ВАНД No 22/2018 Производства по приложението на чл.78а НК Н.С.К. С.Г.К.,
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ГР. ТЪРГОВИЩЕ
Председател и докладчик:
ТАТЯНА Н. ЙОРДАНОВА
Решение от 28.3.2018г.
Отменя отчасти решениетоОТМЕНЯ РЕШЕНИЕ № 6 от 10.01.2018 година постановено по АНД № 1152 по описа за 2017г. на ТРС, в ЧАСТТА, в която обв.Н.С.К. с ЕГН : ********** е признат за виновен в това, че на 09.12.2017 година в община Търговище в съучастие, като помагач със С.Г.К., умишлено го улеснил, чрез теглене с л. а. „Рено Еспейс“ с рег. № Т 52 79 ХТ да управлява моторно превозно средство л. а. „Дайхатсу“ с номер на рама JDA000G1100727650, което не е регистрирано по надлежния ред, уреден в чл. 140, ал. 1 и ал. 2 от Закона за движение по пътищата и Наредба I – 45/24.03.2000 година за регистриране, отчет, пускане в движение на моторните превозни средства и на ремаркета, теглени от тях и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства – престъпление по чл. 345. ал. 2, във вр. с ал. 1, във вр. с чл. 20, ал. 4 от НК, като на основание чл. 78а, ал. 1 от НК е ОСВОБОДЕН от наказателна отговорност и му е НАЛОЖЕНО административно наказание „ГЛОБА“ в размер на 1000 лева и на осн. чл.305 ал.6 вр. с чл.301 ал.4 от НПК, признавайки го за невинен, КАТО за извършено административно нарушение по чл.177 ал.1 т. 4 предл. 2 от ЗДвП- а именно : обв. Н.С.К. е управлявал състав от пътни превозни средства, в който е включено спряно от движение пътно превозно средство /ППС/- л. а. „Рено Еспейс“ с рег. № Т 52 79 ХТ , му налага глоба в размер на 100 лева. ИЗМЕНЯ РЕШЕНИЕТО в частта в която обв. С.Г.К. да е извършил в съучастие с обв- Н.С.К., като го оправдава по чл.20 ал.2 НК. ПОТВЪРЖДАВА Решението В ОСТАНАЛАТА ЧАСТ. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване..
5 ВНОХД No 29/2018 Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества Т.Р.Й. ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ГР. ТЪРГОВИЩЕ Председател:
АНГЕЛ Г. ПАВЛОВ
Докладчик:
МИРОСЛАВ Н. МИТЕВ
Решение от 28.3.2018г.
ИЗМЕНЯ присъда № 3 от 25. 01. 2018 год. постановена по НОХД № 1141 / 2017 год. на Районен съд – Търговище в частта в която на подсъдимия Т.Р.Й. ***, с ЕГН **********, на осн. чл. 343б, ал. 3, вр. чл. 54 и чл. 36 от НК е наложено наказание от една година лишаване от свобода при първоначален режим на изтърпяване „ОБЩ“, като НАМАЛЯВА размера на наказанието „лишаване от свобода“ на ТРИ МЕСЕЦА, на основание чл. 343б, ал. 3 вр. чл. 55, ал. 1, т. 1 и чл. 36 НК. ОТМЕНЯ наложеното с присъда № 3 от 25. 01. 2018 год. постановена по НОХД № 1141 / 2017 год. на Районен съд – Търговище наказание ГЛОБА в размер на 500/петстотин/ лева. ПОТВЪРЖДАВА присъдата в останалата и част като ПРАВИЛНА и ЗАКОНОСЪОБРАЗНА. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
Особено мнение
О С О Б Е Н О М Н Е Н И Е на младши съдия Йоана Вангелова по ВНОХД № 29/2018 г. на ОС-Търговище Изразявам несъгласието си с възприетото от мнозинството на съдебния състав становище, че е налице основание за изменение на първоинстанционната присъда и намаляване на определеното с нея наказание поради наличие на многобройни смекчаващи обстоятелства по смисъла на чл. 55 НК. За престъплението по чл. 343б, ал. 3 НК законът предвижда наказание лишаване от свобода от една до три години и глоба от петстотин до хиляда и петстотин лева. Като смекчаващи обстоятелства районният съд е оценил направените от подсъдимия самопризнания и проявеното от него разкаяние, а като отегчаващи – съдебното му минало, и конкретно – че деянието е извършено в изпитателния срок по присъда за деяние по чл. 354а, ал. 3, т. 1 НК. Намирам, че при това първоинстанционният състав правилно е достигнал до извод за превес на смекчаващите обстоятелства и е определил наказанието в размер на специалния законов минимум от една година лишаване от свобода и глоба в размер на петстотин лева. За да се приложи чл. 55 НК, следва да са налице изключителни или многобройни смекчаващи обстоятелства. В случая не сме изправени пред нито една от двете хипотези – единственото смекчаващо обстоятелство е процесуалното поведение на подсъдимия, като не може де се приеме, че то има изключителен характер. Същевременно са налице отегчаващи обстоятелства, свързани с предходните осъждания на подс. Й.. Видно от приложената по делото справка за съдимост, по силата на споразумение по НОХД 644/2015 г. по описа на РС-Търговище, в сила от 26.06.2015 г., на подс. Й., след приложение на чл. 55, ал. 1, т. 2, б. „б“, е наложено наказание пробация за престъпление по чл. 343б, ал. 1 НК. Със споразумение по НОХД № 1078/2016 г. по описа на РС-Търговище, в сила от 16.09.2016 г., на същия е наложено наказание четири месеца лишаване от свобода, за престъпление по чл. 354а, ал. 3, т. 1 НК, като изтърпяването на наказанието е отложено за срок от три години. И в двата случая спрямо подсъдимия е проявена цялата благосклонност, която наказателният закон позволява. В първия предвиденото от НК наказание лишаване от свобода е заменено с пробация на основание чл. 55 НК, а във втория – наложеното му наказание лишаване от свобода е отложено по реда на чл. 66 НК. Очевидно така наложените наказания не са успели да постигнат целеното поправително и превъзпитателно въздействие, след като по-малко от година след осъждането му за държане на наркотично вещество, подс. Й. си е позволил да предприеме управление на МПС след употреба на такова. При това намирам, че проявената спрямо подс. Й. благосклонност е дала обратен на целения ефект, като е създало у него убеждение за безнаказаност. Това убеждение само би се подсилило от прилагането на чл. 55 НК и в настоящия случай. Поради изложеното считам, че определеното от районния съд наказание в размер на една година лишаване от свобода и глоба в размер на петстотин лева би съдействало за поправяне и превъзпитание на подсъдимия, като го убеди, че за всяко нарушение на закона се следва санкция от компетентните държавни органи.
В законна сила на 28.3.2018г.
6 АНД No 41/2018 Производства по чл. 83а от ЗАНН ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ГР.ВАРНА ЕООД "АГРО БИЗНЕС КОМ", ГР.ТЪРГОВИЩЕ,
Е.К.А.,
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ГР. ТЪРГОВИЩЕ
Докладчик:
МИРОСЛАВ Н. МИТЕВ
Решение от 29.3.2018г.
НАЛАГА на „А.Б.К.“ ЕООД, със седалище и управление ***, с ЕИК 148096292, представлявано от Е.К.А. с ЕГН **********,***, в момента в затвора гр. Варна, на осн. чл. 83г, ал. 6, т. 1 от ЗАНН имуществена санкция в размер на 176220,70 / сто седемдесет и шест хиляди, двеста и двадесет лева и 70 стотинки/, ЗА ТОВА, че е получило имуществена облага в размер на 176220,70 лева, представляващи дължими, но неплатени от дружеството данъчни задължения, в резултат на извършено от А. престъпление по чл. 255, ал. 3, вр. ал. 1, т. 2, т. 6 и т. 7, вр. чл. 20, ал. 2, вр. чл. 26, ал. 1 НК, предмет на влязла в сила присъда № 57 от 20. 07. 2017 год., постановена по НОХД № 719/2017 год. на Окръжен съд – Варна. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване и протест по реда на чл. 83д от ЗАНН в 14 - дневен срок от днес пред Апелативен съд - Варна.
ЕООД "АГРО БИЗНЕС КОМ", ГР.ТЪРГОВИЩЕ
Е.К.А.
НАЛАГА на „А.Б.К.“ ЕООД, със седалище и управление ***, с ЕИК 148096292, представлявано от Е.К.А. с ЕГН **********,***, в момента в затвора гр. Варна, на осн. чл. 83г, ал. 6, т. 1 от ЗАНН имуществена санкция в размер на 176220,70 / сто седемдесет и шест хиляди, двеста и двадесет лева и 70 стотинки/, ЗА ТОВА, че е получило имуществена облага в размер на 176220,70 лева, представляващи дължими, но неплатени от дружеството данъчни задължения, в резултат на извършено от А. престъпление по чл. 255, ал. 3, вр. ал. 1, т. 2, т. 6 и т. 7, вр. чл. 20, ал. 2, вр. чл. 26, ал. 1 НК, предмет на влязла в сила присъда № 57 от 20. 07. 2017 год., постановена по НОХД № 719/2017 год. на Окръжен съд – Варна. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване и протест по реда на чл. 83д от ЗАНН в 14 - дневен срок от днес пред Апелативен съд - Варна.
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ГР. ТЪРГОВИЩЕ
Мотиви от 24.4.2018г.
В законна сила на 12.4.2018г.
7 НОХД No 42/2018 Използване на платежен инструмент с неверни данни или без съгласието на титуляра ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ГР. ТЪРГОВИЩЕ Е.С.А. Докладчик:
МИРОСЛАВ Н. МИТЕВ
Споразумение от 12.3.2018г.
ОДОБРЯВА на основание чл.382, ал.7 от НПК споразумение, постигнато по НОХД № 42/2018г. по описа на Търговищкия окръжен съд за това, че на 11.01.2018г. в гр. Търговище обвиняемата Е.С.А. ЕГН**********,*** в немаловажен случай, отнела чужди движими вещи на обща стойност 149 /сто четиридесет и девет/ лева, собственост и от владението на Савие Кабилова Ереджебова от с. Разбойна, общ. Търговище, без нейно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като до приключване на досъдебното производство откраднатите вещи са върнати на собственика. Деянието е извършено от обвиняемата Е.С.А. виновно при условията на пряк умисъл и със същото от обективна и субективна страна е осъществен състава на престъпление по чл.197, т.1, във вр. с чл.194, ал.1 от НК. ЕИСПП „Пр.№ БТФ21800045БПЯ”. І.2. На осн. чл.381, ал.5, т.2 от НПК за извършеното от обвиняемата Е.С.А. престъпление по чл.197, т.1, във вр. с чл.194, ал.1 от НК, на същата се налага наказание „Лишаване от свобода” в размер на 6 /шест/ месеца. ІІ.1. На осн. чл.381, ал.5, т.1 от НПК Страните приемат за безспорно установено, че на 11.01.2018г. в гр. Търговище обвиняемата Е.С.А. при условията на посредствено извършителство, чрез неустановено лице, използвала платежен инструмент – дебитна карта №5168494034507832 и данни от този платежен инструмент, а именно, Персонален идентификационен номер /ПИН/: 9747 с издател „Банка ДСК” ЕАД без съгласието на титуляра Савие Кабилова Ереджебова, и деянието не представлява по-тежко престъпление. Деянието е извършено от обвиняемата Е.С.А. виновно, при условията на пряк умисъл и със същото от обективна и субективна страна е осъществен състава на престъпление по чл.249, ал.1 от НК. ЕИСПП „Пр.№ БТФ21800118БСМ”. ІІ.2. На осн. чл.381, ал.5, т.2 и ал.4 от НПК за извършеното от обвиняемата Е.С.А. престъпление по чл.249, ал.1 от НК, като се прилага разпоредбата на чл.55, ал.1, т.1 от НК на същата се налага наказание „Лишаване от свобода” в размер на 1 /една/ година. ІII. На осн. чл. 381, ал.8 от НПК, като се прилага разпоредбата на чл. 23, ал.1 от НК на обвиняемата Е.С.А. се налага по-тежкото от така определените й наказания за отделните деяния, а именно, „Лишаване от свобода” в размер на 1 /една/ година. IV. На осн. чл.66, ал.1 от НК изтърпяването на наложеното на обвиняемата Е.С.А. по-тежко наказание “Лишаване от свобода” в размер на 1 /една/ година се отлага за срок от 3 /три/ години, считано от датата на одобряване на настоящото споразумение от съда. V. На осн. чл.381, ал.5, т.4 от НПК страните се споразумяха да не се възлагат възпитателни грижи по реда на чл.67 от НК. VІ. На осн. чл. 381, ал.5, т.6 от НПК направените по делото разноски подлежащи на възстановяване в общ размер на 74,06 лева /седемдесет и четири лева, и шест стотинки/ следва да се заплатят от обвиняемата Е.С.А. ЕГН**********,***, след одобряване на настоящото споразумение от съда, по сметка на Министерство на вътрешните работи. VІІ. На осн. чл. 381, ал.5, т.6 от НПК приложените към делото веществени доказателства един CD и една дебитна карта №5168494034507832 с издател „Банка ДСК” ЕАД, следва да се унищожат като вещи без собствена стойност.
Е.С.А.
В законна сила на 12.3.2018г.
8 АНД No 43/2018 Производства по приложението на чл.78а НК ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ГР. ТЪРГОВИЩЕ Х.М.Х. Докладчик:
ЙОРДАН П. ИВАНОВ
Решение от 29.3.2018г.
ПРИЗНАВА обвиняемия Х.М.Х., роден на *** ***, с постоянен адрес ***, женен, грамотен, не осъждан, с ЕГН **********. ЗА ВИНОВЕН в това, че на 14.05.2014 год. в гр. Омуртаг представил пред Общинска служба по земеделие – Омуртаг и на 20.05.2014 год. в гр. Антоново представил пред Общинска служба по земеделие – Антоново с цел да послужат пред Областна дирекция на държавен фонд „Земеделие“, Разплащателна агенция гр.Търговище, в „Заявление за подпомагане 2014“ с УРН 232260 и УИН 250051486820, неверни сведения относно ползваните площи през 2014 г., като наддекларирал 8,93 ха по Схема за единно плащане на площ (СЕПП), и 8,47 ха по Плащания за природни ограничения на земеделски стопани в планински районни (НР 1), за да получи средства от фондове, принадлежащи на Европейски съюз, а именно Европейския фонд за гарантиране на земеделието по СЕПП и от Европейския земеделски фонд за развитие на селските районни по НР1 – престъпление по чл.248а, ал.2 от НК. На основание чл.378, ал.4 т.1 от НПК във вр. с чл.78а от НК освобождава обвиняемия Х.М.Х. от наказателна отговорност за извършеното от него престъпление по чл.248а, ал.2 от НК, като му налага административно наказание „ГЛОБА” в размер на 1000 ( хиляда ) лева. ОСЪЖДА Х.М.Х. с установена по делото самоличност да заплати по сметка на ВСС разноски на досъдебното производство за вещи лица в размер на 111,22 лева ( сто и единадесет лева и двадесет и две стотинки). РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване и протест в 15 дневен срок пред АС – Варна.
Х.М.Х.
ПРИЗНАВА обвиняемия Х.М.Х., роден на *** ***, с постоянен адрес ***, женен, грамотен, не осъждан, с ЕГН **********. ЗА ВИНОВЕН в това, че на 14.05.2014 год. в гр. Омуртаг представил пред Общинска служба по земеделие – Омуртаг и на 20.05.2014 год. в гр. Антоново представил пред Общинска служба по земеделие – Антоново с цел да послужат пред Областна дирекция на държавен фонд „Земеделие“, Разплащателна агенция гр.Търговище, в „Заявление за подпомагане 2014“ с УРН 232260 и УИН 250051486820, неверни сведения относно ползваните площи през 2014 г., като наддекларирал 8,93 ха по Схема за единно плащане на площ (СЕПП), и 8,47 ха по Плащания за природни ограничения на земеделски стопани в планински районни (НР 1), за да получи средства от фондове, принадлежащи на Европейски съюз, а именно Европейския фонд за гарантиране на земеделието по СЕПП и от Европейския земеделски фонд за развитие на селските районни по НР1 – престъпление по чл.248а, ал.2 от НК. На основание чл.378, ал.4 т.1 от НПК във вр. с чл.78а от НК освобождава обвиняемия Х.М.Х. от наказателна отговорност за извършеното от него престъпление по чл.248а, ал.2 от НК, като му налага административно наказание „ГЛОБА” в размер на 1000 ( хиляда ) лева. ОСЪЖДА Х.М.Х. с установена по делото самоличност да заплати по сметка на ВСС разноски на досъдебното производство за вещи лица в размер на 111,22 лева ( сто и единадесет лева и двадесет и две стотинки). РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване и протест в 15 дневен срок пред АС – Варна.
Мотиви от 30.3.2018г.
В законна сила на 16.4.2018г.