Окръжен съд - Търговище
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 1.4.2018г. до 30.4.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 НОХД No 40/2018 Подкуп на длъжностно лице, заемащо отговорно служебно положение, включително съдия, съдебен заседател, прокурор или следовател ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ГР. ТЪРГОВИЩЕ С.К.Х. Докладчик:
АНГЕЛ Г. ПАВЛОВ
Присъда от 13.4.2018г.
С.К.Х.
ПРИЗНАВА подсъдимия С.К.Х. ЕГН – ********** , роден на ***г***,с постоянен адрес *** Република Турция, с двойно гражданство- на Република Турция и Република България, работещ , женен, неосъждан за ВИНОВЕН В ТОВА, ЧЕ: На 06.01.2018г. в гр. Търговище, управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка „Мерцедес“, модел „Е220 ЦДИ“ с рег. №Т3809ТН с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно, 1,64 на хиляда, установено по надлежния ред със съдебно-химическа експертиза изготвена от вещо лице от Специализирана химична лаборатория при МБАЛ „Света Анна” гр. Варна - поради което и на основание чл.343б ал.1 от НК го ОСЪЖДА на ЕДНА година и ШЕСТ месеца ”лишаване от свобода”, като на основание чл.58а ал.1 от НК намалява така определения размер на ЕДНА година „лишаване от свобода”, както и налага наказание „ГЛОБА“ в размер на 300.00лв. ПРИЗНАВА подсъдимия С.К.Х. ЕГН – ********** , роден на ***г***,с постоянен адрес *** Република Турция, с двойно гражданство- на Република Турция и Република България, работещ , женен, неосъждан за ВИНОВЕН В ТОВА, ЧЕ: На 06.01.2018г. в гр. Търговище дал подкуп – парична сума от 50 лева на св. И.Н.ИЛ в качеството му на длъжностно лице, заемащо отговорно служебно положение – полицейски орган, младши автоконтрольор при ОД на МВР – Търговище, за да не извърши задължение по служба, а именно, за да не състави акт за установяване на административно нарушение за извършено от обвиняемия на 06.01.2018г. нарушение на чл.5, ал.3, т.1 от ЗДвП /нарушил забраната да управлява МПС с концентрация на алкохол в кръвта над 0,5 на хиляда/ - поради което и на основание чл.304а във вр. с чл.304 ал.1 от НК го ОСЪЖДА на ЕДНА година и ШЕСТ месеца ”лишаване от свобода”, като на основание чл.58а ал.1 от НК намалява така определения размер на ЕДНА година „лишаване от свобода”, както и налага наказание „ГЛОБА“ в размер на 500.00лв. На осн. чл.23,ал.1 от НК определя ОБЩО НАКАЗАНИЕ, между така определените наказания, а именно най-тежкото от тях, в размер на ЕДНА ГОДИНА “лишаване от свобода“. На основание чл. 23 ал.1 от НК определя ОБЩО НАКАЗАНИЕ между така определените наказания „глоба“ а именно най-тежкото от тях – „ГЛОБА“ в размер на 500.00лв. На основание чл.343г от НК ЛИШАВА подсъдимия С.К.Х. със снета по-горе самоличност, от право да управлява МПС, за срок от ЕДНА година и ШЕСТ месеца, като на основание чл. 59 ал.4 НК ПРИСПАДА при изтърпяването на така наложеното наказание „лишаване от право да управлява МПС” за срок от една година времето, през което подс.Х. е бил лишен по административен ред считано от 06.01.2018г.,. На основание чл.23, ал.2 от НК ПРИСЪЕДИНЯВА към така определеното общо най – тежко наказание ЕДНА ГОДИНА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА различните по вид наказания- наказание „ГЛОБА“ в размер на 500.00л., както и наказанието „лишаване от право да управлява МПС“ за срок от една година и шест месеца. На основание чл.66 ал.1 от НК, съдът отлага изпълнението на така определеното общо наказание «лишаване от свобода» за изпитателен срок от ТРИ години считано от влизането на присъдата в законна сила. ОСЪЖДА подсъдимия С.К.Х. със снета самоличност да ЗАПЛАТИ по сметка на МВР сумата от 25.00 лева/ двадесет и пет лв./, представляваща сума изразходвана за експертиза на досъдебното производство. ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА: - един DVD - R /приложен към ДП/. След влизане на присъдата в законна сила следва да бъде унищожен. -ОТНЕМА на основание чл.307а от НК в полза на държавата една банкнота с номинал 50 български лева със сериен номер БИ8616113 /на съхранение в МВР/. ПРИСЪДАТА може да се обжалва и протестира в петнадесетдневен срок от днес пред Апелативен съд – град Варна
Мотиви от 11.5.2018г.
В законна сила на 30.4.2018г.
2 ВАНД No 52/2018 Производства по приложението на чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ТЪРГОВИЩЕ,
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ГР. ТЪРГОВИЩЕ
К.И.К. Председател:
СИЛВИЯ П. ПЕТРОВА
Докладчик:
ЙОРДАН П. ИВАНОВ
Решение от 13.4.2018г.
ПОТВЪРЖДАВА изцяло Решение № 33/13.02.2018 год. постановено по НАХД № 47/2018 год. по описа на РС – Търговище, като правилно и законосъобразно. РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.