Окръжен съд - Търговище
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 1.4.2018г. до 30.4.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 112/2017 Искове по ЗОПДНПИ КОНПИ ГР.СОФИЯ, ПР. ОТ ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ К.Н.И.,
Х.А.М.
Докладчик:
ТАТЯНА Д. ДАСКАЛОВА
Определение от 11.4.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковата молба на КПКОНПИ, по настоящото гр.д. № 112/ 2017 г. на ТОС, заведена по реда на чл. 74, ал. 2 от ЗОПДНПИ, против К.Н.И. и Х.А.М.,***, като НЕДОПУСТИМА И ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО ПО ДЕЛОТО. ОСЪЖДА КПКОНПИ, седалище гр. София, представлявана от Пламен Димитров, с адрес за призоваване гр. Варна, ул.“Алеко Константинов“ № 17, ет. 1, да заплати на К.Н.И. ***, ЕГН **********,***, представляван от адвокат Д. М., сумата от 5190 лв. /пет хиляди сто и деветдесет лева/, направени по делото разноски. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва, в едноседмичен срок от съобщаването му на страните, пред Апелативен съд гр. Варна.
2 Гражданско дело (В) No 32/2018 Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Б.Б.Б. Р.И.Р. Председател и докладчик:
ТИХОМИР П. ПЕТКОВ
Решение от 23.4.2018г.
ПОТВЪРЖДАВА решение №251/28.12.2017г., постановено по гр.д.№937/2017г. по описа на Поповския районен съд, В ЧАСТТА МУ, в която е осъден Б.Б.Б. е ЕГН: **********, е настоящ адрес *** да заплаща на детето Й.Б.Б. с ЕГН: **********, чрез неговата майка и законен представител Р.И.Р. с ЕГН: **********, е настоящ адрес: *** ежемесечна издръжка в размер на 250.00 лв. /двеста и петдесет лева/, считано от влизане в сила на решението, до настъпване на основание за изменение или прекратяване на издръжката, ведно със законната лихва върху всяка просрочена месечна вноска, както и В ЧАСТТА, в която е осъден Б.Б.Б. да заплати по сметка на Районен съд- Попово държавна такса в размер на 360.00 лв. /триста и шестдесет лева/, на осн.чл.271, ал.1 от ГПК. В ОСТАНАЛАТА ЧАСТ решението е влязло в законна сила РЕШЕНИЕТО не подлежи на касационно обжалване.
В законна сила на 23.4.2018г.
3 Гражданско дело (В) No 50/2018 Искове по СК - издръжка, изменение А.Г.М. Г.М.М. Председател и докладчик:
МИЛЕН И. СТОЙЧЕВ
Решение от 26.4.2018г.
ОТМЕНЯ решение №4/12.02.2018г., постановено по гр.д.№514/ 2017г. по описа на Районен съд-Омуртаг в частта му, с която са отхвър-лени предявените от А.Г.М. ***, ЕГН: ********** против Г. Миро-славов М. ***, ЕГН: ****** 2249 искове за издръжка по чл.149 от СК за периода 10.07.2017г.-15.11.2017г. и по чл.144 от СК за времето от 16.11.2017г. до завършване на средното му образование през 2018г. в частта им над сумата от 100 лв. до сумата 200 лв. месечно, както и в частта му за присъдените на ответника разноски над сумата 50 лв. до сумата 180 лв., определена съразмерно на отхвърлената част от иска, както и в частта, с която е отхвърлена претенцията на ищеца по чл.78, ал.1 от ГПК над сумата 160 лв. до сумата 266.67 лв., определена съразмерно на уважената част от иска, на осн.чл.271, ал.1 от ГПК, като ОСЪЖДА Г.М.М. ***, ЕГН:********** да заплаща на пълнолетния си син А.Г.М. ***, ЕГН:********** допълнително сумата от още по 100 лв. месечно над присъдения с решение №4/12.02.2018г. по гр.д.№514/ 2017г. по описа на Районен съд-Омуртаг размер на месечна издръжка в размер на 100 лв. или общо 200 лв.(двеста лева) на месец, считано от 10.07.2017г. до завършване на средното му образование през 2018г., ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска от падежа до окончателното й изплащане, на осн. чл.149 и чл.144 от СК, както и допълнително сумата 106.67 лв. разноски за първата инстанция, на осн. чл.78, ал.1 от ГПК. ДОПУСКА предварително изпълнение на решението в посоче-ната му осъдителна част, на осн.чл.242, ал.1 от ГПК. ПОТВЪРЖДАВА решението в останалата му отхвърлителна част, на осн.чл.271, ал.1 от ГПК. ОСЪЖДА Г.М.М. ***, ЕГН:********** да заплати по сметка на Окръжен съд-Търговище държавна такса в размер на 88 лв., на осн.чл.78, ал.6 от ГПК. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 26.4.2018г.
4 Гражданско дело (В) No 60/2018 Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ И.С.И. Ф.И.А.,
Н.Р.Н.,
Б.И.Н.,
В.Р.А.
Председател:
МАРИАНА Н. ИВАНОВА
Докладчик:
ЙОАНА Н. ВАНГЕЛОВА
Определение от 24.4.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по в. гр. д. № 60 по описа за 2018 г. на ОС-Търговище. ВРЪЩА делото на РС-Търговище за произнасяне по реда на чл. 247 ГПК по съдържащото се във въззивната жалба на И.С.И. искане за поправяне на очевидна фактическа грешка. ДЕЛОТО да бъде върнато на ОС-Търговище за произнасяне по въззивната жалба след влизане в сила на съдебния акт по чл. 247 ГПК. В случай на подаване на жалба срещу акта по чл. 247 ГПК, същата да бъде администрирана надлежно и изпратена на ОС-Търговище, ведно с делото. Определението не подлежи на обжалване
В законна сила на 24.4.2018г.
5 Гражданско дело (В) No 62/2018 Производства по Закона за защита от домашното насилие З.Х.К. А.И.М. Председател:
ТИХОМИР П. ПЕТКОВ
Докладчик:
МИЛЕН И. СТОЙЧЕВ
Определение от 30.4.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ въззивната жалба на ответника З.Х.К. ***, ЕГН:**********, действуващ чрез процесуалния си представител адв.В.М. от АК-Търговище против решение №42/20.03.2018, постановено по гр.д.№66/2018г. на Районен съд-Попово, като ПРЕКРАТЯВА производството по в.гр.д.№62/2018г. по описа на Окръжен съд-Търговище, поради оттегляне на въззивната жалба, на осн.ч.264, ал.1 от ГПК. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Апелативен съд-Варна в едноседмичен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 14.5.2018г.
6 Гражданско дело (В) No 67/2018 ВЪЗЗИВНИ ДЕЛА - Обжалване действията на съдебните изпълнители К.Г.К. ЕАД "ОТП ФАКТОРИНГ БЪЛГАРИЯ" ГР.СОФИЯ,
С.Й.Ф.
Председател и докладчик:
СИЛВИЯ П. ПЕТРОВА
Определение от 24.4.2018г.
Оставя без разглежданеОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата от К.Г.К., ЕГН ********* с адрес *** за отмяна на търг, проведен на 27.02.2018г. по изпълнително дело № 20157690400487 от ЧСИ Анелия Загорова, с рег. № 769 и район на действие-Окръжен съд Търговище, като НЕДОПУСТИМА. ПРЕКРАТЯВА производството по в.гр.д.№ 67/2018г. по описа на Окръжен съд Търговище. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване, от страните по делото, в едноседмичен срок от връчването му, пред Апелативен съд гр.Варна.
7 Търговско дело No 53/2013 Производство по несъстоятелност ООД "ОЛ СИЙЗ ПРОПЪРТИ" ГР.ВАРНА,
БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ АД ГР.СОФИЯ,
ООО "АЛГЕБРА ЛОГИКИ" - РУСИЯ,
АД "ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ" ГР.ВАРНА,
АД "ИНОВА ИНВЕСТ" ГР.ВАРНА
АД "ХИЛ СИТИ" ГР.ТЪРГОВИЩЕ Докладчик:
СИЛВИЯ П. ПЕТРОВА
Разпореждане от 23.4.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по дело по несъстоятелност № 53/2013г. по описа на Окръжен съд Търговище и ИЗПРАЩА същото на Апелативен съд гр.Варна за определяне на друг равен по степен съд, който да го разгледа. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване. За горното да се уведомят страните по делото.
8 Търговско дело No 34/2017 Молба за откриване на производство по несъстоятелност АД "УНИКРЕДИТ БУЛБАНК" ГР.СОФИЯ,
НАП- СОФИЯ,
ЕТ "Т.-П.Б." Г..Т., П.. О.П.Б.Ш.
ООД "АКСИС" ГР.ТЪРГОВИЩЕ, ПР. ОТ РОСИЦА ГЕОРГИЕВА МАТЕВА Докладчик:
МИЛЕН И. СТОЙЧЕВ
Определение от 16.4.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ възражение вх.№917/08.03.2018г. на длъжника „А..“ООД-гр.Търговище (в ОПН), ЕИК 125572215 срещу допълнителния списък №1 по чл.688, ал.1 от ТЗ на приетите вземания, обявен в ТР на 26.02.2018г., в частта му относно приетите от синдика вземания на кредитора ЕТ“Торо-Петьо Борисов“-гр.Търговище, ЕИК 125040815 в общ размер на 54 243.04 лв.-главница и 11 693.58 лв. лихва до 07.09.2017г., като НЕОСНОВАТЕЛНО. ОДОБРЯВА допълнителния списък №1, т.1.1-11 и т.2 по чл.688, ал.1 от ТЗ на приетите от синдика на „А..“ ООД-гр.Търговище, ЕИК 125572215 /в ОПН/ по т.д.н.№34/2017г. на Окръжен съд-Търговище вземания, предявени в срока по чл.688, ал.1 от ТЗ, обявен в Търговския регистър на 26.02.2018г. с вписване №2018022613 1756, на осн.чл.692, ал.4 от ТЗ. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО да се впише в книгата по чл.634в от ТЗ. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО да се обяви в ТР, на осн.чл.692, ал.5 от ТЗ. Препис от определението да се връчи на синдика за изпълнение. Препис от определението да се връчи на длъжника. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
9 Търговско дело No 68/2017 Производство по несъстоятелност ЕООД "ДФ ТРЕЙДИНГ СЪРВИСЕС" ГР.СОФИЯ, ПР. ОТ ИВАН Т.ТИХИН,
ЦЕНТРАЛЕН КООПЕРАТИВЕН СЪЮЗ ГР.СОФИЯ-ЧРЕЗ Ю.К.МАРИЯНА ГРОЗДАНОВА СТОЕВА,
НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ, ГР. СОФИЯ,ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ ВЕНЦИСЛАВА ИВАНОВА ПЕТКОВА,
В.М.И.,
Т.Й.Й.,
ЕООД "БУЛФИШ 2010", ГР. СОФИЯ,ПРЕДСТ. ОТ КИРИЛ МИЛАЧКОВ МИЛОВАНОВ,
АД "ТЪРГОВСКА БАНКА Д", ГР.СОФИЯ-ЧРЕЗ Ю.К. КАТЕРИНА ХРИСТОВА
КООПЕРАЦИЯ"ОБЛАСТЕН КООПЕРАТИВЕН СЪЮЗ"ГР.Т-ЩЕ,ПРЕДСТ. ОТ ЙОРДАН ЛЮБЕНОВ БОТУНСКИ Докладчик:
МАРИАНА Н. ИВАНОВА
Определение от 18.4.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ като неоснователни следните възражения срещу Списъка на приетите от синдика на кооперация „О...“ гр.Търговище, ЕИК 000875945 /в открито производство по несъстоятелност/ по т.д.н. № 68/2017г. на ОС-Търговище вземания, предявени в срока по чл. 685 ал. 1 от ТЗ, обявен в Търговския регистър на 21.02.2018г., с вписване № 20180221123649, а именно: Възражение вх.№ 759/28.02.2018г., депозирано от Ц... гр.София срещу приетото вземане на кредитора „Т...Д“ АД гр. София; както и относно поредността на приетото вземане – по чл. 722 ал. 1 т.1 от ТЗ. Възражение с вх.№ 804/28.02.2018г., депозирано от Ц... гр.София срещу приетото вземане на кредитора Т.Й.Й., и Възражение вх.№ 801/28.02.2018г., депозирано от Ц... гр.София срещу приетото вземане на кредитора В.М.И.. Определението не подлежи на обжалване. Определението да се впише в книгата по чл. 634в от ТЗ. След разглеждане на всички възражения срещу горепосочения списък, ще бъде постановено определение на съда по чл. 694 ал.4 от ТЗ по одобряването му.
10 Търговско дело No 94/2017 Иск за обявяване на предварителен договор за окончателен ЕООД "ВЕСТ 2012", С.ЛИЛИЯК, ПРЕДСТ. ОТ ТАНЯ НИКОЛАЕВА БОКУШЕВА ОБЛАСТЕН КООПЕРАТИВЕН СЪЮЗ ГР.ТЪРГОВИЩЕ, ПР. ОТ ЙОРДАН ЛЮБЕНОВ БОТУНСКИ Докладчик:
МАРИАНА Н. ИВАНОВА
Решение от 27.4.2018г.
ОБЯВЯВА ЗА ОКОНЧАТЕЛЕН сключения на 30.06.2017 г. между кооперация „Областен кооперативен съюз“ ЕИК 000875945 (понастоящем – в открито производство по несъстоятелност), със седалище и адрес на управление ***, представлявано от управителя Й.Л.Б., с назначен постоянен синдик А.Н.- в качеството му на продавач и „Вест 2012“ ЕООД , ЕИК 202276394, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от Т.Н.Б.- в качеството му на купувач предварителен писмен договор за покупко-продажба на недвижим имот, по силата на който продавачът продава на купувача следния свой собствен недвижим имот, находящ се в село Дралфа, общ.Търговище, обл. Търговище, а именно: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 23546.29.48 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-2/10.01.2017г. на Изпълнителен директор на АГКК, няма издадена заповед за изменение в КККР, с адрес на поземления имот с.Дралфа, местност „Липака“ , с площ от 12 799 кв.м. (дванадесет хиляди седемстотин деветдесет и девет квадратни метра), с трайно предназначение на територията –земеделска, начин на трайно ползване – за друг вид производствен, складов обект, категория на земята при неполивни условия 0, с № по предходен план 000184, при съседи: ПИ 23546.29.42, ПИ 23546.29.40, ПИ 23546.29.44, ПИ 23546.29.43, ПИ 23546.29.50, ПИ 23546.29.49 и ПИ 23546.29.47, ведно със ПОСТРОЕНИТЕ върху същия имот сгради: 1. СГРАДА с идентификатор 23546.29.48.1, със застроена площ от 767 кв.м.(), брой етажи – 1, с предназначение по скица № 15-5130-04.01.2018г. на СГКК: жилищна сграда – еднофамилна; 2. СГРАДА с идентификатор 23546.29.48.2, със застроена площ от 1 142 кв.м.(), брой етажи – 1, с предназначение по скица № 15-5130-04.01.2018г. на СГКК: жилищна сграда – еднофамилна, както и с всички подобрения и приращения върху поземления имот, и монтираните в същия недвижим имот два броя сушилни за билки, плодове и зеленчуци, ведно с технологичното оборудване в тях, за сумата от 170 000 лв. (сто и седемдесет хиляди лева), представляваща цената на недв.имот, ведно със сградите и сушилните, ПРИ УСЛОВИЕ, че в двуседмичен срок от влизане в сила на решението купувачът заплати на продавача сумата от 170 000 лв. (сто и седемдесет хиляди лева), съставляваща цената на имота – на осн.чл. 19 ал. 3 от |ЗЗД, във връзка с чл. 362 ал. 1 от ГПК. ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ от страна на купувача „Вест 2012“ ЕООД на условието да плати покупната цена на продавача, съдът по искане на последния, може да ОБЕЗСИЛИ решението – на осн.чл. 362 ал. 2 от ГПК. ОСЪЖДА „Вест 2012“ ЕООД , ЕИК 202276394, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от Т.Н.Б., да заплати в полза на бюджета на съдебната власт, по сметка на ОС – Търговище нотариална такса по прехвърлянето на недв.имот в размер на 870.50 лв. - на основание чл. 364, ал. 1 от ГПК във вр. чл. 85, ал. 2 и 3 от ЗННД, във вр. т. ІІ-8 от Тарифа за нотариалните такси към ЗННД; както и по сметка на Община Търговище местен данък за придобиване – в размер на 3400 лв.- на осн.чл. 44-47 от ЗМДТ. На осн.чл. 364 ал. 1 ГПК НАРЕЖДА да се пише ВЪЗБРАНА върху процесния имот до внасяне на дължимите разноски по прехвърляне на имота, за което препис от решението, след влизането му в сила, да се изпрати на съдията по вписванията при РС- Търговище за служебно вписване на възбраната. ДАВА шестмесечен срок на ищеца да отбележи решението, считано от влизането му в сила - на осн.чл. 115 от ЗС. ДА СЕ ИЗДАДЕ препис от решението след като купувачът „ВЕСТ 2012“ ЕООД представи доказателства, че са погасени и непогасените към момента публични задължения на продавача „ОКС“ Търговище, а също и доказателства, че разноските по прехвърлянето, както и дължимите данъци и такси за имота са заплатени - на осн.чл. 364 ал. 2 от ГПК. ОСЪЖДА кооперация „Областен кооперативен съюз“ ЕИК 000875945 (в открито производство по несъстоятелност) гр. Търговище, да заплати на „Вест 2012“ ЕООД , ЕИК 202276394, със седалище и адрес на управление ***, сумата от 3 943.00 лв. – разноски по делото за д.такса – на осн.чл. 78 ал. 1 от ГПК. РЕШЕНИЕТО подлежи на въззивно обжалване пред Апелативен съд – Варна, в двуседмичен срок от връчването му на страните.
11 Търговско дело (В) No 24/2018 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО, ГР.СОФИЯ-ЧРЕЗ Ю.К.БОРИСЛАВ ЦВЕТАНОВ НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ ГР.СОФИЯ,
ОБЩИНА ПОПОВО ПР. ОТ КМЕТА ЛЮДМИЛ ВЕСЕЛИНОВ
Председател:
СИЛВИЯ П. ПЕТРОВА
Докладчик:
БИСЕРА МАКСИМОВА
Решение от 2.4.2018г.
ОТМЕНЯ изцяло Решение № 201 от 01.11.2017 година, постановено по гр. д. 456/2017 година по описа на ПРС, като вместо това постановява: ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на Община Попово с БУЛСТАТ 000875856, със седалище и адрес на управление ***, представлявана от Людмил Веселинов – кмет, че Националната агенция по приходите с ЕИК 131063188, със седалище и адрес на управление ***, представлявана от изпълнителния директор Галя Димитрова, действаща чрез Л.К. - началник отдел “Частни държавни вземания”, дирекция „Държавни вземания”, има вземане от Община Попово с БУЛСТАТ 000875856, със седалище и адрес на управление ***, представлявана от Людмил Веселинов – кмет, за сумата от 12 750 лв. /дванадесет хиляди седемстотин и петдесет лева/ — главница и сумата от 833.74 лв. /осемстотин тридесет и три лева и седемдесет и четири стотинки/ - лихва за забава за периода 30.04.2015 г. - 21.12.2015 г., на основание чл. 18.3 от Общите условия към договора от 21.10.2009 г., ведно с лихва за забава върху главницата, считано от 21.12.2015 г. до окончателното изплащане на задължението, представляващи задължения, установени с Акт № 76/21.12.2015 г. за установяване на частно държавно вземане, произтичащо от Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.4-02/2008/009, сключен на 21.10.2009 г. между МРРБ - като договарящ орган по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г. и Община Попово — като бенефициент, за финансиране на изпълнението на проект с регистрационен № BG161PO001/1.4-02/2008/017 и наименование на проекта „Интегрирано подобряване и възстановяване на взаимосвързани елементи и съоръжения на физическата инфраструктура на градската среда на Попово за постигане на устойчиво развитие, екологично равновесие и социално включване, за което вземане е издадена Заповед за изпълнение на парично задължение въз основа на документ по чл. 417 от ГПК № 884/23.12.2016 г. по ч.гр.д. №876/2016 г. на РС-Попово, на основание чл. 422 от ГПК. ОСЪЖДА Община Попово с БУЛСТАТ 000875856, със седалище и адрес на управление ***, представлявана от Людмил Веселинов – кмет, да заплати на Националната агенция по приходите с ЕИК 131063188, със седалище и адрес на управление ***, представлявана от изпълнителния директор Галя Димитрова, действаща чрез Л.К. - началник отдел “Частни държавни вземания”, дирекция „Държавни вземания”, направените в заповедното производство разноски в размер на 995.04 лева. ОСЪЖДА Община Попово с БУЛСТАТ 000875856, със седалище и адрес на управление ***, представлявана от Людмил Веселинов – кмет, да заплати на Националната агенция по приходите с ЕИК 131063188, със седалище и адрес на управление ***, представлявана от изпълнителния директор Галя Димитрова, действаща чрез Л.К. - началник отдел “Частни държавни вземания”, дирекция „Държавни вземания”, направените в исковото производство разноски – 298.29 лева внесена държавна такса и 500 лева юрисконсултско възнаграждение. Решението е постановено при участието на МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО с адрес гр. София, ул. “Св. Св. Кирил и Методий 17-19 като трето лице - помагач на страната на ищеца. Решението подлежи на касационно обжалване в месечен срок от съобщаването му на страните пред Върховния касационен съд само при условията на чл. 280 и сл. от ГПК.
12 Търговско дело No 30/2018 Обжалване отказ на длъжностното лице по ЗТР за вписване/обявяване ЕООД "ДИПАКО1216", С. СТРАЖА, ОБЩ. ТЪРГОВИЩЕ АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА - ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР ГР.СОФИЯ Докладчик:
МАРИАНА Н. ИВАНОВА
Решение от 2.4.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на „Д..“ ЕООД, ЕИК 204962050, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от управителя Д.С.С., против отказ № 20180223121216 от 27.02.2018 г. на А.п.в.Т.р.п. заявление с вх. № 20180223121216 от 23.02.2018г., като НЕОСНОВАТЕЛНА. Решението подлежи на обжалване пред Апелативен съд - Варна в седмодневен срок от съобщаването му на жалбоподателя. След влизането му в сила препис от същото да се изпрати на ТР при АВ за сведение.
В законна сила на 13.4.2018г.
13 Търговско дело No 33/2018 Обжалване отказ на длъжностното лице по ЗТР за вписване/обявяване ЕООД " КОКО СОЛАР", ГР.ТЪРГОВИЩЕ, ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ ЕЛИЗА ИВАНОВА ХРИСТОВА АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА - ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР ГР.СОФИЯ Докладчик:
БИСЕРА МАКСИМОВА
Решение от 2.4.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на „КО КО СОЛАР“ ЕООД, ЕИК 200901947, седалище и адрес на управление ***, представлявано от ЕИХв качеството й на управител, против отказ № 20180227144746/01.03.2018 г. на А.п.в.Т.р.п. заявление с вх. № 20180227144746/27.02.2018 г., като НЕОСНОВАТЕЛНА. Решението подлежи на обжалване пред Апелативен съд - Варна в седмодневен срок от съобщението му на жалбоподателя. След влизането му в сила препис от същото да се изпрати на ТР при АВ за сведение.
В законна сила на 2.5.2018г.
14 Частно търговско дело No 39/2018 Отмяна на решение на събрание на кредиторите Е.Л.А.,
ЕООД "КОРИ ТРАНС", ГР. ПОПОВО, ПРЕДСТ. ОТ ИВАН ЙОРДАНОВ КОСТОВ
ЕООД "ЛЕССЕРВИЗ" ГР.ПОПОВО,С УПРАВИТЕЛ ГЕОРГИ ГРИГОРОВ ГОГОВ Докладчик:
БИСЕРА МАКСИМОВА
Определение от 30.4.2018г.
ОТМЕНЯ взетото на 22.03.2018 година решение на събранието на кредиторите на „Л...“ ЕООД“ с ЕИК 130101141, с адрес: гр. Попово, Южна промишлена зона №135, в производство по несъстоятелност, по т. д. № 88/2016 година, с което не е приет предложения от длъжника „Л...“ ЕООД гр. Попово оздравителен план, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. Определението може да се обжалва съобразно чл.613а, ал. 3 от ТЗ във връзка с чл.274, ал.1 т.1 ГПК пред Варненския апелативен съд в едноседмичен срок от връчването му на молителите, длъжника и кредитора „Л...“ ЕООД, действащ чрез адвокат А.Н.. Определението да се впише в книгата по чл. 634в от ТЗ, от който момент същото се счита обявено на неучаствалите в производството кредитори.
15 Частно търговско дело (В) No 52/2018 Заявления по чл. 410 ГПК ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД-ГР.СОФИЯ ЕООД "ИНТЕР РЕСТОРАНТ ЯНАКИЕВ СТИЛ" ГР.ТЪРГОВИЩЕ Председател и докладчик:
ТИХОМИР П. ПЕТКОВ
Определение от 19.4.2018г.
ПОТВЪРЖДАВА Определение № 272 от 01.03.2018г., постано-вено по ЧГД 2092/2017 по описа на Районен съд - Търговище, с което е обезсилена заповед за изпълнение на парично задължение по чл. 410 от ГПК № 8/03.01.2018г., издадена по ч.гр.дело № 2092/2017г. по описа на Районен съд - Търговище. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 19.4.2018г.