Окръжен съд - Търговище
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 1.5.2018г. до 31.5.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 230/2017 Искове по ЗОПДНПИ КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО М.И.М.,
А.Р.К.
Докладчик:
МИЛЕН И. СТОЙЧЕВ
Определение от 28.5.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по Гр.д. №230/2017 г., по описа на Търговищкия окръжен съд, поради НЕДОПУСТИМОСТ на иска. ОСЪЖДА КПКОНПИ да заплати на ответниците сумата от 6 150 лв. за всеки един от двамата ответници, представляваща направените по делото разноски. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ възражението на ищеца за намаляване адвокатското възнаграждение на ответника. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Варненския апелативен съд в едноседмичен срок от днес.
2 Гражданско дело No 255/2017 Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 Р.Ш.А. ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ -ГР.СОФИЯ Докладчик:
МИЛЕН И. СТОЙЧЕВ
Решение от 4.5.2018г.
ОСЪЖДА Прокуратурата на Република България-гр.София да заплати на Р.Ш.А. ***, офис 26, ЕГН:********** сумата 24 541.55 лв. (два-десет и четири хиляди петстотин четиридесет и един лева и 55 ст.), представляваща обезщетение за причинените му имуществени вреди, изразяващи се в паричната равностойност на 29 180 кг маслодаен слънчо-глед-веществено доказателство по досъдебно производство №588/2012г. на РУП-Попово, пр.вх.№436/2012г. на Районна прокуратура-Попово, на осн.чл.49 от ЗЗД, ведно със законната лихва по чл.86, ал.1 във вр.с чл.84, ал.3 от ЗЗД върху главницата, считано от 06.12.2013г. до оконча-телното й изплащане, като ОТХВЪРЛЯ предявените искове по чл.49 от ЗЗД за обезвреда на неимуществени вреди в останалата им част до пълния размер на претен-цията за маслодайния слънчоглед от 30 000 лв., за присъждане на обез-щетения за сумата 102 620 лв., представляваща пропусната полза от до-бив и реализация на продукция от 342.069 дка земеделска земя по прекратен договор за аренда №ПС-02-12/05. 07.2011г. с ОДЗ-Търговище за 2013-2017г. и за сумата 75 391.80 лв., представляваща пропусната полза от субсидия за посочените 342.069 дка земеделска земя за 2013-2017г.; за сумата 118 051 лв., представляваща пропусната полза от добив и реализация на продукция от 491.883 дка земеделска земя по прекратен договор за аренда №ПС-02-13/05.07. 2011г. с ОДЗ-Търговище и за сумата 86 571 лв., представляваща пропусната полза от субсидия за посочените 491.883 дка земеделска земя за 2013-2016г., ведно с претенциите по чл.86, ал.1 във вр.с чл.84, ал.3 от ЗЗД в останалата част до пълния им размер, като НЕОСНОВАТЕЛНИ. ОСЪЖДА Прокуратурата на Република България-гр.София да заплати на Р.Ш.А. *** направените по делото разноски в размер на 178.43 лв., определени съразмерно на уваже-ната и отхвърлената част от претенциите, на осн.чл.78, ал.1 от ГПК. РЕШЕНИЕТО подлежи на въззивно обжалване пред Апелативен съд-Варна в двуседмичен срок от връчването му на страните.
3 Гражданско дело (В) No 12/2018 Искове, основани на неоснователно обогатяване ЛИНК 11 ЕООД ГР.ТЪРГОВИЩЕ ООД "ХАЙТЕК ТРАНС" ГР.ТЪРГОВИЩЕ Председател:
МИЛЕН И. СТОЙЧЕВ
Докладчик:
ТАТЯНА Д. ДАСКАЛОВА
Решение от 22.3.2018г.
ПОТВЪРЖДАВА решение № 561 от 28.11. 2017 г., по гр.д. № 1142/ 2017 г. на ТРС, като правилно и законосъобразно. ОСЪЖДА „Линк 11“ ЕООД, ЕИН 125541281, седалище ***, представлявано от управителя Мариян Милев, а по делото от адвокат С. ***, да заплати на „Хайтек транс“ ООД, ЕИК 202941762, седалище ***, представлявано от Танер Алиев, а по делото от адвокат Р.Н. ***, сумата от 1250 лв., направени по делото разноски, пред въззивния съд. Решението може да се обжалва, в едномесечен срок от съобщаването му на страните, пред ВКС, при наличие на предпоставките по чл. 280 от ГПК.
4 Гражданско дело No 28/2018 Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 К.И.Б. АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА ГР.СОФИЯ Докладчик:
ТИХОМИР П. ПЕТКОВ
Определение от 21.5.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. №28/2018 година по описа на Окръжен съд Търговище, като ИЗПРАЩА ДЕЛОТО по подсъдност на Административен съд-Търговище. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Апелативен съд Варна в 7 дневен срок от съобщаването му на страните.
5 Гражданско дело (В) No 31/2018 ВЪЗЗИВНИ ДЕЛА - Обжалване действията на съдебните изпълнители ЕООД "ДИМИТРОВИ ИВ", ГР. ПОПОВО Д.А.М.,
ДИМИТРОВ-2000 ЕООД ГР.ПОПОВО, ПР. ОТ ИВАН ВЕНЦИСЛАВОВ ДИМИТРОВ
Председател:
СИЛВИЯ П. ПЕТРОВА
Докладчик:
МАРИАНА Н. ИВАНОВА
Решение от 9.5.2018г.
ОТМЕНЯ извършения от ЧСИ по изп. дело № 20167690400140 по описа на ЧСИ А.З. с рег. № 769 и район на действие Окръжен съд гр.Търговище, на 09.01.2018г. ОПИС на следните движими вещи-селскостопанска техника: Хедер марка „Лаверда“ МОДЕЛ 753, рег. № 01130А, с рама № 753001237 и Хедер „CASE 1020“ с рег.№ Т 01245А (пункт 10 и 11 от протокола за опис на движимо имущество) – като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗЕН. Решението В ТАЗИ МУ ЧАСТ е окончателно и не подлежи на обжалване на осн.чл.437 ал.4 от ГПК. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ като недопустима ЖАЛБА вх. № 641/12.01.2018 г., депозирана от „Д.И.“ ЕООД г.П. представлявано от управителя и едноличен собственик на капитала В.И.Д..а, срещу наложените от ЧСИ по изп.дело № 20167690400140 по описа на ЧСИ А.З. с рег. № 769 и район на действие Окръжен съд гр.Търговище, със запорно съобщение от 25.03.2016 г. ЗАПОРИ върху посочените в жалбата движими вещи–селскостопанска техника: Хедер „CASE 1020“ и Хедер марка „Лаверда“ МОДЕЛ 753, рег. № 01130А, с рама № 753001237 – като недопустима, поради просрочието й (чл. 436 ал. 1 изр.2 от ГПК). ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ ЖАЛБА вх. № 641/12.01.2018 г. СРЕЩУ наложения запор и извършен на 09.01.2018г. от ЧСИ опис, В ЧАСТТА Й относно СЛЕДНИТЕ движими вещи – по п .1.Зърнокомбайн „CASE 2188“ с рег.№ Т 02008 с двиг.45480611; по п. 2. Колесен трактор „JOHN DEER 6930“ с рег. № Т 02237 и двиг. № CD6068L244080 и по п.3.Товарен автомобил „Тойота Ярис“ – като НЕДОПУСТИМА поради липса на правен интерес, тъй като вещите не са предмет на запора и на описа по изп.д.№ 20167690400140. ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по В.гр.д.№31/2018г. по описа на ОС-Търговище в тази му част. Решението в тази му прекратителна част има характер на определение и подлежи на обжалване пред Варненски апелативен съд, с частна жалба, в едноседмичен срок от съобщаването му.
6 Гражданско дело (В) No 35/2018 Искове, основани на неоснователно обогатяване ЗКПУ"ЕДИНСТВО" С. ВРАНИ КОН,
Е.М.Х.
  Председател:
СИЛВИЯ П. ПЕТРОВА
Докладчик:
МАРИАНА Н. ИВАНОВА
Решение от 10.5.2018г.
ОТМЕНЯ решение № 116 от 06.12.2017 г., постановено по гр.д.№ 240/2017 г. по описа на Районен съд - Омуртаг, В ОСЪДИТЕЛНАТА МУ ЧАСТ, в която Е.М.Х., ЕГН **********,***, е осъден да заплати на основание чл. 59 ал.1 от ЗЗД на ЗКПУ “Единство“, с ЕИК 835030025, със седалище ***, представлявана от председателя Х. М. Д., сума в размер НАД 1997,21 лева (хиляда деветстотин деветдесет и девет лева), с която се е обогатил неоснователно за сметка на последния и която включва: сумата от 1814.10 лв., представляваща обезщетение за ползваната от ответника площ от 1674.80 кв.м. около двете сгради /краварник с площ 894 кв.м. и сграда с друго предназначение с площ 116 кв.м./ за периода от 01.08.2012г. до 04.11.2014г., и сумата от 183,11 лв., представляваща частта от платените от ЗКПУ“Единство“ такси за битови отпадъци за ползваната от ответника площ от 1674.80 кв.м. от недв.имот за годините от 2012г. до 2014г. вкл., ДО РАЗМЕРА на присъдената сума от общо 4263,11лв., като ОТХВЪРЛЯ предявения от ЗКПУ“Единство“, с ЕИК 835030025, със седалище *** срещу Е.М.Х., ЕГН **********,***, иск с правно осн.чл. 59 от ЗЗД за сумата в размер НАД 1997,21 ЛВ. до РАЗМЕР от 4263,11 лв. и за претендирания период след 04.11.2014 г. до 15.06.2017 г. – като НЕОСНОВАТЕЛЕН. ОТМЕНЯ решението и в частта му за присъдените разноски, като вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОСЪЖДА ЗКПУ“Единство“, с ЕИК 835030025, със седалище ***, представлявана от председателя Х. М. Д., да заплати на Е.М.Х., ЕГН **********,*** сумата от 159.50 лв.- разноски за двете инстанции, по компенсация. ПОТВЪРЖДАВА РЕШЕНИЕТО в останалата отхвърлителна част, като правилно и законосъобразно. Решението може да бъде обжалвано пред Върховен касационен съд, в едномесечен срок от съобщаването му на основанията по чл. 280 от ГПК.
7 Гражданско дело (В) No 39/2018 Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. И.К.С. Б.С.П. Председател:
СИЛВИЯ П. ПЕТРОВА
Докладчик:
ТАТЯНА Д. ДАСКАЛОВА
Решение от 10.5.2018г.
ПОТВЪРЖДАВА Решение № 28 от 29.01. 2018 г., по гр.д. № 547/ 2017 г. на ТРС, в частта, в която режимът на свиждане на детето К.С.с баща му Б.П. е определено да бъде с преспиване след първия месец от влизане в сила на решението.
8 Гражданско дело No 45/2018 Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 К.И.Б. ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД ГРАД СОФИЯ Докладчик:
МИЛЕН И. СТОЙЧЕВ
Определение от 4.5.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д.№45/2018г. по описа на Окръжен съд-Търговище, поради НЕДОПУСТИМОСТ на предявените искове, като ВРЪЩА исковата молба на ищеца, на осн.чл.130 от ГПК. ОСЪЖДА К.И.Б. от гр.София, кв.“Драгалевци“, ул.“Христо Бързицов“№6, ЕГН:********** да заплати на Върховен касационен съд на Република България юрисконсултско възнаграждение по чл.37 от Закона за правната помощ в размер на 200 лв. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Апелативен съд-Варна в едноседмичен срок от съобщаването му на стра-ните.
9 Гражданско дело (В) No 51/2018 Искове за трудово възнаграждение А.С.А. ЕООД "АКСЕЛ ТРАНС", ГР. ТЪРГОВИЩЕ Председател и докладчик:
ТИХОМИР П. ПЕТКОВ
Решение от 16.5.2018г.
ОТМЕНЯ решение № 488/03.10.2017г., допълнено с решение № 72/19.02.2018г постановени по гр.д.№296/2017г. на Районен съд Търговище, САМО В ЧАСТТА, с която като неоснователни са отхвърлени предявените от А.С.А., ЕГН ********** ***, действащ чрез процесуалния си представител и съдебен адресат адв.И.И.-***, ст.114 срещу ответника „АКСЕЛ ТРАНС” ЕООД, ЕИК 203174500 гр.Търговище, представлявано от управителя Джихан Арас, със съдебен адресат адв.Н.В.-***, искове за сумата до 366.64 лв. за трудово възнаграждение за м.юни, м.юли и м.август 2016г. на осн. чл. 128 от КТ; иск за сумата до размер на 1314.32 лв. за командировъчни на основание чл. 215,ал.1 от КТ и иск за сумата от 763,80лв. за неползван платен годишен отпуск на осн. чл. 224,ал.1 от КТ, както и в частта за разноските, като ОСЪЖДА „АКСЕЛ ТРАНС” ЕООД, ЕИК 203174500 гр.Търговище, представлявано от управителя Джихан Арас, със съдебен адресат адв.Н.В.-*** ДА ЗАПЛАТИ на А.С.А., ЕГН ********** ***, действащ чрез процесуалния си представител и съдебен адресат адв.И.И.-***,ст.114 сумата от 366.64 лв./ триста шестдесет и шест 0.64 лв./ за трудово възнаграждение за м.юни, м.юли и м.август 2016г. на осн. чл. 128 от КТ; сумата от 1314.32 лв./ хиляда триста и четиринадесет 0.32 лв./ командировъчни за м.август 2016 г. на основание чл. 215, ал.1 от КТ и сумата от 763,80лв/седемстотин шестдесет и три 0.80 лв./ за неползван платен годишен отпуск на осн. чл. 224,ал.1 от КТ, ведно със законната лихва от 21.02.2017 годдина. ПОТВЪРЖДАВА решението в останалата му отхвърлителна част, на осн.чл.271, ал.1 от ГПК. ОСЪЖДА А.С.А., ЕГН ********** ***, действащ чрез процесуалния си представител и съдебен адресат адв.И.И.-***,ст.114 ДА ЗАПЛАТИ на „АКСЕЛ ТРАНС” ЕООД, ЕИК 203174500 гр.Търговище, представлявано от управителя Джихан Арас, със съдебен адресат адв.Н.В.-***., направените по делото разноски в размер на 532 лв./петстотин тридесет и два лева/, определени съразмерно на уважената и отхвърлената част от исковете. ОСЪЖДА „АКСЕЛ ТРАНС” ЕООД, ЕИК 203174500 гр.Търговище, представлявано от управителя Джихан Арас, със съдебен адресат адв.Н.В.-*** ДА ЗАПЛАТИ държавна такса в размер на 152.57 лв. на осн. чл. 78, ал.6 от ГПК, както и разноски за вещи лица в размер на 250 лв.. РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върхов-ния касационен съд само в частта му по чл.215 от КТ в едномесечен срок от връч-ването му на страните.
10 Гражданско дело (В) No 54/2018 Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 И.Г.Б.,
П.И.Б.
Н.К.К.,
З.К.К.
Председател и докладчик:
МИЛЕН И. СТОЙЧЕВ
Решение от 21.5.2018г.
ОТМЕНЯ решение №85/23.02.2018г., постановено по гр.д.№14 34/2017г. на Районен съд-Търговище в частта му, с която предявените от И.Г.Б., ЕГН:********** и П.И.Б., ЕГН:** 11278279, двамата от гр.Търговище, кв.“Изток“, бл.5, ет.2 срещу З.К.К., ЕГН:********** и Н.К.К., ЕГН:**** 038229, двамата от гр.Търговище, кв.“Изток“, бл.5, ап.1 искове по чл.45, ал.1 от ЗЗД за обезщетения за причинени неимуществени вреди от невъз-можност за нормално ползване на канализацията в имота им в размер на по 2 000 лв. са отхвърлени до размер от по 1 000 лв.; както и в частта, с която на ответниците са присъдени направените по делото разноски в размер над сумата 82. 85лв. до сумата 825.70 лв., на осн.чл.271, ал.1 от ГПК, като ОСЪЖДА З.К.К., ЕГН:********** и Н. Ко-лев К., ЕГН:*** 038229, двамата от гр.Търговище, кв.“Изток“, бл.5, ап.1 да заплатят на И.Г.Б., ЕГН:********** и П. Ивано-ва Б., ЕГН:**********,*** обезщетения за причинени неимуществени вреди от невъзможност за нормално ползване на канализацията в имота им в размер на по 1 000 лв. на всеки един от тях за времето от 07.03.2016г. до 21.06.2017г. , ведно със законната лихва върху главницата от 25.08.2017г. до окончателното плащане, на осн.чл.45 от ЗЗД. ПОТВЪРЖДАВА решението в останалата му обжалвана отхвърлителна част, на осн. чл.271, ал.1 от ГПК. ОСЪЖДА И.Г.Б., ЕГН:********** и П. Ивано-ва Б., ЕГН:**********,*** да заплатят на З.К.К., ЕГН:********** и Н. Ко-лев К., ЕГН:**********,*** направените по делото във въззивната инстанция разноски в размер на 180 лв., определени по съразмерност и компенсация РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 21.5.2018г.
11 Гражданско дело (В) No 56/2018 Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 С.В.Й.,
КАУФЛАНД БЪЛГАРИЯ ЕООД ЕНД КО"КД ГР.СОФИЯ
  Председател:
СИЛВИЯ П. ПЕТРОВА
Докладчик:
ТИХОМИР П. ПЕТКОВ
Решение от 29.5.2018г.
ПОТВЪРЖДАВА решение № 12 от 12.01.2018 година, постано-вено по гр.д. №1648 по описа за 2017 година на Търговищкия районен съд, на осн.чл.271, ал.1 от ГПК. РЕШЕНИЕТО не подлежи на касационно обжалване.
В законна сила на 29.5.2018г.
12 Гражданско дело (В) No 61/2018 Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. А.Б.И. Г.Н.М. Председател:
СИЛВИЯ П. ПЕТРОВА
Докладчик:
БИСЕРА МАКСИМОВА
Решение от 28.5.2018г.
ОТМЕНЯ изцяло Решение № 57 от 28.02.2018 година, постановено по гр. д. 1843/2017 година по описа на ТРС като вместо това постановява: ПРЕДОСТАВЯ упражняването на родителските права над детето М А.Б. с ЕГН ********** на бащата А.Б.И. с ЕГН ********** ***, като определя местоживеенето на детето по местоживеенето на бащата, на основание чл. 127, ал. 2 от СК. ОПРЕДЕЛЯ режим на лични контакти на майката Г.Н.М. с ЕГН **********, с детето М А.Б. с ЕГН **********, който да се осъществява всяка първа и трета събота и неделя от месеца от 10.00 ч. в събота до 17.00 ч. в неделя по местоживеенето на майката и с преспиване, както и един месец през лятото, несъвпадащ с платения годишен отпуск на бащата. ОСЪЖДА Г.Н.М. с ЕГН ********** ***, да заплаща на детето М А.Б. с ЕГН ********** месечна издръжка в размер на 127.50 (сто двадесет и седем лева и петдесет стотинки), лева чрез бащата А.Б.И. с ЕГН ********** ***, считано от 20.10.2017 година, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска до настъпване на причини, обуславящи изменяването или прекратяването й, на осн. чл. 143, ал. 2 от СК. ОСЪЖДА Г.Н.М. с ЕГН ********** ***, да заплати в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на РС Търговище държавна такса върху присъдената издръжка на детето в размер на 183, 60 лв., на осн. чл. 78, ал. 6 от ГПК. Решението подлежи на касационно обжалване в месечен срок от съобщаването му на страните пред ВКС-София само по отношение при условията на чл.280 и чл.281 от ГПК.
13 Гражданско дело No 64/2018 Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 Ф.М.С. Е.А.С. Докладчик:
ТИХОМИР П. ПЕТКОВ
Определение от 21.5.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д.№64/2018г. по описа на Търговищкия окръжен съд, като ВРЪЩА исковата молба по чл.50 от ЗЗД, заедно с приложенията на ищцата Ф.М.С., ЕГН: **********, адрес: ***, на осн.чл.129, ал.3-4 във вр.с чл.127, ал.1, т.4 и чл.128, т.2 от ГПК. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Варненския апелативен съд в едноседмичен срок от съобщаването му на ищцата.
14 Гражданско дело (В) No 69/2018 Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 А.С.Б.,
М.Б.М.
  Председател:
МАРИАНА Н. ИВАНОВА
Докладчик:
МИЛЕН И. СТОЙЧЕВ
Решение от 30.5.2018г.
ПОТВЪРЖДАВА решение №64/16.02.2018г., постановено по гр.д.№583/2017г. по описа на Районен съд-Търговище, на осн. чл.271, ал.1 от ГПК. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Върхов-ния касационен съд в едномесечен срок от връчването му на страните.
15 Гражданско дело (В) No 84/2018 ВЪЗЗИВНИ ДЕЛА - Обжалване действията на съдебните изпълнители С.О.Ю.,
О.Н.Н.
БАНКА ДСК КЛОН ТЪРГОВИЩЕ - ФИНАНСОВ ЦЕНТЪР Председател:
СИЛВИЯ П. ПЕТРОВА
Докладчик:
ТИХОМИР П. ПЕТКОВ
Определение от 30.5.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на длъжниците О.Н.Н., ЕГН ********** и С.О.Ю., ЕГН *********, дествуващи чрез адв. П.С.В. *** против обявление от 28 март 2018 г. на ЧСИ-А.Загорова, per. № 769, район на действие ОС- Търговище за провеждането на публична продан на недвижим имот- търговски обект, по ИД № 20127690400929, от 11 април 2018 г. до 11 май 2018 г., представляващ 44, 20 идеални части от 164, 20 м2 от недвижим имот, находящ се в гр. Попово, ул. „Панайот Хитов" № 11 А, представляващ едноетажна масивна сграда- ТЪРГОВ-СКИ ОБЕКТ - „БЪРЗА ЗАКУСКА”, съставляващ ПИ № 3552 в квартал 111 по плана на гр.Попово. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 30.5.2018г.
16 Гражданско дело No 89/2018 Иск за разваляне на договор с предмет вещно право върху недвижим имот и др. договори; иск за отмяна на дарение А.Х.Я. Х.Х.Х. Докладчик:
МИЛЕН И. СТОЙЧЕВ
Определение от 30.5.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д.№89/2018г. по описа на Окръжен съд-Търговище в частта му по предявения от А.Х.Я. ***, със съдебен адрес-***, офис 11, ЕГН:********** против Х.Х.Х. ***, ЕГН:********** иск по чл.87, ал.3 от ЗЗД за разваляне на предварителен договор от 29.08.2016г. за продажба на 1/2 ид.ч. от недвижим имот, представляващ дворно място от 1 045 кв. м. с построения в него търговски обект от 100 кв.м., за което е отреден УПИ ХIV-302 в кв.54 по устройствения план на гр.Антоново, поради проце-суалната недопустимост на иска, на осн.чл.130 от ГПК. ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д.№89/2018г. по описа на Окръжен съд-Търговище в частта му по предявените от А.Х.Я. ***, със съдебен адрес-***, офис 11, ЕГН:********** против Х.Х.Х. ***, ЕГН:********** искове по чл.55, ал.1 от ЗЗД-за връщане на част от платената по договора цена в размер на 19 000 лв.; по чл.92 от ЗЗД-за присъждане на предвидената в чл.4.3 от договора неу-стойка в размер на 1000 лв., представляваща частичен иск от общо дъл-жима сума в размер на 56 000 лв., както и по чл.82 от ЗЗД-за присъждане на обезщетение за причинените й неимуществени вреди от виновното неизпълнение на договора в размер на 1000 лв., представляваща частичен иск от общо дължима сума в размер на 10 000 лв., като ИЗПРАЩА делото по подсъдност на родово компетентния Райо-нен съд-гр.Търговище, на осн. чл.118 във вр.с чл.103-104 от ГПК. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Апелативен съд-Варна в едноседмичен срок от съобщаването му.
17 Търговско дело No 53/2015 Производство по несъстоятелност АД "ИНВЕСТИЦИОННА КОМПАНИЯ" ГР.ВАРНА ,ПРЕДСТ ОТ СВЕТОСЛАВ ДИМИТРОВ,
АД "ИНВЕСТБАНК", ГР.СОФИЯ,
НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ПО ПРИХОДИТЕ ГР.СОФИЯ,
АД "ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ", ГР.СОФИЯ
АСТРО ТРЕЙД" ООД, ГР.ТЪРГОВИЩЕ / Н/ Докладчик:
ТАТЯНА Д. ДАСКАЛОВА
Определение от 4.5.2018г.
ПРИЕМА за основателно възражението на НАП-София срещу публикувания в ТР на 03.04. 2018 г., под № 20180403101202 списък на вземанията на НАП, които възражения касаят начина на разпределение на някои от вземанията и поредността на удовлетворяване по чл. 722, ал. 1 от ТЗ. ОДОБРЯВА СПИСЪКА НА ПРИЕТОТО ВЗЕМАНЕ НА НАП София по заявление от 19.12. 2017 г. както следва: 1. Публични вземания за данъци и ТБО за 1 332 775,75 лв., в т. ч. главници - 1 088 901,29 лв. и лихви - 243 874,46 лв., : 1.А 88 992,02 лв. за ДДС и корпоративен данък от които 50 696,53 лв. главница – удовлетворяване по реда на чл. 722, ал. 1, т.6 от ТЗ, 13 966,85 лв. лихва – до датата на съдебното решение за обявяване в несъстоятелност – поредност на удовлетворяване по чл. 722, ал. 1, т. 6 от ТЗ, 24 328,64 лв.- лихви след датата на съдебното решение по ОН и поредност на удовлетворяване по чл. 722, ал. 1, т. 9 от ТЗ, 1.Б 1 226 416,54 лв. за ДДС след датата на СР по ОН, от които 1 022 119,65 лв. главница с поредност на удовлетворяване по чл. 722, ал. 1, т. 7 от ТЗ и 204 269,89 лв. – лихви, с поредност на удовлетворяване по чл. 722, ал. 1, т. 9 от ТЗ, като това вземане по т. 1Б. се приема под условие, на основание чл. 725, ал. 1 от ТЗ, до влизане в сила на решението по адм.д. № 1069/ 2017 г. на Адм.съд Варна. 1.В 4762,40 лв. по декларация обр. 6 – ДОД по ЗДФЛ, от които 4090,63 лв. главница, с поредност на удовлетворяване по чл. 722, ал. 1, т. 7 от ТЗ и 671,77 лв. лихва – след датата на СР по ОН- с поредност на удовлетворяване по чл. 722, ал. 1, т. 9 от ТЗ. 1.Г 12 604,79 лв., по декларации по ЗМДТ, от които 11 994,48 лв. главница, с поредност на удовлетворяване по чл. 722, ал. 1, т. 7 от ТЗ и 610,31 лв. лихва – с поредност на удовлетворяване по чл. 722, ал. 1, т. 9 от ТЗ. 2. Публични вземания за задължителни осигурителни вноски за 9 027,96 лв., в т. ч. главници — 7 723,16 лв. удовлетворяване по чл. 722, ал. 1, т.7 от ТЗ и лихви — 1 304,80 лв.- удовл. по чл. 722, ал. 1, т. 9 от ТЗ. 3. Публични вземания за имуществени санкции за 1 500,00 лв., главници, от които 1000 лв. се удовл. по чл. 722, ал. 1, т. 6 и 500 лв. по т. 7. 4. Парични вземания за 641,52 лв., главници, представляващи платени от НАП разноски при осъществяване на индивидуалното принудително изпълнение по образувано от публичен изпълнител при ТД на НАП - Варна изп. д. № 25140000674/2014 г., от които 150 лв. удовл. по чл. 722, ал. 1, т. 6 от ТЗ и 491,52 лв. по т. 7. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО да се впише в книгата по чл.634в от ТЗ. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО да се обяви в ТР, на осн.чл. 692, ал. 5 от ТЗ. Препис от определението да се връчи на синдика за изпълнение. Препис от определението да се връчи на длъжника.
18 Търговско дело No 68/2017 Производство по несъстоятелност ЕООД "ДФ ТРЕЙДИНГ СЪРВИСЕС" ГР.СОФИЯ, ПР. ОТ ИВАН Т.ТИХИН,
ЦЕНТРАЛЕН КООПЕРАТИВЕН СЪЮЗ ГР.СОФИЯ-ЧРЕЗ Ю.К.МАРИЯНА ГРОЗДАНОВА СТОЕВА,
НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ, ГР. СОФИЯ,ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ ВЕНЦИСЛАВА ИВАНОВА ПЕТКОВА,
В.М.И.,
Т.Й.Й.,
ЕООД "БУЛФИШ 2010", ГР. СОФИЯ,ПРЕДСТ. ОТ КИРИЛ МИЛАЧКОВ МИЛОВАНОВ,
АД "ТЪРГОВСКА БАНКА Д", ГР.СОФИЯ-ЧРЕЗ Ю.К. КАТЕРИНА ХРИСТОВА,
ЕООД "БУЛГАРКООП ИМПОРТ ЕКСПОРТ", ГР. СОФИЯ, ПРЕДСТ. ОТ АНГЕЛ ДИАМАНДИЕВ,
АД "КООП - ТЪРГОВИЯ И ТУРИЗЪМ", ГР.СОФИЯ-ЧРЕЗ Ю.К.МАРИЯНА ГРОЗДАНОВА СТОЕВА
КООПЕРАЦИЯ"ОБЛАСТЕН КООПЕРАТИВЕН СЪЮЗ"ГР.Т-ЩЕ,ПРЕДСТ. ОТ ЙОРДАН ЛЮБЕНОВ БОТУНСКИ Докладчик:
МАРИАНА Н. ИВАНОВА
Определение от 9.5.2018г.
ПРИЕМА ЗА ОСНОВАТЕЛНО възражение вх. № 870/06.03.2018 г. депозирано от „Т...Д“ АД ЕИК 201126728 против приетото вземане в размер на 142 960.00лв. на кредитора „Ц...“ гр. София и включването му в Списъка на приетите от синдика на кооперация „О...“ гр.Търговище, ЕИК 000875945 /в открито производство по несъстоятелност/ по т.д.н. № 68/2017г. на ОС-Търговище вземания, предявени в срока по чл. 685 ал. 1 от ТЗ, обявен в Търговския регистър на 21.02.2018г., с вписване № 20180221123649, което вземане следва да бъде изключено от Списъка на приетите вземания при постановяване на определението на съда по чл. 692 ал.4 от ТЗ. ПРИЕМА ЗА ОСНОВАТЕЛНО възражение вх. № 782/27.02.2018г. на Ц... и възражение вх. № 870/06.03.2018г. на „Т...Д“ срещу приетото вземане на „БУЛФИШ 2010“ ЕООД и включването му в списъка на приетите вземания в размер на 164 009.36 лв. само относно вземане в размер на 20 662,36 лв. (по Договор за цесия от 14.12.2017г. скл.между ПК „Зора“ и „Булфиш 2010“ЕООД за сумата от 6000лв. и Договор за цесия 13.12.2017г. между ПК“Напредък Дралфа и „Булфиш 2010“ ЕООД –за сумата от 14 662,36лв), в останалата им част (за вземане над 20 662,36 лв. до 164 009,36 лв.) оставя възраженията без уважение като НЕОСНОВАТЕЛНИ. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ като неоснователно възражение вх. № 827/01.03.2018г. на ЦКС относно поредността на приетото вземане в размер на 4 500лв. – главница, с основание на вземането вноска във фонд „Реклама“ – прието с поредност чл. 722 ал. 1 т.11 от ТЗ. В останалата му част – относно вземането на ЦКС в размер на на 142 960.00лв. , съдът е приел за основателно възражението на горепосочените кредитори за изключване на това вземане от Списъка на приетите вземания. Определението не подлежи на обжалване. Определението да се впише в книгата по чл. 634в от ТЗ. Делото да се докладва за постановяване на определение на съда по чл. 692 ал.4 от ТЗ по одобряването на Списъка на приетите вземания.
19 Търговско дело No 68/2017 Производство по несъстоятелност ЕООД "ДФ ТРЕЙДИНГ СЪРВИСЕС" ГР.СОФИЯ, ПР. ОТ ИВАН Т.ТИХИН,
ЦЕНТРАЛЕН КООПЕРАТИВЕН СЪЮЗ ГР.СОФИЯ-ЧРЕЗ Ю.К.МАРИЯНА ГРОЗДАНОВА СТОЕВА,
НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ, ГР. СОФИЯ,ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ ВЕНЦИСЛАВА ИВАНОВА ПЕТКОВА,
В.М.И.,
Т.Й.Й.,
ЕООД "БУЛФИШ 2010", ГР. СОФИЯ,ПРЕДСТ. ОТ КИРИЛ МИЛАЧКОВ МИЛОВАНОВ,
АД "ТЪРГОВСКА БАНКА Д", ГР.СОФИЯ-ЧРЕЗ Ю.К. КАТЕРИНА ХРИСТОВА,
ЕООД "БУЛГАРКООП ИМПОРТ ЕКСПОРТ", ГР. СОФИЯ, ПРЕДСТ. ОТ АНГЕЛ ДИАМАНДИЕВ,
АД "КООП - ТЪРГОВИЯ И ТУРИЗЪМ", ГР.СОФИЯ-ЧРЕЗ Ю.К.МАРИЯНА ГРОЗДАНОВА СТОЕВА
КООПЕРАЦИЯ"ОБЛАСТЕН КООПЕРАТИВЕН СЪЮЗ"ГР.Т-ЩЕ,ПРЕДСТ. ОТ ЙОРДАН ЛЮБЕНОВ БОТУНСКИ Докладчик:
МАРИАНА Н. ИВАНОВА
Определение от 3.5.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ като неоснователни следните възражения срещу Списъка на приетите и неприети от синдика на кооперация „О...“ гр.Търговище, ЕИК 000875945 /в открито производство по несъстоятелност/ по т.д.н. № 68/2017г. на ОС-Търговище вземания, предявени в срока по чл. 685 ал. 1 от ТЗ, обявен в Търговския регистър на 21.02.2018г., с вписване № 20180221123649, а именно: Възражение вх.№ 802/28.02.2018г., депозирано от „Б...“ ЕООД ЕИК 131205196, срещу включването на предявеното от него вземане в размер на 16 686лв. в Списъка на НЕПРИЕТИТЕ от синдика вземания. Възражение вх.№ 803/28.02.2018 г., депозирано от „К...“ АД, ЕИК 121837308, срещу включването на предявеното от него вземане в размер на 194 307 лв. в Списъка на НЕПРИЕТИТЕ от синдика вземания. Възражение с вх.№ 793/28.02.2018 г., депозирано от В. М. И. и Възражение вх.№ 825/01.03.2018 година, депозирано от Т.Й.Й. – в частта им относно приетото вземане на „ТБ Д“ АД. ПРИЕМА ЗА ОСНОВАТЕЛНИ възражения вх. №№ 758/26.02.2018г. на ЦКС, вх. № 873/06.03.2018г., депозирано от „Т...Д“ АД ЕИК 201126728 срещу приетото вземане на кредитора „ДФ Т.С.“ ЕООД в размер на 2 200 00лв., както и възражения вх. №№ 793/28.02.2018г. и 825/01.03.2018г. - в частта им срещу това прието вземане, което следва да бъде изключено от Списъка на приетите вземания при постановяване на определението на съда по чл. 692 ал.4 от ТЗ. Определението не подлежи на обжалване. Определението да се впише в книгата по чл. 634в от ТЗ. След разглеждане на всички възражения срещу горепосочения списък, ще бъде постановено определение на съда по чл. 692 ал.4 от ТЗ по одобряването му.
20 Търговско дело No 21/2018 Молба за откриване на производство по несъстоятелност АД "ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА", ГР.СОФИЯ ЕТ "Т.Х.- Л.7." С..Г.Н. Докладчик:
БИСЕРА МАКСИМОВА
Решение от 30.5.2018г.
ОБЯВЯВА неплатежоспособността на ЕТ "ТУРХАН ХАДЖИИБРЯМОЛУ - ЛОТОС 72", със седалище и адрес на управление:***, с ЕИК 117011365, представлявано от Т..– собственик. ОПРЕДЕЛЯ 13.01.2014 г. за начална дата на неплатежоспособността. ОТКРИВА производство по несъстоятелност на ЕТ "ТУРХАН ХАДЖИИБРЯМОЛУ - ЛОТОС 72", със седалище и адрес на управление:***, с ЕИК 117011365, представлявано от Т..– собственик. ДОПЪЛВА на основание чл.9 от ТЗ фирмата на длъжника с добавката - „в несъстоятелност". ПОСТАНОВЯВА обща възбрана и запор върху имуществото на ЕТ "ТУРХАН ХАДЖИИБРЯМОЛУ - ЛОТОС 72" - в несъстоятелност, със седалище и адрес на управление:***, с ЕИК 117011365, представлявано от ТУРХАН БИЛЯЛ ХАДЖИИБРЯМОЛУ. ПРЕКРАТЯВА дейността на предприятието на търговеца ЕТ "ТУРХАН ХАДЖИИБРЯМОЛУ - ЛОТОС 72", със седалище и адрес на управление:***, с ЕИК 117011365, представлявано от Т..– собственик ОБЯВЯВА в несъстоятелност длъжника ЕТ "ТУРХАН ХАДЖИИБРЯМОЛУ - ЛОТОС 72", със седалище и адрес на управление:***, с ЕИК 117011365, представлявано от Т..– собственик, на осн. чл.630, ал.2 и чл.632 от ТЗ. ЛИШАВА длъжника ЕТ "ТУРХАН ХАДЖИИБРЯМОЛУ - ЛОТОС 72" - в несъстоятелност, със седалище и адрес на управление:***, с ЕИК 117011365, представлявано от ТУРХАН БИЛЯЛ ХАДЖИИБРЯМОЛУ, от право да управлява и да се разпорежда с имуществото, включено в масата на несъстоятелността. СПИРА на осн. чл.632, ал.1 вр. с ал.2 от ТЗ производството по несъстоятелност на ЕТ "ТУРХАН ХАДЖИИБРЯМОЛУ - ЛОТОС 72" - в несъстоятелност, със седалище и адрес на управление:***, с ЕИК 117011365, представлявано от Т..по образуваното търг.д. № 21/2018 г. по описа на ТОС. ОСЪЖДА ЕТ "ТУРХАН ХАДЖИИБРЯМОЛУ - ЛОТОС 72" - в несъстоятелност, със седалище и адрес на управление:***, с ЕИК 117011365, представлявано от ТУРХАН БИЛЯЛ да заплати на „ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА“ (ОББ) АД, ЕИК 000694959, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от Франк Тео Джи Янсен - Изпълнителен директор, и Светла Георгиева - Изпълнителен директор, чрез пълномощника им Д.К. – юрисконсулт, направените по делото разноски в размер на 550 лева, от които 250 лева заплатена държавна такса и 300 лева юрисконсултско възнаграждение. Указва на осн. чл. 632, ал.2 ГПК на заинтересованите лица (длъжника или кредитор с вземане по чл. 616 ТЗ), че в срок от една година от вписването на решението в търговския регистър производството може да бъде възобновено, ако молителят удостовери, че е открито достатъчно имущество на длъжника или ако депозира сума в размер на поне 10000 /десет хиляди/ лева за покриване на текущите и начални разноски. Препис от решението на основание чл.622 от ТЗ да се изпрати на АВ за незабавно обявяване в Търговския регистър. Решението да се впише в книгата по чл.634в ТЗ. Решението подлежи на обжалване пред Варненския апелативен съд в седмодневен срок от вписването му в Търговския регистър, на осн. чл. 633, ал.1 ТЗ с въззивна жалба по общия ред на ГПК.
21 Търговско дело (В) No 34/2018 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ВЗАИМОСПОМАГАТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ "ПОПУЛЯРНА КАСА АРМЕДА", ГР.РАЗГРАД С.Г.С. Председател:
МИЛЕН И. СТОЙЧЕВ
Докладчик:
ЙОАНА Н. ВАНГЕЛОВА
Решение от 3.5.2018г.
ПОТВЪРЖДАВА Решение № 617 от 18.12.2017 г. по гр. д. № 382 по описа за 2017 г. на РС-Търговище. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 3.5.2018г.
22 Търговско дело (В) No 40/2018 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД, ГР.ВАРНА Б.И.М. Председател и докладчик:
ТИХОМИР П. ПЕТКОВ
Решение от 8.5.2018г.
ПОТВЪРЖДАВА решение № 39/02.02.2018г., постановено по гр.д. № 1179/2017г. на Търговищкия районен съд, В ЧАСТТА МУ, в която е бил отхвърлен като неоснователен предявеният от “ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ” АД, ЕИК 103533691, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от Пламен Стоянов Стефанов, Яна Димитрова и Георги Коршия–членове на УС, чрез упълномощения юрисконсулт М.Й. М., против Б.И.М., ЕГН **********,***, действащ чрез адв. Ю.К. ***, кантора 5, установителен иск по реда на чл.422 ГПК във вр. с чл.415 от ГПК, а именно да се признае за установено, че към момента на подаване на заявлението за издаване на заповед по чл.410 от ГПК–22.05.2017г. съществува вземането за сумата от 279.78 лв. представляваща главница за неизплатена ел.енергия по ф.№ 0227068288 от 10.06.14 год. и сумата 78.12 лв., представляваща мораторна лихва след падежа на фактурата до 27.04.17 г., ведно със законната лихва върху главницата, считано от 22.05.17 г., датата на подаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение, за което е издадена заповед № 433/23.05.2017г. по ч.гр.д. № 810/2017г. по описа на РС-Търговище, на осн. чл.271, ал.1 от ГПК. В ОСТАНАЛАТА, необжалвана част, решението е влязло в законна сила. ОСЪЖДА “ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ” АД, ЕИК 103533691, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от Пламен Стоянов Стефанов, Яна Димитрова и Георги Коршия–членове на УС, чрез упълномощения юрисконсулт М.Й. М. ДА ЗАПЛАТИ на Б.И.М., ЕГН **********,*** , действащ чрез адв. Ю.К. ***, кантора 5, сумата от 300 лв., разноски в настоящето производство, на осн. чл. 78 ал.3 от ГПК. РЕШЕНИЕТО не подлежи на касационно обжалване, съгласно чл.280, ал.3, т.1 от ГПК.
В законна сила на 8.5.2018г.
23 Търговско дело (В) No 41/2018 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение СИЯНА 62 ООД С.ЛИЛЯК, ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ Л.М.Х.,
М.М.Х.
Председател:
ТИХОМИР П. ПЕТКОВ
Докладчик:
МАРИАНА Н. ИВАНОВА
Решение от 30.5.2018г.
ПОТВЪРЖДАВА решение № 84 от 23.02.2018 г, постановено по гр.д.№ 1478/2017г. по описа на РС-Търговище – на осн.чл. 271 ал. 1 от ГПК. РЕШЕНИЕТО не подлежи на касационно обжалване – на осн. чл.280 ал. 3 т. 1 от ГПК.
24 Търговско дело No 63/2018 Обжалване отказ на длъжностното лице по ЗТР за вписване/обявяване Е.Д.П. АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА - ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР ГР.СОФИЯ Докладчик:
МАРИАНА Н. ИВАНОВА
Решение от 17.5.2018г.
ОТМЕНЯ като незаконосъобразен ОТКАЗ рег. № 20180412134058 от 30.04.2018 г. на длъжностно лице по регистрация при Агенция по вписванията-Търговски регистър за първоначална регистрация на търговско дружество „ЕЛБОСТ-ПЕТРОВИ“ ООД гр.Търговище, по заявление вх. № 20180412134058 от 12.04.2018 г., като УКАЗВА на осн. чл. 25 ал.5 от ЗТР на Агенцията по вписванията- Търговски регистър, ДА ИЗВЪРШИ вписване ПЪРВОНАЧАЛНА РЕГСТИРЦАИЯ на търговско дружество „ЕЛБОСТ-ПЕТРОВИ“ ООД гр.Търговище, по заявление вх. № 20180412134058 от 12.04.2018 г., депозирано от управителя Е.Д.П.. Решението не подлежи на обжалване. Препис от решението да се изпрати на Агенцията по вписванията, ведно с приложената към жалба вх. № 20180503115646 извадка от Регистър „Единство“ към Нотариалната камара, с дата на въвеждане в регистъра 02.05.2018г. на корекция-поправка в удостоверяване на подпис по ТЗ 1437/11.04.2018г., издаден от нотариус Г.Г., рег.№ 223, район –Търговище – на осн.чл. 25 ал. 5 изр. Второ от ЗТРРЮЛНЦ.