Окръжен съд - Търговище
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 1.5.2018г. до 21.5.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 ВАНД No 240/2017 Производства по приложението на чл.78а НК Г.В.В. ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ГР. ТЪРГОВИЩЕ Председател и докладчик:
ТАТЯНА Н. ЙОРДАНОВА
Решение от 7.2.2018г.
ПОТВЪРЖДАВА изцяло Решение № 276 / 31.10.2017г. постановено по АНД № 826/2017 година на ТРС Решението не подлежи на касационно обжалване.
2 АНД No 30/2018 Производства по чл. 83а от ЗАНН ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ГР. ТЪРГОВИЩЕ ЕООД "ВЕСТ 2012", С.ЛИЛИЯК, ПРЕДСТ. ОТ ТАНЯ НИКОЛАЕВА БОКУШЕВА Докладчик:
ТАТЯНА Н. ЙОРДАНОВА
Решение от 17.5.2018г.
НАЛАГА на „ВЕСТ 2012“ ЕООД с ЕИК №202276394 със седалище и адрес на управление ***, представлявано от Таня Николаева Бокушева , на осн. чл.83г ал.6 т.1 от ЗАНН имуществена санкция в размер на 22 000,62 лв. ЗА ТОВА, че е получило имуществена облага в размер на 22 000,62 лева, представляващи дължими, но неплатени от дружеството данъчни задължения, чието установяване и плащане е било осуетено чрез престъпление по чл. 255,ал.4 във вр. с ал.3, във вр. с ал.1, т.2 и т.6 вр. с чл.26, ал.1 от НК, извършено от представляващия юридическото лице Таня Николаева Бокушева, предмет на влязло в сила на 11.09.2017г. Решение № 62/25.08.2017г., постановено по НАХД № 154 на Окръжен съд ТърговищеРЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване и протест по реда на чл. 83д от ЗАНН в 14 - дневен срок от днес пред Апелативен съд - Варна.
ЕООД "ВЕСТ 2012", С.ЛИЛИЯК, ПРЕДСТ. ОТ ТАНЯ НИКОЛАЕВА БОКУШЕВА
3 НОХД No 60/2018 Причиняване на смърт по непредпазливост в транспорта ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ГР. ТЪРГОВИЩЕ Ю.О.Ю. Докладчик:
МИРОСЛАВ Н. МИТЕВ
Присъда от 8.5.2018г.
Ю.О.Ю.
ПРИЗНАВА подсъдимият Ю.О.Ю., роден на *** ***, български гражданин, женен, със средно образование, работи, неосъждан, ЕГН **********, ЗА ВИНОВЕН в ТОВА, че на 08. 09. 2017 год. в гр. Попово, обл. Търговище, на кръстовището на улици „Драва“, „Мара Тасева“ и „Хаджи Димитър“, при управление на лек автомобил „Опел Вектра“ с рег. № Т 16 - 52 ТН, нарушил правилата за движение по чл. 20, ал. 2, изр. първо от ЗДвП – да се съобразява с конкретните условия за видимост, за да бъде в състояние да спре пред всяко предвидимо препятствие; по чл. 20, ал. 2, изр. второ от ЗДвП – да намали скоростта, или да спре в случай на необходимост при възникнала опасност за движението, и по чл. 116 от ЗДвП – да бъде внимателен и предпазлив към престарели хора, по непредпазливост причинил смъртта на Никола М. ТАСКОВ, с ЕГН **********, от гр. Варна, - поради което, и на осн. чл. 343, ал. 1, б. „В“, вр. чл. 342, ал.1, вр. чл. 36 и чл. 54 от НК му налага наказание от ДВЕ ГОДИНИ лишаване от свобода, като на осн. чл. 58а, ал. 1 НК намалява така определеното наказание с 1/3 и постановява окончателно наказание от ЕДНА ГОДИНА и ЧЕТИРИ МЕСЕЦА лишаване от свобода. НА основание чл. 66 ал. 1 НК отлага изтърпяване на така определеното наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ТРИ ГОДИНИ. НА осн. чл. 343г от НК налага на подсъдимия Ю.О.Ю., със снета самоличност и ЕГН, наказание „лишавани от право да управлява МПС“ за срок от ЕДНА ГОДИНА, считано от датата на отнемане на свидетелството за правоуправление. ОСЪЖДА на осн. чл.189 ал.3 НПК подсъдимия Ю.О.Ю. със снета самоличност и ЕГН, да заплати по сметка на ОД на МВР - Търговище сумата от 1335, 52 лева, представляващи направени разноски по делото. ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА по делото – лек автомобил „Опел Вектра“ с рег. номер Т 16 – 52 ТН, намиращ се в ПБЗН – гр. Попово и 1 бр. ключодържател с два броя ключове за автомобила да се върнат на Ю.О.Ю. СЛЕД влизане на присъдата в сила. ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА по делото – 1 бр. лява мъжка обувка и 1 бр. мъжки пуловер СЛЕД влизане на присъдата в сила, да се върнат на наследниците на пострадалия. ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок от днес пред ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД.
Мотиви от 21.5.2018г.
Мотиви по НОХД № 60 по описа на Окръжен съд - Търговище за 2018 година. Производството по делото е водено срещу подсъдимият Ю.О.Ю. *** за извършено престъпление по чл. 343, ал. 1, б. „В“, вр. чл. 342, ал. 1 НК ЗА ТОВА, че на 08. 09. 2017 год. в гр. Попово, обл. Търговище, на кръстовището на улици „Драва“, „Мара Тасева“ и „Хаджи Димитър“, при управление на лек автомобил „Опел Вектра“ с рег. № Т 16 - 52 ТН, нарушил правилата за движение по чл. 20, ал. 2, изр. първо от ЗДвП – да се съобразява с конкретните условия за видимост, за да бъде в състояние да спре пред всяко предвидимо препятствие; по чл. 20, ал. 2, изр. второ от ЗДвП – да намали скоростта, или да спре в случай на необходимост при възникнала опасност за движението, и по чл. 116 от ЗДвП – да бъде внимателен и предпазлив към престарели хора, по непредпазливост причинил смъртта на Никола М. ТАСКОВ, с ЕГН **********, от гр. Варна. В проведеното на 08. 05. 2018 год. разпоредително заседание, при обсъждане на въпросите по реда на чл. 248, ал. 1, се установи, че са на лице всички предпоставки за насрочване на делото в открито съдебно заседание. Защитата и подс. Колев заявиха желание делото да се разгледа по реда на глава ХХVІІ от НПК – съкратено съдебно следствие в производството пред първата инстанция, поради което съдът премина към разглеждането му по реда на чл. 370 и сл. от НПК. Наследниците на пострадалия Никола М. ТАСКОВ – С.Т.Т. /съпруга/, Т.Н.М. /дъщеря/ и М.Н.М. /син/, действащи чрез процесуален представител – адв. Ц.В. от АК – София /участвала на ДП, с приложени пълномощни/, в с. з. се представляван от адв. Антония ДИМОВА – преупълномощена от адв. В.. Не възразяват за разглеждане на делото по реда на съкратеното съдебно следствие – глава ХХVІІ от НПК. Желаят да участват в процеса като частни обвинители. С нарочно определение съдът конституира С.Т., Т.М. и М.М. като частни обвинители. ПОДСЪДИМИЯТ се признава за виновен, заявявайки, че са му известни последиците от това. Моли за снизхождение, предоставя на съда относно вида и размера на наказанието. ЗАЩИТАТА на подс. пледира за определяне на наказание към минималният предвиден за деянието размер, с приложение на чл. 58а, ал.1 от НК. ОБВИНЕНИЕТО се поддържа изцяло от представителя на Окръжна прокуратура, пледира за налагане на наказание лишаване от свобода под средния размер – около три години ЛОС - при условията на чл. 58а НК, и чл. 66, ал. 1 НК. ПОВЕРЕНИКЪТ на частните обвинители пледира за налагане на наказание ЛОС над средния, предвиден в закона, и това наказание да бъде търпяно ефективно от подс. Ю.. СЪДЪТ, предвид своевременно направеното искане за разглеждане на делото по реда на глава ХХVІІ от НПК, прие производството да се разгледа по този ред. Наследниците на пострадалия бяха конституирани като частни обвинители. Страните по делото заявиха съгласие да не се провежда разпит на всички свидетели и вещи лица, а при постановяване на присъдата да се ползват материалите от досъдебното производство, съгл. чл. 371, ал.2 от НПК. Това съгласие съдът одобри с определение, с оглед липса на нарушения на процесуалните правила на досъдебното производство. При предварителното изслушване подсъдимият заяви, че се признава изцяло за виновен по предявеното му обвинение, признава фактите изложени в обстоятелствената част на обвинителния акт, съгласявайки се да не се събират доказателства относно тях. Съдът одобри това съгласие с нарочно определение съгл. чл. 372, ал. 4 НПК. След като приобщи материалите по досъдебното производство на осн. чл. 373 ал. 2 вр. чл. 371 ал. 2 НПК, съдът прие за установено следното: Ю.Ю. /на 24 години/ бил роден в гр. Попово, притежавал свидетелство за управление на МПС от 2013 год. – категории В и С. На 08. 09. 2017 год. подс. Ю. управлявал лекия си автомобил марка „Опел Вектра“ с рег. № Т 16 – 52 ТН по улица „Мара Тасева“ в гр. Попово, в посока – от запад на изток. Скоростта му на движение била 51 км/час, и с тази скорост опасната зона за спиране на автомобила била 30 метра. Около 09.00ч. автомобила приближил кръстовището с ул. „Драва“ /в ляво спрямо посоката му на движение/ и ул. „Хаджи Димитър“ /в дясно/. Пътния участък бил прав, пътната настилка суха, времето било слънчево. Според приложената синоптична справка за интервала 08.00ч. – 10.00ч. температурата е била в граници 15, 4 – 22, 3 градуса. По същото време, непосредствено след кръстовището с ул. „Драва“, преди зоната на пешеходната пътека и отляво надясно спрямо посоката на движение на процесния автомобил, пешеходеца Никола Тасков предприел пресичане на пътното платно. Осемдесет и шест годишния мъж отивал да купи хляб от намиращия се на отсрещната страна на улицата магазин „Ванеса“. В момента, в който Тасков навлязъл в пътното платно, управлявания от подс. автомобил бил на около 45 метра преди мястото на последвалия удар. /Следва да се отбележи, че улицата по която се движел подс. с автомобила си е позиционирана точно посоки изток – запад, и към момента на произшествието слънцето греело насреща/. И тъй като слънцето греело в очите на подс. Ю., видимостта му била ограничена. По тази причина, въпреки достатъчно голямото разстояние на което се намирал, подс възприел пешеходеца като опасност едва на 8,8 метра от мястото на последвалия удар, и когато Тасков бил на 1.0 метра от това място. Като водач на МПС подс. Ю., предвид ограничената от слънцето видимост, бил длъжен да съобрази това съгл. чл. 20, ал. 2, изр. първо от ЗДвП. Отделно от това, по силата на чл. 116 от ЗДвП, водача на МПС – подс. Ю. – бил длъжен да бъде внимателен и предпазлив към престарелия Тасков. В тази ситуация, съгл. чл. 20, ал. 2, изр. второ от ЗДвП подс. бил длъжен на намали скоростта, или да спре при възникнала опасност за движението, каквато в случая била преминаването на пешеходеца. В резултат на описаните нарушения на специалния закон, подс. закъснял с аварийното спиране и блъснал пешеходеца. При удара тялото на Тасков се завъртяло около напречната си ос, паднало върху предния капак на автомобила, при което най – вероятно главата му се ударила в предното стъкло. Автомобилът продължил движението си напред и спрял на 20,9 метра след мястото на удара. След аварийното спиране тялото на Тасков, под въздействието на инерционните сили, се плъзнало по предния капак и паднало на асфалта, в дясно от автомобила. Подс. веднага отишъл при Тасков и констатирал, че е жив и в съзнание. Пристигнала на произшествието линейка откарала Тасков в спешно отделение при МБАЛ АД – гр. Търговище, където в 10,40 ч. същия ден починал. В следствие удара Тасков получил тежка съчетана травма със засягане на главата, гръдния кош, белите дробове, горните и долни крайници. Причината за смъртта му, видно от изготвената на ДП съдебномедицинска и комплексна експертизи била травматично хеморагичния шок, настъпил в резултат от натрошаване на ребра в дясно с разкъсване на горния лоб на дясното белодробно крило, довели до масивен травматичен кръвоизлив в дясната гръдна кухина. Според експертизата смъртта е настъпила бързо и е била неизбежна. Изложената по-горе фактическа обстановка се доказа по безспорен начин както от самопризнанията на подс. Ю., така и от приобщените писмени доказателства. Касае се за допуснато по непредпазливост ПТП. От горното по безспорен и категоричен начин се установи, че с деянието си подс. Ю., при управление на лек автомобил „Опел Вектра“ с рег. № Т 16 - 52 ТН, нарушил правилата за движение по чл. 20, ал. 2, изр. първо от ЗДвП – да се съобразява с конкретните условия за видимост, за да бъде в състояние да спре пред всяко предвидимо препятствие; по чл. 20, ал. 2, изр. второ от ЗДвП – да намали скорост
4 НОХД No 83/2018 Квалифицирани състави на палеж и взрив ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - ТЪРГОВИЩЕ И.Х. Докладчик:
ЙОРДАН П. ИВАНОВ
Присъда от 17.5.2018г.
И.Х.
ПРИЗНАВА подсъдимия Ivan Hanuliak (И.Х.), гражданин на Р Словакия, роден на *** год. в гр. Нове Замки Словакия, с настоящ адрес ***, словашки гражданин, грамотен, разведен, неосъждан ЗА ВИНОВЕН в това, че на 16.12.2017 год. вечерта в гр. Търговище запалил апартамент № 56 в кв. „Запад“, бл.56, в. В, ет.6 на значителна стойност – 25 000 лева, като е имало опасност пожарът да се разпростре и върху съседните апартаменти, също на значителна стойност – ап. № 55 – 30 000 лева, ап.57 – 38 000 лева и ап. 59 -24 000 лева – поради което на основание 330, ал. 2, т.2 във вр. с ал.1 от НК, и чл.36, чл.54, от НК му ОПРЕДЕЛЯ наказание ЧЕТИРИ ГОДИНИ и ШЕСТ МЕСЕЦА „лишаване от свобода“. На основание чл.58а, ал.1 от НК НАМАЛЯВА така определеното наказание лишаване от свобода с 1/3 и му НАЛАГА по този ред наказание ТРИ ГОДИНИ „лишаване от свобода”. На основание чл. 66, ал.1 от НК ОТЛАГА така наложеното наказание „лишаване от свобода“ с изпитателен срок от ПЕТ ГОДИНИ, считано от влизането на присъдата в сила. ОСЪЖДА подсъдимият Ivan Hanuliak (И.Х.), да заплати по сметка на МВР направените разноски на досъдебното производство в размер на 1 035.94 (хиляда тридесет и пет лева и деветдесет и четири стотинки) лв. ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА: 1. секретен ключ; шушляково черно долнище и горнище и текстилно яке да се върнат на подсъдимия, 2. компактдиск и три броя тампони да бъдат унищожени след влизането на присъдата в сила. ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протест в 15 дневен срок, пред АС гр. Варна.
5 НОХД No 92/2018 Получаване на кредит чрез представяне на неверни сведения ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ГР. ТЪРГОВИЩЕ С.С. Докладчик:
АНГЕЛ Г. ПАВЛОВ
Споразумение от 17.5.2018г.
С.С.
ОДОБРЯВА споразумение, постигнато по НОХД № 92/2018г. на ОС-Търговище, за това, че : Обвиняемият С.С., роден в Муджу, Турция гражданин на Кралство Холандия, със средно образование, неженен, неосъждан, работи като управител на „ С...“ ООД, с ЛНЧ: ********** А. В неустановен ден през периода 07-15.09.2017г. в гр. Попово, в качеството си на управляващ и представляващ юридическото лице „С...“ ООД, за да получи кредит от „Уникредит Булбанк“АД, представил неверни сведения с искане за кредит ЕИК 201805510/11.09.2017г., че „С...“ ООД и солидарният длъжник С.С. нямат публични задължения, съдържащи се в 2 броя неистински официални документи - удостоверения по чл.87 ал.6 от ДОПК за наличие или липса на задължения и двете под номер 250201600002420/07.09.2017г., с което е осъществил престъпление по чл. 248а, ал.3 във вр. с ал. 1 от НК. Б. През периода 07- 15.09.2017г. в гр. Попово, при условията на продължавано престъпление, съзнателно се ползвал от 2бр. неистински официални документи - удостоверение по чл.87ал.6 от ДОПК за наличие или липса на задължения с №250201600002420/07.09.2017г. на името на Доби Грахам Джоузеф и удостоверение по чл.87 ал.6 от ДОПК за наличие или липса на задължения с №250201600002442/12.09.2017г. на името на „МР. САМ АУТО“ЕООД, като за самото съставяне от С. не може да се търси наказателна отговорност, с което е осъществил престъпление по чл.316 във вр. с чл.308 ал.1 и с чл.26 ал.1 от НК. Деянията са извършени при пряк умисъл. 2. За гореописаните престъпления обвиняемият С.С. се признава за виновен, като приема: А. За престъплението по чл. 248а, ал.3 във вр. с ал. 1 от НК на основание чл.381, ал.4 от НПК във връзка с чл.55, ал.1, т.1 от НК да му бъде наложено наказание в размер на 10/десет/ месеца „Лишаване от свобода, като на основание чл. 55, ал. 3 от НК да не му бъде налагано наказание глоба. Б. За престъплението по чл. 316 във вр. с чл.308 ал.1 и с чл.26 ал.1 от НК да му бъде наложено наказание в размер на 6/шест/ месеца „Лишаване от свобода”. На основание чл.23 ал.1 от НК да бъде определено общо наказание в размер на 10/десет/ месеца „Лишаване от свобода”, чието изтърпяване, на основание чл.66 ал.1 от НК, да бъде отложено с изпитателен срок от 3/три/ години. 3. Възпитателната работа през изпитателния срок следва да бъде възложена на районния инспектор по постоянно местоживеене на обвиняемият С.С.. ІV. ДРУГИ УСЛОВИЯ: 1. Страните заявяват, че подписват настоящото споразумение при постигнато пълно и безусловно съгласие по неговите клаузи. 2. С престъплението не са причинени имуществени вреди. 3. По делото няма направени разноски. Страните заявяват, че подписват настоящото споразумение при постигнато пълно и безусловно съгласие по неговите клаузи и че с него се уреждат окончателно всички въпроси, касаещи наказателната отговорност на С.С. по отношение на гореописаните престъпления и, че одобреното от съда споразумение ще има последиците на влязла в сила присъда. Неразделна част от настоящото споразумение е и дадената от обвиняемият С.С. декларация по реда на чл.381 ал.6 от НПК. ПРЕКРАТЯВА се наказателното производство по НОХД № 92/2018г. по описа на ОС-Търговище. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 17.5.2018г.