Окръжен съд - Търговище
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 1.5.2018г. до 31.5.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 ВАНД No 240/2017 Производства по приложението на чл.78а НК Г.В.В. ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ГР. ТЪРГОВИЩЕ Председател и докладчик:
ТАТЯНА Н. ЙОРДАНОВА
Решение от 7.2.2018г.
ПОТВЪРЖДАВА изцяло Решение № 276 / 31.10.2017г. постановено по АНД № 826/2017 година на ТРС Решението не подлежи на касационно обжалване.
2 АНД No 30/2018 Производства по чл. 83а от ЗАНН ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ГР. ТЪРГОВИЩЕ ЕООД "ВЕСТ 2012", С.ЛИЛИЯК, ПРЕДСТ. ОТ ТАНЯ НИКОЛАЕВА БОКУШЕВА Докладчик:
ТАТЯНА Н. ЙОРДАНОВА
Решение от 17.5.2018г.
НАЛАГА на „ВЕСТ 2012“ ЕООД с ЕИК №202276394 със седалище и адрес на управление ***, представлявано от Таня Николаева Бокушева , на осн. чл.83г ал.6 т.1 от ЗАНН имуществена санкция в размер на 22 000,62 лв. ЗА ТОВА, че е получило имуществена облага в размер на 22 000,62 лева, представляващи дължими, но неплатени от дружеството данъчни задължения, чието установяване и плащане е било осуетено чрез престъпление по чл. 255,ал.4 във вр. с ал.3, във вр. с ал.1, т.2 и т.6 вр. с чл.26, ал.1 от НК, извършено от представляващия юридическото лице Таня Николаева Бокушева, предмет на влязло в сила на 11.09.2017г. Решение № 62/25.08.2017г., постановено по НАХД № 154 на Окръжен съд ТърговищеРЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване и протест по реда на чл. 83д от ЗАНН в 14 - дневен срок от днес пред Апелативен съд - Варна.
ЕООД "ВЕСТ 2012", С.ЛИЛИЯК, ПРЕДСТ. ОТ ТАНЯ НИКОЛАЕВА БОКУШЕВА
3 АНД No 54/2018 Производства по приложението на чл.78а НК ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ГР. ТЪРГОВИЩЕ А.А.А. Докладчик:
ТАТЯНА Н. ЙОРДАНОВА
Решение от 22.5.2018г.
А.А.А.
ПРИЗНАВА обвиняемата А. Алишева А. с ЕГН ********** *** , неосъждана, ЗА ВИНОВНА В ТОВА, че на 16.04.2015 г. представила пред ОДЗ /Областна дирекция земеделие/ - Областна разплащателна агенция - Търговище неверни сведения в Заявление за подпомагане 2015 с УИН 2522041588304 – наддекларирала 5.35 ха земеделска земя в землището на с.Дралфа за да получи средства по СЕПП/ Схемата за единно плащане на площ/, осигурени от фондове, принадлежащи на Европейският съюз - престъпление по чл.248а ал.2 от НК, КАТО на основание чл. 378 ал.4 т. 1 от НПК във връзка с чл.78 а от НК Я ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност за извършеното от нея престъпление по чл. 248а ал.2 от НК и й налага административно наказание „глоба” в размер на 1000лв. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване и протест в 15 дневен срок от днес пред Апелативен съд гр. Варна.
4 НОХД No 60/2018 Причиняване на смърт по непредпазливост в транспорта ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ГР. ТЪРГОВИЩЕ Ю.О.Ю. Докладчик:
МИРОСЛАВ Н. МИТЕВ
Присъда от 8.5.2018г.
Ю.О.Ю.
ПРИЗНАВА подсъдимият Ю.О.Ю., роден на *** ***, български гражданин, женен, със средно образование, работи, неосъждан, ЕГН **********, ЗА ВИНОВЕН в ТОВА, че на 08. 09. 2017 год. в гр. Попово, обл. Търговище, на кръстовището на улици „Драва“, „Мара Тасева“ и „Хаджи Димитър“, при управление на лек автомобил „Опел Вектра“ с рег. № Т 16 - 52 ТН, нарушил правилата за движение по чл. 20, ал. 2, изр. първо от ЗДвП – да се съобразява с конкретните условия за видимост, за да бъде в състояние да спре пред всяко предвидимо препятствие; по чл. 20, ал. 2, изр. второ от ЗДвП – да намали скоростта, или да спре в случай на необходимост при възникнала опасност за движението, и по чл. 116 от ЗДвП – да бъде внимателен и предпазлив към престарели хора, по непредпазливост причинил смъртта на Никола М. ТАСКОВ, с ЕГН **********, от гр. Варна, - поради което, и на осн. чл. 343, ал. 1, б. „В“, вр. чл. 342, ал.1, вр. чл. 36 и чл. 54 от НК му налага наказание от ДВЕ ГОДИНИ лишаване от свобода, като на осн. чл. 58а, ал. 1 НК намалява така определеното наказание с 1/3 и постановява окончателно наказание от ЕДНА ГОДИНА и ЧЕТИРИ МЕСЕЦА лишаване от свобода. НА основание чл. 66 ал. 1 НК отлага изтърпяване на така определеното наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ТРИ ГОДИНИ. НА осн. чл. 343г от НК налага на подсъдимия Ю.О.Ю., със снета самоличност и ЕГН, наказание „лишавани от право да управлява МПС“ за срок от ЕДНА ГОДИНА, считано от датата на отнемане на свидетелството за правоуправление. ОСЪЖДА на осн. чл.189 ал.3 НПК подсъдимия Ю.О.Ю. със снета самоличност и ЕГН, да заплати по сметка на ОД на МВР - Търговище сумата от 1335, 52 лева, представляващи направени разноски по делото. ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА по делото – лек автомобил „Опел Вектра“ с рег. номер Т 16 – 52 ТН, намиращ се в ПБЗН – гр. Попово и 1 бр. ключодържател с два броя ключове за автомобила да се върнат на Ю.О.Ю. СЛЕД влизане на присъдата в сила. ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА по делото – 1 бр. лява мъжка обувка и 1 бр. мъжки пуловер СЛЕД влизане на присъдата в сила, да се върнат на наследниците на пострадалия. ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок от днес пред ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД.
Мотиви от 21.5.2018г.
Мотиви по НОХД № 60 по описа на Окръжен съд - Търговище за 2018 година. Производството по делото е водено срещу подсъдимият Ю.О.Ю. *** за извършено престъпление по чл. 343, ал. 1, б. „В“, вр. чл. 342, ал. 1 НК ЗА ТОВА, че на 08. 09. 2017 год. в гр. Попово, обл. Търговище, на кръстовището на улици „Драва“, „Мара Тасева“ и „Хаджи Димитър“, при управление на лек автомобил „Опел Вектра“ с рег. № Т 16 - 52 ТН, нарушил правилата за движение по чл. 20, ал. 2, изр. първо от ЗДвП – да се съобразява с конкретните условия за видимост, за да бъде в състояние да спре пред всяко предвидимо препятствие; по чл. 20, ал. 2, изр. второ от ЗДвП – да намали скоростта, или да спре в случай на необходимост при възникнала опасност за движението, и по чл. 116 от ЗДвП – да бъде внимателен и предпазлив към престарели хора, по непредпазливост причинил смъртта на Никола М. ТАСКОВ, с ЕГН **********, от гр. Варна. В проведеното на 08. 05. 2018 год. разпоредително заседание, при обсъждане на въпросите по реда на чл. 248, ал. 1, се установи, че са на лице всички предпоставки за насрочване на делото в открито съдебно заседание. Защитата и подс. Колев заявиха желание делото да се разгледа по реда на глава ХХVІІ от НПК – съкратено съдебно следствие в производството пред първата инстанция, поради което съдът премина към разглеждането му по реда на чл. 370 и сл. от НПК. Наследниците на пострадалия Никола М. ТАСКОВ – С.Т.Т. /съпруга/, Т.Н.М. /дъщеря/ и М.Н.М. /син/, действащи чрез процесуален представител – адв. Ц.В. от АК – София /участвала на ДП, с приложени пълномощни/, в с. з. се представляван от адв. Антония ДИМОВА – преупълномощена от адв. В.. Не възразяват за разглеждане на делото по реда на съкратеното съдебно следствие – глава ХХVІІ от НПК. Желаят да участват в процеса като частни обвинители. С нарочно определение съдът конституира С.Т., Т.М. и М.М. като частни обвинители. ПОДСЪДИМИЯТ се признава за виновен, заявявайки, че са му известни последиците от това. Моли за снизхождение, предоставя на съда относно вида и размера на наказанието. ЗАЩИТАТА на подс. пледира за определяне на наказание към минималният предвиден за деянието размер, с приложение на чл. 58а, ал.1 от НК. ОБВИНЕНИЕТО се поддържа изцяло от представителя на Окръжна прокуратура, пледира за налагане на наказание лишаване от свобода под средния размер – около три години ЛОС - при условията на чл. 58а НК, и чл. 66, ал. 1 НК. ПОВЕРЕНИКЪТ на частните обвинители пледира за налагане на наказание ЛОС над средния, предвиден в закона, и това наказание да бъде търпяно ефективно от подс. Ю.. СЪДЪТ, предвид своевременно направеното искане за разглеждане на делото по реда на глава ХХVІІ от НПК, прие производството да се разгледа по този ред. Наследниците на пострадалия бяха конституирани като частни обвинители. Страните по делото заявиха съгласие да не се провежда разпит на всички свидетели и вещи лица, а при постановяване на присъдата да се ползват материалите от досъдебното производство, съгл. чл. 371, ал.2 от НПК. Това съгласие съдът одобри с определение, с оглед липса на нарушения на процесуалните правила на досъдебното производство. При предварителното изслушване подсъдимият заяви, че се признава изцяло за виновен по предявеното му обвинение, признава фактите изложени в обстоятелствената част на обвинителния акт, съгласявайки се да не се събират доказателства относно тях. Съдът одобри това съгласие с нарочно определение съгл. чл. 372, ал. 4 НПК. След като приобщи материалите по досъдебното производство на осн. чл. 373 ал. 2 вр. чл. 371 ал. 2 НПК, съдът прие за установено следното: Ю.Ю. /на 24 години/ бил роден в гр. Попово, притежавал свидетелство за управление на МПС от 2013 год. – категории В и С. На 08. 09. 2017 год. подс. Ю. управлявал лекия си автомобил марка „Опел Вектра“ с рег. № Т 16 – 52 ТН по улица „Мара Тасева“ в гр. Попово, в посока – от запад на изток. Скоростта му на движение била 51 км/час, и с тази скорост опасната зона за спиране на автомобила била 30 метра. Около 09.00ч. автомобила приближил кръстовището с ул. „Драва“ /в ляво спрямо посоката му на движение/ и ул. „Хаджи Димитър“ /в дясно/. Пътния участък бил прав, пътната настилка суха, времето било слънчево. Според приложената синоптична справка за интервала 08.00ч. – 10.00ч. температурата е била в граници 15, 4 – 22, 3 градуса. По същото време, непосредствено след кръстовището с ул. „Драва“, преди зоната на пешеходната пътека и отляво надясно спрямо посоката на движение на процесния автомобил, пешеходеца Никола Тасков предприел пресичане на пътното платно. Осемдесет и шест годишния мъж отивал да купи хляб от намиращия се на отсрещната страна на улицата магазин „Ванеса“. В момента, в който Тасков навлязъл в пътното платно, управлявания от подс. автомобил бил на около 45 метра преди мястото на последвалия удар. /Следва да се отбележи, че улицата по която се движел подс. с автомобила си е позиционирана точно посоки изток – запад, и към момента на произшествието слънцето греело насреща/. И тъй като слънцето греело в очите на подс. Ю., видимостта му била ограничена. По тази причина, въпреки достатъчно голямото разстояние на което се намирал, подс възприел пешеходеца като опасност едва на 8,8 метра от мястото на последвалия удар, и когато Тасков бил на 1.0 метра от това място. Като водач на МПС подс. Ю., предвид ограничената от слънцето видимост, бил длъжен да съобрази това съгл. чл. 20, ал. 2, изр. първо от ЗДвП. Отделно от това, по силата на чл. 116 от ЗДвП, водача на МПС – подс. Ю. – бил длъжен да бъде внимателен и предпазлив към престарелия Тасков. В тази ситуация, съгл. чл. 20, ал. 2, изр. второ от ЗДвП подс. бил длъжен на намали скоростта, или да спре при възникнала опасност за движението, каквато в случая била преминаването на пешеходеца. В резултат на описаните нарушения на специалния закон, подс. закъснял с аварийното спиране и блъснал пешеходеца. При удара тялото на Тасков се завъртяло около напречната си ос, паднало върху предния капак на автомобила, при което най – вероятно главата му се ударила в предното стъкло. Автомобилът продължил движението си напред и спрял на 20,9 метра след мястото на удара. След аварийното спиране тялото на Тасков, под въздействието на инерционните сили, се плъзнало по предния капак и паднало на асфалта, в дясно от автомобила. Подс. веднага отишъл при Тасков и констатирал, че е жив и в съзнание. Пристигнала на произшествието линейка откарала Тасков в спешно отделение при МБАЛ АД – гр. Търговище, където в 10,40 ч. същия ден починал. В следствие удара Тасков получил тежка съчетана травма със засягане на главата, гръдния кош, белите дробове, горните и долни крайници. Причината за смъртта му, видно от изготвената на ДП съдебномедицинска и комплексна експертизи била травматично хеморагичния шок, настъпил в резултат от натрошаване на ребра в дясно с разкъсване на горния лоб на дясното белодробно крило, довели до масивен травматичен кръвоизлив в дясната гръдна кухина. Според експертизата смъртта е настъпила бързо и е била неизбежна. Изложената по-горе фактическа обстановка се доказа по безспорен начин както от самопризнанията на подс. Ю., така и от приобщените писмени доказателства. Касае се за допуснато по непредпазливост ПТП. От горното по безспорен и категоричен начин се установи, че с деянието си подс. Ю., при управление на лек автомобил „Опел Вектра“ с рег. № Т 16 - 52 ТН, нарушил правилата за движение по чл. 20, ал. 2, изр. първо от ЗДвП – да се съобразява с конкретните условия за видимост, за да бъде в състояние да спре пред всяко предвидимо препятствие; по чл. 20, ал. 2, изр. второ от ЗДвП – да намали скорост
5 НОХД No 83/2018 Квалифицирани състави на палеж и взрив ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - ТЪРГОВИЩЕ И.Х. Докладчик:
ЙОРДАН П. ИВАНОВ
Присъда от 17.5.2018г.
И.Х.
ПРИЗНАВА подсъдимия I.H=(И.Х.), гражданин на Р Словакия, роден на *** год. в гр. Нове Замки Словакия, с настоящ адрес ***, словашки гражданин, грамотен, разведен, неосъждан ЗА ВИНОВЕН в това, че на 16.12.2017 год. вечерта в гр. Търговище запалил апартамент № 56 в кв. „Запад“, бл.56, в. В, ет.6 на значителна стойност – 25 000 лева, като е имало опасност пожарът да се разпростре и върху съседните апартаменти, също на значителна стойност – ап. № 55 – 30 000 лева, ап.57 – 38 000 лева и ап. 59 -24 000 лева – поради което на основание 330, ал. 2, т.2 във вр. с ал.1 от НК, и чл.36, чл.54, от НК му ОПРЕДЕЛЯ наказание ЧЕТИРИ ГОДИНИ и ШЕСТ МЕСЕЦА „лишаване от свобода“. На основание чл.58а, ал.1 от НК НАМАЛЯВА така определеното наказание лишаване от свобода с 1/3 и му НАЛАГА по този ред наказание ТРИ ГОДИНИ „лишаване от свобода”. На основание чл. 66, ал.1 от НК ОТЛАГА така наложеното наказание „лишаване от свобода“ с изпитателен срок от ПЕТ ГОДИНИ, считано от влизането на присъдата в сила. ОСЪЖДА подсъдимият I.H=(И.Х.), да заплати по сметка на МВР направените разноски на досъдебното производство в размер на 1 035.94 (хиляда тридесет и пет лева и деветдесет и четири стотинки) лв. ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА: 1. секретен ключ; шушляково черно долнище и горнище и текстилно яке да се върнат на подсъдимия, 2. компактдиск и три броя тампони да бъдат унищожени след влизането на присъдата в сила. ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протест в 15 дневен срок, пред АС гр. Варна.
Мотиви от 23.5.2018г.
Подс. I.H=( И.Х. ) гражданин на Република Словакия е предаден на съд по обвинение в това, че на 16.12.2017 год. вечерта в гр. Търговище запалил апартамент № 56 в кв. „Запад“ бл.69, вх. В, ет.6 на значителна стойност – 25 000 лв като е имало опасност пожарът да се разпростре и върху съседните апартаменти, също на значителна стойност – ап. 55 -30 000 лв, ап. 57 – 38 000 лева и ап. 59 – 24 000 лв – престъпление по чл. 330, ал.2 т.2 във вр. с ал.1 от НК. Представителят на Окръжна прокуратура в съдебно заседание поддържа обвинението като доказано по несъмнен начин и предвид характера на проведеното производство ( по глава ХХVІІ от НПК ) пледира за индивидуализация на наказанието при условията на чл.58, ал.1 от НК. Счита, че на подсъдимият следва да се определи наказание под средният размер, а именно 5 години, което след редуцирането да се наложи 3 години и четири месеца, което да се изтърпи ефективно. Частния обвинител – А.С. пледира за максимално наказание в размер на 10 години. Подсъдимият се явява в съдебно заседание, признава се за виновен, с оглед на което, чрез служебният защитник - адвокат Р. *** прави искане и дава съгласие за разглеждане на делото по реда на Глава ХХVІІ от НПК – „съкратено съдебно следствие в производството пред първата инстанция”. Предвид на това съдът, с определение на основание чл.372, ал.4 във вр. с чл. 371, т.2 от НПК прие, че направеното в хода на съкратеното съдебно следствие самопризнание на подс. I.H=се подкрепят по несъмнен и категоричен начин от всички останали доказателства по делото, поради което обяви, че ще ползва същото при постановяване на присъдата без да бъдат събирани доказателства, относно фактите, изложени в обстоятелствената част на обвинителния акт. Служебният защитник на подсъдимия, пледира за индивидуализиране на наказанието при условията на чл.58, ал.1 от НК. Моли на подзащитният му да се определи наказание в размер на 4 години, което след редуцирането да се наложи две години и осем месеца. Пледира наложеното наказание да бъде отложено на основание чл.66 от НК с максимален изпитателен срок. Алтернативно моли за приложение на чл.58а, ал.4 от НК като му се наложи наказание около 8 месеца ЛС. Съдът, след преценка на събраните доказателства, при отчитане изискванията, вписани в разпоредбата на чл.373, ал.3 от НПК, прие за установено следното от фактическа страна: Подс. I.H=е работел като полицейски служител в родината си. Бил разведен и в Словакия се запознал с Н.М.. След пенсионирането си дошъл с нея в гр.Търговище, където заживеели на семейни начала в апартамента на майката на М. – частният обвинител А.С., находящ се в кв. „Запад“ вх. В, ет. 6. От съвместното съжителство им се родило дете. Постепенно обаче отношенията между двамата се влошили, като причина била основно употребата на алкохол от страна на подсъдимия. През месец август 2017 год. Н.М. отишла да живее при майка си, заедно с детето. Подс. I.H=също напуснал апартамента на ЧО и заживял на квартира, но не искал да се примири с раздялата, като бил привързан към детето и обичал М., поради което правел опити да се съберат. На 14.12.2017г. отново се срещнал с М. и я помолил да се съберат, но тя му отказала. На 16.12.2017 год. подс. започнал да пие бира от сутринта. По-късно през деня отишъл в апартамента на ЧО, за който имал ключ, влязъл и заспал на дивана на хола. Събудил се по тъмно. След като станал видял, че в апартамента има разхвърляни бутилки и дрехи и решил, че М. е била там с други мъже. Под влияние обхваналата го ревност решил да запали жилището. Накъсал парчета картон, поставил ги върху дрехите на дивана и ги подпалил със запалката си. След това отишъл в кухнята, където поставил парчета картон върху кухненските шкафове и ги запалил. След това напуснал апартамента. Огънят се разгорял и ако не била своевременната намеса противопожарната служба е щял да се разпростре и върху съседните апартаменти. Запаленото жилище – ап. 56 видно от съдебно-оценъчната експертиза е на стойност 25 000 лева, а съседните апартаменти: съответно ап. 55 – 30 000 лв, ап. 57 – 38 000 лв и ап. 59 – 24 000 лева. След като излязъл от апартамента, който запалил подсъдимият отишъл в бензиностанция „Озирис“ и изпил още една бира, купил и един литър бензин. После отишъл до джамията на кооперативния пазар, в близост до която се намирала дървена барака, собственост на „Глобус“ ЕООД-София, в което имало шивашко ателие, ползвано от майката на М. – ЧО С.. Счупил стъклото на ателието, излял вътре бензина и го запалил. След което се прибрал в квартирата си, където бил и и задържан. Стойността на бараката видно от заключението на вещото лице е 175 лева. Така възприетата фактическа обстановка се доказва по несъмнен и категоричен начин от събраните в съдебно заседание доказателства, посредством приложените по досъдебно производство № 1023/2017 год. по описа на РУ „Полиция“ гр. Търговище писмени доказателствени средства, както и чрез показанията на всички свидетели, заключения на вещите лица, писмените доказателства, приобщени към доказателственият материал, чрез прочитането им по реда на чл.283 от НПК. Установените в хода на съкратеното съдебно следствие обстоятелства се подкрепят изцяло и от самопризнанията на подсъдимия I.H=дадени на досъдебното производство, одобрено от съда по реда на чл.372, ал.4 във вр. с чл.371, т.2 от НПК. При така установеното от фактическа страна и при отчитане на заложеното в чл.373, ал.3 от НПК съдът прие за доказано по безспорен и несъмнен начин, че подсъдимия е осъществил от обективна и субективна страна състава на престъплението по чл.330, ал.2 т.2 във вр. с ал.1 от НК, което води до ангажиране на наказателната отговорност. Безспорно е, че апартамента, който е запалил подсъдимия е на значителна стойност, същият видно от заключението на вещото ( л. 120-123 от ДП) лице Д. К. приобщено чрез прочитане е на стойност 25 000 лева. Безспорно е също така, че огнищата на пожара са били две, едното в хола, а другото в кухнята. Безспорно е също така, че пожарът е могъл да се разпростре и върху съседните апартаменти - 55, 57 и 59, ако не е била своевременната намеса на пожарната, това обстоятелство също се установява от приобщената пожаро-техническа експертиза (л. 79 -81 от ДП). От така посоченото е видно, че е осъществен състава на чл.330, ал.2 т.2 във вр. с ал.1 от НК, а именно запален е апартамент на значителна стойност, като е имало опасност пожара да се разпростре и върху съседните апартаменти също на значителна стойност. По отношение на запалената барака същата е на стойност 175 лева, видно от заключението на вещото лице и пожарът е нямало опасност да се разпростре върху съседни имоти( л.84-86 от ДП), т.е. запалването на бараката не е съставомерно по чл.330 от НК т.е. не е налице продължавано престъпление по чл.26, ал.1 от НК. Това обстоятелство следва да бъде отчетено като характеристични данни. Престъплението от субективна страна е извършено умишлено под формата на пряк умисъл, като подсъдимият е искал да запали апартамента, за да изгори, същият е съзнавал, че при запалването на апартамента, пожарът е могъл да се разпростре върху съседните апартаменти, но това не му е попречило да го направи, т.е. съгласявал се е с тези последици. Видно от приобщеното заключение на съдебно-психиатричната-психологична експертиза ( л.176 – 187 от ДП) подсъдимият към момента на извършване на деянието не е страдал от психични заболявания, могъл е да разбира свойството и значението на извършеното, и да ръководи постъпките си. Същият е могъл да се защитава в наказателното производство – разбира и говори български, не може да чете и пиши на български. Същият изпитвал съжаление към извършеното
6 НОХД No 92/2018 Получаване на кредит чрез представяне на неверни сведения ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ГР. ТЪРГОВИЩЕ С.С. Докладчик:
АНГЕЛ Г. ПАВЛОВ
Споразумение от 17.5.2018г.
С.С.
ОДОБРЯВА споразумение, постигнато по НОХД № 92/2018г. на ОС-Търговище, за това, че : Обвиняемият С.С., роден в Муджу, Турция гражданин на Кралство Холандия, със средно образование, неженен, неосъждан, работи като управител на „ С...“ ООД, с ЛНЧ: ********** А. В неустановен ден през периода 07-15.09.2017г. в гр. Попово, в качеството си на управляващ и представляващ юридическото лице „С...“ ООД, за да получи кредит от „Уникредит Булбанк“АД, представил неверни сведения с искане за кредит ЕИК 201805510/11.09.2017г., че „С...“ ООД и солидарният длъжник С.С. нямат публични задължения, съдържащи се в 2 броя неистински официални документи - удостоверения по чл.87 ал.6 от ДОПК за наличие или липса на задължения и двете под номер 250201600002420/07.09.2017г., с което е осъществил престъпление по чл. 248а, ал.3 във вр. с ал. 1 от НК. Б. През периода 07- 15.09.2017г. в гр. Попово, при условията на продължавано престъпление, съзнателно се ползвал от 2бр. неистински официални документи - удостоверение по чл.87ал.6 от ДОПК за наличие или липса на задължения с №250201600002420/07.09.2017г. на името на Доби Грахам Джоузеф и удостоверение по чл.87 ал.6 от ДОПК за наличие или липса на задължения с №250201600002442/12.09.2017г. на името на „МР. САМ АУТО“ЕООД, като за самото съставяне от С. не може да се търси наказателна отговорност, с което е осъществил престъпление по чл.316 във вр. с чл.308 ал.1 и с чл.26 ал.1 от НК. Деянията са извършени при пряк умисъл. 2. За гореописаните престъпления обвиняемият С.С. се признава за виновен, като приема: А. За престъплението по чл. 248а, ал.3 във вр. с ал. 1 от НК на основание чл.381, ал.4 от НПК във връзка с чл.55, ал.1, т.1 от НК да му бъде наложено наказание в размер на 10/десет/ месеца „Лишаване от свобода, като на основание чл. 55, ал. 3 от НК да не му бъде налагано наказание глоба. Б. За престъплението по чл. 316 във вр. с чл.308 ал.1 и с чл.26 ал.1 от НК да му бъде наложено наказание в размер на 6/шест/ месеца „Лишаване от свобода”. На основание чл.23 ал.1 от НК да бъде определено общо наказание в размер на 10/десет/ месеца „Лишаване от свобода”, чието изтърпяване, на основание чл.66 ал.1 от НК, да бъде отложено с изпитателен срок от 3/три/ години. 3. Възпитателната работа през изпитателния срок следва да бъде възложена на районния инспектор по постоянно местоживеене на обвиняемият С.С.. ІV. ДРУГИ УСЛОВИЯ: 1. Страните заявяват, че подписват настоящото споразумение при постигнато пълно и безусловно съгласие по неговите клаузи. 2. С престъплението не са причинени имуществени вреди. 3. По делото няма направени разноски. Страните заявяват, че подписват настоящото споразумение при постигнато пълно и безусловно съгласие по неговите клаузи и че с него се уреждат окончателно всички въпроси, касаещи наказателната отговорност на С.С. по отношение на гореописаните престъпления и, че одобреното от съда споразумение ще има последиците на влязла в сила присъда. Неразделна част от настоящото споразумение е и дадената от обвиняемият С.С. декларация по реда на чл.381 ал.6 от НПК. ПРЕКРАТЯВА се наказателното производство по НОХД № 92/2018г. по описа на ОС-Търговище. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 17.5.2018г.