Уведомяваме Ви, че предложения за изменение и допълнение в утвърдените списъци за преводачи и вещи лица за съдебния район на Окръжен съд Търговище, съгласно чл. 399 и чл. 402, ал. 1 от ЗСВ се правят до 20 септември 2016 година пред административен ръководител-председател на Окръжен съд Търговище.

Предвид гореизложеното, в срок до 30.09.2016г.:

І. Специалистите от утвърдените списъци на вещите лица за съдебния район на Окръжен съд Търговище за 2016 година, които искат да бъдат отписани от списъка, да представят заявление за отписване в Окръжен съд Търговище.

ІІ. В случай, че са настъпили промени при специалисти от утвърдените списъци на вещите лица за съдебния район на Окръжен съд Търговище за 2016 година, да представят необходимите документи за актуализация на информацията и изменение в списъците в Окръжен съд Търговище.

ІІІ. Специалисти, които желаят да бъдат включени в списъка на вещите лица за съдебния район на Окръжен съд Търговище, следва да представят предложения в съда съгласно чл. 399, ал. 2 от ЗСВ. Предложения могат да се правят и от министерства, ведомства, учреждения, общини, съсловни и други организации и научни институти, съгласно чл. 399, ал. 1 от ЗСВ.

Кандидатите за утвърждаване в списъка на вещите лица трябва да отговарят на изискванията по чл. 7 от Наредба №2 от 29.06.2015г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица, а именно:

„Чл. 7. За вещо лице може да бъде утвърдено дееспособно лице, което отговаря на следните изисквания:

1. притежава степен на образование или професионална квалификация, съответна на вида експертиза, за която се назначава; за вещи лица, които са служители на МВР – завършено специално обучение в Академията на МВР или Научноизследователския институт по криминалистика и криминология на МВР;

2. има най-малко 5 години стаж по специалността; за вещи лица, които са служители на МВР – успешно завършен период на изпитване по реда и при условията на Закона за Министерството на вътрешните работи;

3. не е осъждано за престъпление от общ характер;

4. не е лишено от право да упражнява професия или дейност;

5. не осъществява функции по правораздаване в системата на съдебната власт;

6. има разрешение за постоянно пребиваване в Република България, ако лицето не е български гражданин или гражданин на Европейския съюз, на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария.”

Лицето, което кандидатства за вещо лице подава пред административен ръководител-председател на Окръжен съд Търговище заявление на хартиен и

електронен носител (по образец), в което вписва трите си имена, адрес и телефон за връзка и данни за образованието си, специалност, месторабота, заеманата длъжност (ако има такива), продължителността на трудовия стаж, стажът му като вещо лице и допълнителната квалификация, както и в коя съдебна експертиза по клас следва да бъде вписан, съгласно Приложение №1 към чл. 4 от Наредба №2 от 29.06.2015г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица (а в случаите когато не е компетентен да изготвя експертизи по всички видове от съответния клас съдебни експертизи, да се посочи освен класа и вида съдебна експертиза, в която следва да бъде вписан).

За вписването в списъка на вещите лица, кандидатите представят към заявлението следните документи, съгласно чл. 11 от Наредба № 2 от 29.06.2015г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица:

1. лична карта – копие;

2. диплом за завършена степен на образование или професионална квалификация – нотариално заверено копие;

за вещи лица, които са служители на МВР – документи за завършено специално обучение в Академията на МВР или Научноизследователския институт по криминалистика и криминология на МВР;

3. свидетелство за съдимост;

4. декларация – съгласие на кандидата за вписването му в списъците на вещи лица (по образец);

5. документи, свързани със стаж по специалността: нотариално заверено копие на трудова или служебна книжка, а за лицата със свободни професии – доказателство за регистрацията или за вписването им, удостоверяващи стаж по специалността не по-малко от 5 години;

6. декларация, че лицето не е поставено под запрещение, не е лишено от право да упражнява професия или дейност (по образец);

7. разрешение за постоянно пребиваване в Република България, ако лицето не е български гражданин или гражданин на Европейския съюз, на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;

8. удостоверение за достъп до класифицирана информация /ако притежава такова/;

9. декларация, че кандидатът не осъществява функции по правораздаване в системата на съдебната власт (по образец).

Приложените образци на заявление и декларации могат да бъдат използвани от лицата кандидатстващи за вещи лица, както и за преводачи.

От Окръжен съд Търговище


брой: 19, от дата 13.3.2015 г.
Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица за съдебния район на Окръжния съд – Търговище, и Административния съд – Търговище, към Апелативния съд – Варна, за 2015 г

 

Министърът на правосъдието на основание чл. 401, ал. 3 от Закона за съдебната власт обнародва:
СПИСЪК
на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ за съдебния район на Окръжния съд – Търговище, и Административния съд – Търговище, към Апелативния съд – Варна, за 2015 г.
1. Клас „Криминалистични експертизи“
Панайот Владимиров Петров, Търговище – експерт-криминалист, графолог.
Добромир Тодоров Добрев, Търговище – експерт-криминалист, графолог.
Неделчо Илиев Янков, Търговище – криминалист.
Иван Великов Петков, Търговище – криминалист.
Галин Петров Доманов, Търговище – криминалист.
Атанас Петров Манчев, гр. Омуртаг – криминалист, графолог.
Софка Великова Игнатова, Попово – криминалист.
2. Клас „Съдебномедицински експертизи“
Д-р Дарин Иванов Димитров, Търговище – гинеколог.
Д-р Владимир Ценов Горанов, Търговище – съдебен лекар.
Д-р Мая Иванова Кичева, София, кандидат на биологичните науки, биохимик – клиничен химик, ДНК анализи.
Николай Гинчев Тюфекчиев, София – специалист по молекулярна биология, биохимия и микробиология, ДНК анализи.
Инж. Бранимира Иванова Кирилова, Търговище – инженер-химик.
Борис Петров Шахов, София – специалист по молекулярна биология, биохимия и микробиология, ДНК анализи.
3. Клас „Съдебна експертиза на психичното здраве“
Д-р Веселка Бонева Петрова, Търговище – психиатър.
Д-р Кристина Станчева Станчева, Търговище – психиатър.
Д-р Веселка Димитрова Василева, Търговище – психиатър.
Д-р Емилия Димитрова Балукова, Търговище – психиатър.
Д-р Анка Петрова Атанасова, Търговище – психиатър.
Д-р Мариана Христова Генова – психиатър.
Д-р Нели Николова Тодорова, Шумен – психиатър.
Д-р Стефан Юриев Стефанов, Шумен – психиатър.
Боряна Александрова Асенова, Търговище – клиничен психолог, позитивен психотерапевт.
Ирена Иванова Левкова, Шумен – доцент, доктор, психолог.
4. Клас „Съдебно-икономически експертизи“
Недялко Николов Владимиров, Търговище – икономист-счетоводител.
Стоян Колев Стоянов, Търговище – счетоводна отчетност, общ и специализиран контрол.
Боян Костов Славов, Търговище – икономист-счетоводител.
Милена Валентинова Петрова, Търговище – лицензиран съдебно-счетоводен експерт – счетоводство и контрол, финанси, банково и застрахователно дело, финансово-счетоводни анализи, данъчно облагане, експерт по трудови правоотношения.
Кирил Руменов Кирилов, Търговище – икономист-счетоводител.
Венета Петрова Иванова, Попово, икономист.
Росица Георгиева Димитрова, Попово – икономист.
Пламен Кирилов Пенчев, Попово – счетоводство и контрол, управление на корпоративни финанси, трудовоправни, данъчно-осигурителни и финансово-счетоводни експертизи и анализи.
Калин Веселинов Савов, Търговище – експерт по финансово-счетоводни проблеми.
Иванка Николова Вачкова, Попово – икономист-счетоводител.
Валентин Методиев Велчев, Търговище – съдебно-счетоводни експертизи.
Елена Банкова Цанкова, Търговище – икономист-счетоводител.
Йорданка Георгиева Георгиева, Търговище – икономист-счетоводител.
Марияна Борисова Бижева, гр. Омуртаг – икономист-счетоводител и оценител на недвижими имоти.
Петър Димитров Петров, Добрич – експерт по финансово-икономически и ценови експертизи.
Даниела Иванова Карагьозова, Търговище – икономист по счетоводната и финансово-контролната дейност.
Валери Георгиев Симеонов, Търговище – икономист-счетоводител.
Мариела Гюрова Милтенова, Търговище – лицензиран съдебно-счетоводен експерт – счетоводство и контрол, финанси, банково и застрахователно дело, финансово-счетоводни анализи, данъчно облагане, експерт по трудови правоотношения.
Христина Кънчева Петрова, Търговище – оценител на недвижими имоти.
Петър Димитров Стоицов, Търговище – икономист – съдебно-икономически експертизи.
Галина Донева Станчева, Търговище – икономист.
Арнел Аляйдин Якуб, Търговище – икономист-счетоводител.
Румяна Христова Стоева, Търговище – икономист-счетоводител.
Надка Стоянова Николова, Търговище – икономист-счетоводител.
Марийка Пенева Найденова, Търговище – икономист-финансист.
Донка Спасова Мирчева, Попово – икономист-счетоводител.
Димитър Колев Помаков, Търговище – икономист – управление на бюджети и специалист по ЗОП.
Димка Асенова Чакърова, Търговище – икономист-счетоводител.
Стела Димитрова Бижева, гр. Омуртаг – икономист-счетоводител и преводач от немски език.
Марияна Николова Георгиева, Търговище – икономист-счетоводител.
5. Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“
Инж. Людмила Георгиева Николова, Търговище – оценител на недвижими имоти, земеделски земи и подобренията върху тях, извършване на технически дейности при прилагане на ЗСПЗЗ, ЗВСГЗГФ и правилниците за тяхното прилагане.
Деню Костов Славов, Търговище – строителен техник, геодезист.
Инж. Григор Николов Григоров, Търговище – строителен инженер, ПГС.
Инж. Иван Панайотов Христов, Търговище – строителен инженер, ПГС.
Петър Петров Папуров, Търговище – строителен техник, геодезия.
Инж. Веска Досева Дилова, Търговище – строителен инженер, ПГС.
Арх. Елена Георгиева Калева, Търговище – архитект.
Арх. Еленка Пенчева Колева, Търговище – архитект.
Инж. Христина Стефанова Йорданова, Търговище – строителен инженер, ПГС, оценка на недвижими имоти.
Румянка Стефанова Ганева, Търговище – строителен техник, строителство и архитектура.
Здравко Атанасов Енчев, Търговище – строителен инженер.
Инж. Даниела Крумова Григорова, Търговище – строителен инженер, строителство на сгради и съоръжения.
Татяна Христова Петкова, Търговище – техник по строителство и архитектура.
Инж. Татяна Анатолиевна Керемидчиева, Търговище – инженер-геодезист.
Инж. Николай Стефанов Николаев, Търговище – строителен инженер – ПГС, оценител на недвижими имоти.
Валентин Димитров Мисирджиев, Попово – строителен техник.
Инж. Сотир Иванов Сотиров, Шумен – оценител на недвижими имоти.
Инж. Димитричка Илиева Димитрова, Търговище – инженер по ГФК, оценител на недвижими имоти и земеделски земи, извършване на технически дейности при прилагане на ЗСПЗЗ.
Инж. Никола Стефанов Колев, Шумен – строителен инженер по ПГС.
Инж. Жеко Вичев Жеков, Търговище – двигатели с вътрешно горене.
Инж. Йордан Петров Ангелов, Търговище – двигатели с вътрешно горене, оценител на машини и съоръжения.
Инж. Тодор Русев Камджалов, Търговище – ел. инженер.
Инж. Йордан Събев Събев, Търговище – оценител на машини и съоръжения, икономист.
Инж. Пламен Стефанов Първанов, Попово – електроинженер, лиценз за оценка на машини и съоръжения.
Димитър Петков Петков, Попово – техническа специалност.
Христо Михов Манев, Попово – техническа специалност, геодезист.
Ванюша Антонова Станкова, Попово – техническа специалност.
Недко Данаилов Петров, Попово – техническа специалност.
Анка Русева Динева, Попово – техническа специалност.
Инж. Иван Георгиев Иванов, Търговище – оценител на машини и съоръжения, активи – движимо имущество.
Инж. Ивелина Димитрова Дамянова, Търговище – съобщителна и осигурителна техника и системи, магистър по електроника и комуникации.
Инж. Бранимир Христов Малчев, Търговище – технология на машиностроенето и металорежещите машини, автоексперт-оценител.
Доц. д-р инж. Ради Христов Радев, София – пожаротехнически и взривни работи, бойни припаси и оръжия.
Доц. д-р инж. Ивко Пенков Иванов, Варна – фрактодиагностика и съдебна техника и съдебно-технически експертизи.
Иван Василев Стоянов, Търговище – автоексперт-оценител.
Арх. Емил Викторов Джамджиев – архитект.
Инж. Стела Томова Стефанова – инженерно-техническа, автотехническа и технологична експертиза и съдебна агротехническа експертиза.
Петър Атанасов Петров, Търговище – агроном, агротехническа експертиза.
Красимир Любенов Хаджикосев – строителен инженер – транспортно строителство и оценител на недвижими имоти.
6. Клас „Съдебно-биологични експертизи“
Бистра Бориславова Цанева, Търговище – инженер-химик, химична технология на дървесината.
7. Клас „Експертизи на материали, вещества и изделия“
8. Клас „Съдебни селскостопански експертизи“
Павлина Тодорова Колева, Попово – оценител на земеделски земи и подобренията върху тях.
Атанас Цветанов Димитров, гр. Омуртаг – експертизи и консултации по лесовъдни дейности.
Генади Христов Ангелов, Търговище – оценител на земеделски имоти и експерт-оценител на недвижими имоти.
9. Клас „Съдебно-изкуствоведски експертизи“
Йорданка Костадинова Петкова, Търговище – историк.
Мирослав Александров Тошев, гр. Омуртаг – историк, етнограф.
Никола Рафаилов Русев, Попово – археолог.
Цончо Стойнов Денев, Търговище – уредник в отдел „Графика“ на Художествена галерия „Никола Маринов“ в Търговище, специалност „Графика“.
10. Клас „Други съдебни експертизи“
Вера Николаевна Кряколова, Търговище – педагог.